Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2015, 28

Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamine

Vastu võetud 29.09.2015 nr 14

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 8 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Viimsi valla haldusterritooriumil noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning projektlaagri pidamise loa väljastamise kord (edaspidi kord).

§ 2.   Projektlaagri pidamine

  (1) Projektlaagri (edaspidi laager) pidajaks on äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isik, riigi või kohaliku omavalitsuse asutuste registrisse kantud asutus või avalik-õiguslik juriidiline isik.

  (2) Laagri ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva. Laager tegutseb aastas kuni 60 päeva.

  (3) Laagri pidaja peab tagama, et laagri juhataja ja kasvatajad vastavad õigusaktides kehtestatud nõuetele.

  (4) Laagri tegevuseks vajalik maa-ala, hooned, ruumid ja sisustus peavad vastama tervisekaitse ja ohutusnõuetele.

§ 3.   Laagri pidamise loa taotlemine

  (1) Laagri pidamise loa saamiseks esitab laagri pidaja Viimsi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vähemalt 30 tööpäeva enne laagri tegevuse alustamist taotluse, milles peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) laagri pidaja nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
  2) laagri pidamise eest vastutava isiku nimi, isikukood, elukoht, telefoninumber, e-posti aadress;
  3) laagri pidamise täpne asukoht ja aeg;
  4) laagri eesmärk ja päevakava;
  5) õigusaktides kehtestatud nõuetele vastavate laagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud ning dokumendid, mis võimaldavad nõuetele vastavust hinnata;
  6) andmed laagri tegevuseks vajalike ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala kohta ning nende vastavuse kohta tervisekaitse-, tuleohutus- ja päästenõuetele või majutus- ja/või toitlustusteenust pakkuva ettevõtja tegevusala registreeringu kohta majandustegevuse registris.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda laagri pidajalt muid täiendavaid dokumente, mis võimaldavad hinnata laagri pidaja või laagri pidamiseks vajaliku objekti vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning selgitusi.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus vaatab taotluse läbi 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

  (2) Kui taotlus või selles esitatud andmed ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele, teavitatakse sellest taotlejat ning antakse puuduste kõrvaldamiseks vähemalt 10 tööpäevane tähtaeg.

§ 5.   Loa andmine

  Nõuetekohase taotluse alusel annab vallavalitsus loa laagri pidamiseks. Loa andmine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 6.   Loa andmata jätmine

  Vallavalitsus ei anna luba laagri pidamiseks, kui:
  1) laagri pidaja või taotlus ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele ja taotluse esitaja ei ole määratud tähtaja jooksul esitanud täiendavaid dokumente või kõrvaldanud puudusi esitatud dokumentides;
  2) laagri korraldamine on vastuolus avaliku huviga.

§ 7.   Järelevalve ja loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Vallavalitsusel on õigus igal ajal kontrollida laagri tegevuse vastavust korrale. Avastatud puuduste kõrvaldamiseks määrab vallavalitsus laagri vastutavale isikule tähtaja. Kui puudusi ei ole tähtajaks kõrvaldatud, on vallavalitsusel õigus laager lõpetada.

  (2) Vallavalitsus tunnistab laagri pidamise loa oma korraldusega kehtetuks, kui:
  1) laagri pidaja on esitanud loa taotlemisel valeandmeid;
  2) teinud otsuse laagri tegevuse lõpetamise kohta;
  3) laagri pidaja või laagri tegevus ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  4) laagri pidaja ei ole ettenähtud tähtaja jooksul ja korras täitnud järelevalve teostamise käigustehtud ettekirjutust.

  (3) Loa kehtetuks tunnistamise otsusest teavitab vallavalitsus laagri pidajat viie tööpäeva jooksul korralduse vastuvõtmisest arvates.

§ 8.   Vastutus

  (1) Laagri pidaja poolt määratud vastutav isik vastutab laagris viibivate laste ja noorte elu ning tervisekaitse nõuete täitmise eest.

  (2) Laagri pidaja poolt määratud vastutav isik peab tagama laagri toimumiskoha vastavuse tervisekaitse- ja muudele kehtivatele ohutusnõuetele kogu laagri toimumise aja vältel.

  (3) Kõigist laagris toimunud elule ja tervisele ohtlikest juhtumitest tuleb teatada vallavalitsusele hiljemalt kahe tööpäeva jooksul juhtumi toimumisest.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Mailis Alt
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json