Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise kord Räpina vallas

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2013, 54

Kohanime määramise kord Räpina vallas

Vastu võetud 25.09.2013 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3, lõike 4 ja § 6 lõike 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega määratakse kindlaks volikogu ja vallavalitsuse pädevus kohanimede määramisel ning kohanimede määramise korraldamine.

§ 2.  Kohanime määramise pädevus

 (1) Räpina Vallavolikogu pädevus kohanimede määramisel:
 1) linnaosale, väikekohale;
 2) tänavale, väljakule, sadamale, raudteejaamale või muule Räpina valla haldusterritooriumile jäävale nimeobjektile, väljaarvatud seadusega sätestatud erandid ja kohanimekohustuseta objektid;
 3) aadressikohale ruumiandmete seaduse tähenduses (tee, tänav, väikekoht);
 4) perspektiivselt rajatavate nimeobjektidele koos detailplaneeringu kehtestamisega;
 5) määrajate taotlusel arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse või ministri poolt määratavatele kohanimedele.

 (2) Räpina Vallavalitsuse pädevus kohanimede määramisel:
 1) ametliku nime määramine ühissõiduki peatusele või muule omavalitsusüksuse territooriumile jäävale nimeobjektile;
 2) aadressi määramine arvestades aadressikohale määratud nime;
 3) maaüksusele, väljaarvatud seadusega sätestatud erandid;
 4) kooskõlastuste, nõusolekute ja arvamuste andmine eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime määramiseks, võõrkeelse kohanime määramiseks, rööpnime määramiseks;
 5) muude käesolevas korras reguleerimata kohanimemääraja õiguste ja kohustuste täitmine.

 (3) Kohanimesid muudab kohanime määranud organ.

§ 3.  Muud nimeobjektid

 (1) Kohanime võib määrata ka kohanimekohustuseta objektile, kui seda on vaja kohanime alusel eristada.

 (2) Maatükk (maaüksus), katastriüksus ja kinnistu ei ole kohanimekohustusega objektid. Neile määratakse kohanimi juhul, kui nende eristamine kohanime alusel on vajalik või kui kohanime soovitakse kanda kinnistu nimena kinnistusraamatusse.

 (3) Kohanimekohustuseta objektile määrab kohanime vallavalitsus, arvestades võimaluse korral selle objekti omaniku ettepanekut.

§ 4.  Kohanime määramise korraldamine

 (1) Ametliku kohanime määramise võivad algatada asjast huvitatud isikud kirjaliku taotluse alusel. Kohanime määramise taotlus peab sisaldama kohanime valiku põhjendust.

 (2) Planeeringust tulenevale uuele, aadressis kasutavale kohale määratakse kohanimi kehtestatud planeeringu alusel.

§ 5.  Kohanime määramise avalikustamine

 (1) Eelteate kohanime määramise kohta avaldatakse vallavalitsuse kantseleis ja veebilehel vähemalt 15 päeva enne kohanime määramist.

 (2) Õigusaktid kohanime määramise kohta avalikustatakse Räpina valla kodulehel ja Räpina Rahvalehes.

§ 6.  Otsusest teavitamine

  Vallavalitsus saadab kohanime määramise õigusakti kümne päeva jooksul kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 29. novembri 2006. a määrus nr 13 „Kohanime määramise kord Räpina vallas”.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Kaido Palu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json