HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2018, 2

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 26.09.2018 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Käesoleva määruse eesmärgiks on kehtestada ühtne toetamise kord rahvastikuregistri andmetel Kadrina vallas elavate 7-19 aastaste laste ja noorte huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks valla eelarvest lähtuvalt valla arengukavas ning huvihariduse ja huvitegevuse kavas toodust.

  (2) Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitab vallavalitsus.

  (3) Vähekindlustatud peredele toetuse andmist Kadrina vallas reguleerib sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord.

§ 2.   Põhimõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huviharidus on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal, mida omandatakse huvikoolis, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS);
  2) huvitegevus on lühiajaline süsteemne juhendatud tegevus vaba tahte alusel õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal, millega tegeletakse huviringides, klubides, stuudiotes vms;
  3) toetus on käesolevas korras nimetatud sihtgrupile valla eelarvest eelarvevahendite olemasolul antav rahaline toetus huvihariduse omandamiseks ja huvitegevuses osalemiseks;
  4) õppurid on rahvastikuregistri andmetel Kadrina vallas elavad 7-19-aastased lapsed ja noored, kes osalevad huvihariduses või-tegevuses.

§ 3.   Toetuse liigid

  Toetuse liigid on:
  1) huvikoolis õppimise toetus, mida makstakse õppetasu, kohamaksu või osalustasu katmiseks;
  2) huvitegevuse toetus, mida makstakse huviringides, klubides, stuudiotes vms tegevuse korraldamiseks või õppuri osalustasu katmiseks;
  3) transporditoetus raske või sügava puudega õppurile või kui õppuri elukohas ei pakuta vastava huvihariduse omandamise või huvitegevusega tegelemise võimalust.

§ 4.   Isikud, kes on õigustatud toetust taotlema

  Toetust saavad taotleda:
  1) õppuri seaduslik esindaja (vanem või eeskostja) ja alates 18. eluaastast õppur ise;
  2) huvikoolid ja huvitegevuse teenust osutavad juriidilised isikud;
  3) valla hallatavad asutused.

2. peatükk Toetuse taotlejad ja toetuse taotlemine 

§ 5.   Õppuri seaduslik esindaja ja õppur ise

  (1) Õppuri seaduslik esindaja või õppur ise esitab taotluse 30. septembriks ja 15. jaanuariks.
Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) õppuri ja tema esindaja kontaktandmed;
  2) huvikooli või huvitegevuse teenust osutava juriidilise isiku kontaktandmed;
  3) huviharidus või huvitegevus, milles õppur osaleb ja õppetöö maht;
  4) õppetasu, kohamaksu või eeldatava omaosaluse suurus perioodi kohta;
  5) andmed transpordikulude kohta.

  (2) Õppuri seaduslikul esindajal või õppuril ei ole vaja taotlust esitada huvikooli poolt taotluse esitamisel.

§ 6.   Huvihariduse ja huvitegevuse teenust osutavad juriidilised isikud

  (1) Huvikool esitab vormikohase toetuse taotluse õppeaasta kohta 30. septembriks ja 15. jaanuariks koos õppurite nimekirjaga.

  (2) Huvitegevuse teenust osutav juriidiline isik esitab vormikohase toetuse taotluse 15. novembriks (järgmiseks eelarveaastaks) ja 1. augustiks (jooksva aasta septembri-detsembri kohta). Taotluses märgitakse isiku kontaktandmed, tegevuse kirjeldus ja eesmärk, tegevuse eelarve ja eeldatav osavõtjate arv.

  (3) Huvitegevuse teenust osutav isik saab taotleda toetust, kui:
  1) tegutseb Kadrina valla haldusterritooriumil;
  2) huvitegevus toimub regulaarselt või kindla perioodi jooksul;
  3) on täitnud riigimaksude tasumise kohustused;
  4) ei ole võlgnevusi Kadrina valla ees;
  5) eelnevatel aastatel on täitnud nõuetekohaselt toetuse saamise tingimused.

§ 7.   Valla hallatavad asutused

  Valla hallatavad asutused esitavad toetuse saamiseks vormikohase taotluse hiljemalt 15. novembriks järgmiseks eelarveaastaks.

§ 8.   Toetuse taotlemise vormid

  (1) Toetuse taotlemise ja aruande vormid kehtestab vallavalitsus.

  (2) Taotlused esitatakse paberkandjal Kadrina Vallavalitsuse kantseleisse või e-posti aadressil kadrina@kadrina.ee.

3. peatükk Toetuse määrad ja toetuse maksmine 

§ 9.   Toetuse määrad

  (1) Huvikoolis õppimise toetust makstakse õppuri osalemiseks ühel huvialal ühe õppeaasta jooksul.

  (2) Huvikoolis õppimise toetus on kuni 70% õppetasu, kohamaksu või osalustasu kuludest õppuri kohta, kuid mitte rohkem kui 40 eurot kuu kohta.

  (3) Väljaspool Kadrina valda toimuva huvihariduse korral makstakse toetust vaid juhul, kui elukohas ei pakuta vajalikul tasemel huvihariduse omandamist.

  (4) Väljaspool Kadrina valda toimuva huvitegevuse korral toetuse maksmisel lähtutakse käesolevas paragrahvis sätestatust.

§ 10.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Toetuse taotlusi vaatab läbi ja hindab vallavalitsuse poolt moodustatud kolmeliikmeline komisjon.

  (2) Toetus määratakse vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Huvikooli ja huvitegevust pakkuva juriidilise isikuga sõlmib vallavalitsus toetuse kasutamise lepingu.

  (4) Valla hallatavatele asutustele antakse toetus koos asutusele kinnitatud eelarvega.

  (5) Toetust makstakse eelarveliste vahendite olemasolul.

4. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 11.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist muuhulgas küsida tagantjärele toetuse raames tehtud kulude dokumente toetatava perioodi jooksul ja kuni kuue kuu jooksul peale toetusperioodi lõppu.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud viivitamatult informeerima vallavalitsust huvikoolis õppimise või huvitegevuses osalemises katkestamise kohta. Toetuse maksmine lõpetatakse katkestamisele järgnevast kuust.

  (3) Vallavalitsusel on õigus arvutada toetus ümber või nõuda toetus tagasi, kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid või huvikoolis õppimine või huvitegevuses osalemine on katkestatud toetuse perioodil.

  (4) Käesoleva korra nõuete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

  (5) Huvitegevuse teenust osutavad juriidilised isikud ning valla hallatavad asutused esitavad Kadrina Vallavalitsusele 15. detsembriks tegevusaruande toetuse kasutamise kohta koos õppurite nimekirjaga.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Määruse rakendamine

  (1) Käesoleva määruse sätteid rakendatakse tagasiulatuva jõuga Kadrina Vallavolikogu 25. veebruari 2015. aasta määruse nr 29 „Huvihariduse toetamise kord“ alusel 30. septembriks esitatud taotluste menetlemisele.

  (2) Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 02. aprilli 2018 otsus nr 33 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemise, andmise ja kasutamise põhimõtted Kadrina vallas“.

  (3) Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 25. veebruari 2015. aasta määrus nr 29 „Huvihariduse toetamise kord“.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json