Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Spordi toetamise kord Jõgeva linnas

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2015, 22

Spordi toetamise kord Jõgeva linnas

Vastu võetud 30.10.2014 nr 24
RT IV, 12.11.2014, 2
jõustumine 15.11.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.09.2015RT IV, 03.10.2015, 406.10.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Spordi toetamise korra (edaspidi korra) eesmärk on kehtestada Jõgeva linna eelarvest Jõgeva elanike spordiga tegelemise toetamise tingimused ja kord.

 (2) Linnaeelarvest makstavad toetused on:
 1) toetus linna esindusvõistkonnale;
 2) spordiklubi tegevustoetus;
 3) toetus spordiürituse läbiviimiseks;
 4) toetus täiskasvanud sportlaste võistlustel osalemiseks;
 5) toetus sportlike saavutuste eest;
 6) treeningbaaside kulude katmine;
[RT IV, 03.10.2015, 4 - jõust. 06.10.2015]
 7) treeneri töötasu toetus.
[RT IV, 03.10.2015, 4 - jõust. 06.10.2015]

 (3) Linnaeelarves sporditoetusteks ettenähtud summast vähemalt 60% eraldatakse spordiklubide tegevustoetuseks.

 (4) Linnavalitsus võib linnaeelarves sporditoetusteks eraldatud summast kuni 20% ulatuses moodustada reservi, mida kasutatakse:
 1) korras ettenähtud toetuse maksmiseks, kui taotluste esitamise tähtajaks ei olnud võimalik toetuse vajadust ette näha;
 2) spordiklubi tegevustoetuse suurendamiseks korras ettenähtud juhtudel;
 3) toetuse maksmiseks sportlike saavutuste eest;
 4) muudel põhjendatud juhtudel.
[RT IV, 03.10.2015, 4 - jõust. 06.10.2015]

§ 2.  Toetus linna esindusvõistkonnale

 (1) Toetus linna esindusvõistkonnale on üheks kalendriaastaks linnaeelarvest spordiklubile antav toetus nende võistkonna osalemiseks rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel.

 (2) Esindusvõistkonna või esindusvõistkonnad nimetab üheks kalendriaastaks linnavolikogu. Esindusvõistkonna nimetamisel on aluseks eelkõige tulemused rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel. Esindusvõistkonna nimes peab sisalduma selge viide Jõgeva linnale.

§ 3.  Spordiklubi tegevustoetus

 (1) Tegevustoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks linnaeelarvest spordiklubidele antav toetus laste ja noorte treeningutega seotud kulude katmiseks, sh treenerite tasustamiseks ja võistlustel osalemiseks.

 (2) Toetust võivad taotleda spordiklubid ja seltsingud, mis vastavad järgmistele tingimustele:
 1) põhitegevusala on sport;
 2) treenitakse 5–19-aastaseid noori, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõgeva linn (edaspidi noored);
 3) noorte treeningud toimuvad vähemalt üheksal kuul aastas ja kahel korral nädalas, ühe treeningtunni kestusega vähemalt 45 minutit;
 4) noorte treeneritel on vastava spordiala treeneri kutsekvalifikatsioon, alates 1. jaanuarist 2016. a vähemalt III kategooria vastava spordiala treeneri kutsekvalifikatsioon;
 5) noorte treeningud toimuvad üldjuhul Jõgeva linnas, väljaspool Jõgeva linna toimuvatel treeningutel osalemist toetatakse üksnes sel juhul, kui Jõgeva linnas puuduvad võimalused vastava spordialaga tegelemiseks.

 (3) Toetuse suurus sõltub spordiklubis treenivate noorte arvust, vanusest ja spordialast.

 (4) Ühe noore kohta antava toetuse baassumma kinnitab linnavalitsus ühe kuu jooksul linnaeelarve vastuvõtmisest arvates. Linnavalitsusel on õigus neljandas kvartalis nimetatud baassummat suurendada, lähtudes linnaeelarves sporditoetusteks ettenähtud kogusumma jäägist.

 (5) Toetuse eraldamisel arvestatakse toetust 7–19-aastaste noorte eest koefitsiendiga 1,0 ja 5–6-aastaste eest koefitsiendiga 0,4. Spordialade koefitsiendid on toodud määruse lisas. Lisas loetlemata spordialade puhul kohaldatakse koefitsienti 0,7.

 (6) Ühe noore eest võib toetust saada ainult üks spordiklubi. Kui noor osaleb mitme spordiklubi treeningutel, on toetuse saajaks lapsevanema poolt eelistatud spordiklubi.

 (7) Täiendavalt tasub linnavalitsus spordiklubide treeninguteks kasutatavate Jõgeva linnas asuvate treeningbaaside kulud iga treeningrühma eest vähemalt käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 märgitud mahus. Suuremas ulatuses võib kulusid katta, kui eelarves sporditoetusteks ettenähtud summa seda võimaldab.
[RT IV, 03.10.2015, 4 - jõust. 06.10.2015]

§ 4.  Toetus spordiürituse läbiviimiseks

 (1) Toetus spordiürituse läbiviimiseks on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks linnaeelarvest antav toetus Jõgeva linnas spordivõistluste ja rahvaspordiürituste läbiviimiseks.

 (2) Toetust võivad taotleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

§ 5.  Toetus täiskasvanud sportlaste võistlustel osalemiseks

 (1) Toetus täiskasvanud sportlaste võistlustel osalemiseks on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks linnaeelarvest Jõgeva sportlasele antav toetus rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel osalemiseks.

 (2) Toetust võib taotleda võistkonnale või üksikisikule võistlemiseks individuaalalal.

§ 6.  Toetus sportlike saavutuste eest

  Toetus sportlike saavutuste eest on linnaeelarvest Jõgeva spordiklubile või sportlasele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõgeva linnas, antav toetus rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või Eesti meistrivõistlustel saavutatud 1.–3. koha eest.

§ 61.  Treeneri töötasu toetus

 (1) Spordiklubile, kes on täitnud Spordikoolituse ja Teabe Sihtasutuse poolt esitatavad nõuded ja kellele riik eraldab treeneri tasustamiseks töötasu toetust, maksab Jõgeva linn lisaks tegevustoetusele treeneri töötasu toetust.

 (2) Linna poolt makstava treeneri töötasu toetuse suurus on vähemalt 50% riigi poolt makstavast toetusest.
[RT IV, 03.10.2015, 4 - jõust. 06.10.2015]

§ 7.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja linnavalitsusele põhjendatud taotluse hiljemalt 15. detsembriks. Taotlusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad, et taotleja vastab toetuse saamiseks esitatud nõuetele.

 (2) Taotlus toetuse saamiseks sportlike saavutuste eest esitatakse ühe kuu jooksul pärast käesoleva määruse §-s 6 märgitud tulemuste saavutamisest teadasaamist.

 (3) Kui taotluste esitamise tähtajaks ei olnud võimalik toetuse vajadust ette näha, võib toetuse saamiseks esitada taotluse vajaduse selgumisel. Sel juhul tuleb taotluses põhjendada, miks ei olnud taotlust võimalik tähtaegselt esitada.

 (4) Spordiklubi tegevustoetuse taotlusele tuleb täiendavalt lisada:
 1) treeningutel osalevate noorte nimekiri treeningrühmade kaupa koos isikukoodi ja elukoha andmetega 1. detsembri seisuga;
 2) spordiklubi kahe lähima aasta eesmärgid (arenguvisioon);
 3) andmed treenerite kutsekvalifikatsiooni kohta.

 (5) Spordiürituse läbiviimise toetuse taotlusele tuleb täiendavalt lisada võistluse või ürituse eelarve.

 (6) Täiskasvanud sportlaste rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja Eesti meistrivõistlustel osalemise toetuse taotlusele tuleb lisada võistlustel osalemise eelarve.

 (7) Linnavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav teenistuja kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest. Kui taotlus või taotleja ei vasta nõuetele, antakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtpäevaks puudusi, võib linnavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

§ 8.  Toetuse andmise otsustamine

 (1) Esindusvõistkonna toetuse suuruse otsustab linnavolikogu linnaeelarve vastuvõtmisel.

 (2) Teiste toetuste andmise otsustab linnavalitsus ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist, lähtudes linnaeelarve võimalustest. Toetuse taotlemisel käesoleva määruse § 7 lõikes 2 või 3 sätestatud juhul langetab linnavalitsus otsuse ühe kuu jooksul taotluse esitamisest, lähtudes moodustatud reservi võimalustest.

 (3) Spordiklubi tegevustoetuse arvutamiseks iga konkreetse spordiklubi kohta korrutatakse toetuse baassumma spordiklubis treenivate noorte arvuga ning vanuse ja spordiala koefitsiendiga. Kui spordiklubile võimaldatakse treeninguteks kasutada linnale kuuluvaid ruume tasuta, on linnavalitsusel õigus spordiklubile arvestatud toetussummat vähendada kuni 60%, sõltuvalt ruumide tasuta kasutamise mahust.

 (4) Spordiürituse läbiviimise toetuse määramisel arvestatakse:
 1) kohaliku kultuuripärandi prioriteete ja traditsioone;
 2) ürituse traditsioone ja jätkusuutlikkust;
 3) osalejate arvu;
 4) võistluse suunatust erinevatele elanikerühmadele;
 5) võimalust võistluste läbiviimisega tõsta Jõgeva mainet;
 6) ürituse eelarve põhjendatust.

 (5) Täiskasvanud sportlaste võistlustel osalemise toetuse määramisel arvestatakse:
 1) spordiala harrastajate hulka;
 2) spordimeisterlikkuse taset.

 (6) Linnavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui:
 1) taotleja ei ole nõuetekohaselt täitnud eelneval aastal linnaeelarvest saadud toetuse kasutamise lepingu tingimusi;
 2) taotlejal on võlgnevusi Jõgeva linna ees;
 3) taotlejal on riigimaksude võlgnevusi;
 4) taotlus ei ole piisavalt põhjendatud.

§ 9.  Toetuse väljamaksmine

 (1) Toetuse väljamaksmiseks sõlmib linnavalitsus toetuse saajaga toetuse kasutamise lepingu ühe kuu jooksul otsuse tegemisest arvates. Juhul, kui toetuse saaja ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul lepingut või keeldub lepingu sõlmimisest, loetakse taotleja toetusest loobunuks. Lepingut ei sõlmita toetuse maksmiseks sportlike saavutuste eest.

 (2) Toetuse kasutamise lepingus sätestatakse:
 1) toetuse suurus;
 2) toetuse eesmärk;
 3) toetuse väljamaksmise tähtaeg;
 4) toetuse saaja kohustused toetuse sihipärase kasutamise ning aruande esitamise kohta;
 5) linnavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
 6) toetuse saaja vastutus kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral;
 7) muud poolte õigused ja kohustused.

 (3) Spordiklubi tegevustoetus makstakse välja kahes osas, millest esimene osa suurusega 70% mitte varem kui 10 päeva pärast lepingu sõlmimist ja ülejäänud osa mitte varem kui 10. oktoobril.

 (4) Spordiklubi tegevustoetuse teise osa saamiseks peab toetuse saaja esitama treeningul osalevate noorte nimekirja 1. oktoobri seisuga hiljemalt 10. oktoobriks. Linnavalitsus võib teise osana väljamakstavat toetussummat muuta, kui treeningul osalevate noorte arv on oluliselt vähenenud või suurenenud .

 (5) Toetus spordiürituse läbiviimiseks makstakse välja mitte varem kui üks kuu enne ürituse toimumist.

 (6) Toetus võistlustel osalemiseks makstakse välja 10 päeva jooksul lepingu sõlmimisest, kui lepingus ei lepita kokku teises tähtajas.

 (7) Linnavalitsus võib jätta toetuse või selle osa välja maksmata, kui pärast taotluse rahuldamist, kuid enne toetuse maksmist ilmnevad asjaolud, mis oleks aluseks taotluse rahuldamata jätmiseks.

§ 10.  Järelevalve toetuse kasutamise üle

 (1) Toetuse saaja, v.a toetuse saamisel sportlike saavutuste eest, on kohustatud esitama linnavalitsusele toetuse kasutamise aruande, milles märgitakse:
 1) toetuse suurus;
 2) toetatud tegevuse kirjeldus;
 3) toetatud tegevuse sisuline kokkuvõte;
 4) osalejad ja nende arv;
 5) kasutatud toetuse suurus ja lisatakse selle ulatuses kuludokumentide koopiad.

 (2) Toetuse kasutamise aruanne esitatakse järgmiseks tähtajaks:
 1) linna esindusvõistkonna toetuse ja spordiklubi tegevustoetuse kasutamise aruanne hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 15. jaanuariks;
 2) spordiürituse läbiviimise toetuse kasutamise aruanne ühe kuu jooksul pärast spordiürituse toimumist;
 3) võistlustel osalemise toetuse kasutamise aruanne ühe kuu jooksul pärast võistluse toimumist.

 (3) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab linnavalitsus. Linnavalitsusel või vastava valdkonna eest vastutaval teenistujal on õigus:
 1) nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente, seletusi ja vahearuandeid ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
 2) nõuda spordiklubi tegevustoetuse saajalt treeningute kohta tegevuspäeviku pidamist, kus kajastuvad iga treeningu kohta osalejate nimed ja tegevuse lühikokkuvõte;
 3) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
 4) otsustada lepingu lõpetamine ning nõuda makstud toetus tagasi, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.

§ 11.  Määruse rakendamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 12.  Mittetulundustegevuseks toetuste andmise korra muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa  Spordialade koefitsiendid
[RT IV, 03.10.2015, 4 - jõust. 06.10.2015]