HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kiviõli linna lasteaed Kannike laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Kiviõli Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2015, 26

Kiviõli linna lasteaed Kannike laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 30.09.2015 nr 3

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 ja Kiviõli linna lasteaed Kannike põhimääruse § 5 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva korraga sätestatakse Kiviõli linna lasteaed Kannike (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise tingimused ja kord.

 (2) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle peab lasteaia direktor (edaspidi direktor).

§ 2.  Lasteaiakoha taotlemine

 (1) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem või eestkostja direktorile vormikohase avalduse, milles märgitakse alljärgnevad andmed:
 1) lapse ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood, kodune aadress;
 2) lapse lasteaeda vastuvõtmise soovitud aeg;
 3) lapsevanema(te) või eestkostja(te) ees- ja perekonnanimi, isikukood, töökoht, telefoninumber, e-posti aadress.

 (2) Lapse esmakordsel vastuvõtul lasteaeda esitab lapsevanem või eestkostja lapse sünnitunnistuse koopia ja perearsti poolt väljastatud vormikohase tõendi.

 (3) Avaldused registreerib direktor nende laekumise järjekorras.

§ 3.  Lasteaeda vastuvõtmine

 (1) Lasteaia teeninduspiirkond on Kiviõli linn.

 (2) Lasteaeda võetakse vastu esmajärjekorras Kiviõli linna haldusterritooriumil alaliselt elavaid lapsi, kui lapse ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kiviõli linn. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi teistest omavalitsustest, eelistades Kiviõli linnas töötavate vanemate lapsi.

 (3) Lapsi võetakse lasteaeda vabade kohtade olemasolul vastavatesse vanuserühmadesse kogu aasta kestel lähtuvalt avalduste registreerimise järjekorrast, kuid eelistades 6- aastaseid lapsi, kes vajavad abi kooliks ettevalmistamisel.

 (4) Lapse lasteaeda võtmise ja sealt väljaarvamise otsustamine vormistatakse direktori käskkirjaga. Käskkirjaga mittenõustumisel on lapsevanemal õigus esitada kaebus Kiviõli Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus), kes kontrollib vastuvõetud otsuse õiguspärasust ja otstarbekust. Rühmad komplekteeritakse avalduste laekumise järjekorras hiljemalt iga kalendriaasta 25. augustiks ja kinnitatakse direktori käskkirjaga hiljemalt 10. septembriks. Muudatused rühmade nimekirjades kinnitab direktor käskkirjaga.

 (5) Direktor tutvustab lapsevanemale laste vastuvõtu ja väljaarvamise korda, lasteaia kodukorda, õppevahendite, toidu ja Kiviõli Linnavolikogu poolt kehtestatud osalustasu suuruse arvestamise ja tasumise korda ning teisi lasteaia sisekorda reguleerivaid dokumente.

 (6) Direktor informeerib lapsevanemat lasteaia järjekorra pidamise küsimustes.

§ 4.  Lasteaia osalustasu ja toiduraha maksmine

  Lapsevanem või eestkostja tasub lasteaia osalustasu, õppekulu ja toiduraha linnavalitsuse esitatud arve alusel arvel näidatud panga arvelduskontole jooksva kuu 25. kuupäevaks. Ülekandel näidatakse ära arve- ja viitenumber ning lapse nimi, kelle eest arve tasutakse. Arve osalustasu, õppekulu ja toiduraha maksmiseks saab lapsevanem lasteaias või saadetakse vastavalt lapsevanema avaldusele digitaalselt e-posti aadressile.

§ 5.  Lasteaiast väljaarvamine

 (1) Lapse lasteaiast väljaarvamise alusteks on:
 1) lapsevanema või eestkostja vormikohane avaldus;
 2) lapse koolikohustusliku vanuse saabumine;
 3) tervislikel põhjustel, arsti ettekirjutusel;
 4) kui laps on lasteaiast puudunud etteteatamata üle ühe kuu;
 5) kui lapsevanem või eestkostja ei ole tasunud ühe kuu jooksul arve saamisest kehtestatud õppe-, toidu- ja osalustasu.

 (2) Direktor teavitab lapsevanemat või eestkostjat kirjalikult käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 5 nimetatud võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole kokkulepitud tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja. Lasteaeda võetakse laps tagasi pärast võla tasumist üldise järjekorra alusel vabade kohtade olemasolul.

 (3) Avaldus lapse lasteaiast lahkumiseks esitatakse direktorile vähemalt üks nädal enne lapse lasteaiast lahkumist.

 (4) Otsuse lasteaiast väljaarvamise kohta teeb lasteaia direktor oma käskkirjaga.

§ 6.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Nikolai Vojeikin
Linnapea

Tiina Urban
Linnasekretär