HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Mittetulundustegevuse toetuse määramise kord

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2022, 37

Mittetulundustegevuse toetuse määramise kord

Vastu võetud 17.09.2019 nr 15
RT IV, 03.10.2019, 6
jõustumine 06.10.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.04.2021RT IV, 16.04.2021, 319.04.2021, 2021 aprilli vooru esitatud nõuetekohased taotlused esitab vallavalitsus kultuuri- ja külaelukomisjonile hiljemalt 3. maiks 2021; 2021 aprilli vooru esitatud projektide abikõlblikkuse periood algab 3. maist 2021.
22.02.2022RT IV, 04.03.2022, 1707.03.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Mittetulundustegevuse toetuse määramise kord (edaspidi kord) reguleerib Rõuge valla eelarvelistest vahenditest mittetulundustegevuseks ette nähtud toetuse taotlemist, taotluse läbivaatamist, toetuse andmist, järelevalve teostamist ning aruandlust.

  (2) Toetust saavad taotleda Rõuge vallas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kellel puudub kohaliku omavalitsuse osalus ja seltsingud (käesoleva korra § 4 lg 1 p 2 ja p 3 alusel) ning füüsilised isikud (käesoleva korra § 4 lg 1 p 1 alusel).

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutataks e mõisteid järgmises tähenduses
  1) mittetulundustegevus on tegevus, mille põhieesmärk ei ole saada kasumit;
  2) toetuse taotleja on Rõuge vallas tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kellel puudub kohaliku omavalitsuse osalus, seltsing või füüsiline isik;
  3) toetuse saaja on toetust taotlenud isik, kelle taotlus on rahuldatud.

§ 3.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetust antakse omaalgatuslikuks ja mittetulunduslikuks tegevuseks, mis toetab valla elukeskkonna arengut ja parandab valla elanike heaolu ning on kooskõlas valla arengukavas seatud prioriteetidega.

§ 4.   Toetuse liigid

  Toetuse liigid on:
  1) stipendium;
  2) mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetus;
  3) kaasfinantseerimise toetus.

§ 5.   Toetuse taotlemise üldised tingimused

  (1) Toetuse taotlejal peavad olema tähtaegselt esitatud varasemate toetuste kasutamise aruanded.

  (2) Stipendiumite ning mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetuse taotlusi saab esitada kaks korda aastas - hiljemalt 1. aprillil ja 1. oktoobril.

  (3) Kaasfinantseerimise taotlusi saab esitada jooksvalt peale põhirahastajalt positiivse otsuse saamist.

  (4) Kui taotluse esitamise tähtaeg on nädalavahetusel või riigipühal, saab taotluse esitada nädalavahetusele või pühadele järgneval esimesel tööpäeval.

  (5) Abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamise päevast ja kestab taotlusvormil märgitud projekti lõpptähtajani, mis ei saa taotluse esitamise päevast olla hilisem kui 18 kuud. Projekti tegevuste läbiviimine enne toetuse määramise otsust toimub taotleja vastutusel.
[RT IV, 04.03.2022, 17 - jõust. 07.03.2022]

  (6) Toetusi eraldatakse vastavalt Rõuge valla eelarveliste vahendite olemasolule.

  (7) Erandina võib projekti lõpptähtaega põhjendatud juhul pikendada maksimaalselt kuue kuu võrra, kui projekti käigus ilmnenud ootamatute takistuste tõttu ei saa eeldada selle tähtajast kinni pidamist. Taotlus tähtaja pikendamiseks tuleb vallavalitsusele esitada enne kulude abikõlblikkuse perioodi lõppemist.
[RT IV, 04.03.2022, 17 - jõust. 07.03.2022]

§ 6.   Stipendium

  (1) Stipendiumi saavad taotleda ainult füüsilised isikud.

  (2) Stipendiumi saab taotleda kuni 35-aastane (kaasa arvatud) noor või alaealise puhul tema seaduslik esindaja.

  (3) Stipendiumi saab taotleda õpingutega seotud kulude või laagrite, võistluste ja konkursside osalustasude tasumiseks või vajalike vahendite soetamiseks. Toetuse määramisel arvestatakse ka taotleja panust Rõuge valla arengusse ja/või mainekujundusse.
[RT IV, 04.03.2022, 17 - jõust. 07.03.2022]

  (4) Ühes aastas eraldatakse toetust kuni 500 eurot taotleja kohta. Ühes taotlusvoorus saab taotleja esitada kuni kaks taotlust.
[RT IV, 04.03.2022, 17 - jõust. 07.03.2022]

  (5) Stipendiumi puhul peab taotleja omafinantseering olema rahaline ja moodustama vähemalt 10% projekti maksumusest.
[RT IV, 04.03.2022, 17 - jõust. 07.03.2022]

  (6) Taotlus esitatakse vallavalitsuse kinnitatud taotlusvormil.

§ 7.   Mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetus

  (1) Mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud tegevusteks Rõuge vallas või Rõuge valla esindamiseks.

  (2) Mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetust ei saa taotleda füüsilised isikud.

  (3) Mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetust saab taotleda:
  1) avaliku ürituse korraldamiseks Rõuge valla territooriumil;
  2) tegevuseks, millega esindatakse Rõuge valda;
  3) küla või piirkonna elukeskkonna parendamiseks (sh investeeringud, uuringud, projekteerimine jmt).

  (4) Ühes aastas eraldatakse toetust kuni 2 000 eurot taotleja kohta. Ühes taotlusvoorus saab taotleja esitada kuni kaks taotlust.
[RT IV, 04.03.2022, 17 - jõust. 07.03.2022]

  (5) Mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetuse abil korraldatava avaliku ürituse korral on taotlejal kohustus kajastada seda koos valla sümboolikaga valla infokanalites.

  (6) Mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetuse puhul peab taotleja omafinantseering olema rahaline ning moodustama vähemalt 10% projekti maksumusest.
[RT IV, 04.03.2022, 17 - jõust. 07.03.2022]

  (7) Taotlus esitatakse vallavalitsuse kinnitatud taotlusvormil.

§ 8.   Kaasfinantseerimise toetus

  (1) Kaasfinantseerimise toetus on vallapoolne rahaline panus projektide, mis on saanud rahastuse riigieelarvest või välisvahenditest rahastatud programmidest ja fondidest, toetamiseks.

  (2) Kaasfinantseerimise toetust ei saa taotleda füüsilised isikud.

  (3) Kaasfinantseerimise toetust saab taotleda käesoleva korra § 3 kirjeldatud toetuste andmise eesmärgiga kooskõlas olevateks tegevusteks pärast põhirahastajalt positiivse otsuse saamist.

  (4) Kaasfinantseerimise toetuse suurus sõltub vastava fondi või programmi taotlusvooru projektide omaosaluse määrast ja toetust makstakse kuni 25% projekti kogumaksumusest.

  (5) Taotleja oma osalus peab moodustama vähemalt 10% vallalt taotletavast summast.

  (6) Kaasfinantseerimise taotlus esitatakse projekti põhirahastaja taotlusvormil (koos kõigi lisadega).

§ 9.   Mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetuse ning stipendiumi taotluste menetlemine

  (1) Tähtaegselt esitatud taotlusi menetletakse kaks korda aastas: aprillis ja oktoobris.

  (2) Vallavalitsus kontrollib taotluste nõuetekohasust 14 päeva jooksul alates esitamise tähtajast.

  (3) Puuduste esinemisel võib vallavalitsus määrata täiendava tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei ole viinud taotlust nõuetega vastavusse vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks, jätab vallavalitsus taotluse läbi vaatamata.

  (4) Vallavalitsus edastab nõuetekohased taotlused kultuuri- ja külaelukomisjonile hiljemalt 21 päeva jooksul alates esitamise tähtajast.
[RT IV, 16.04.2021, 3 - jõust. 19.04.2021]

  (5) Kultuuri- ja külaelukomisjon hindab nõuetekohaseid taotlusi ning teeb vallavalitsusele ettepaneku taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks 14 päeva jooksul alates külaelukomisjonile esitamisest.
[RT IV, 16.04.2021, 3 - jõust. 19.04.2021]

  (6) Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
  1) tegevus on suunatud Rõuge valla elanikele ja on nende huvides;
  2) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Rõuge valla territooriumil;
  3) projekti ja toetatava tegevuse kulud on abikõlblikud, kui kulud on toetuse taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks põhjendatud, mõistlikud ja vajalikud.

  (7) Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus kultuuri- ja külaelukomisjoni ettepanekul.
[RT IV, 16.04.2021, 3 - jõust. 19.04.2021]

  (8) Korraldusse märgitakse:
  1) toetuse saaja;
  2) projekti nimi;
  3) toetuse suurus;
  4) projekti elluviimise algus- ja lõppkuupäev;
  5) toetuse saaja õigused ja kohustused;
  6) toetuse väljamaksmise tingimused;
  7) aruande esitamise tähtajad ja kord;
  8) toetuse tagasinõudmise tingimused.

§ 10.   Kaasfinantseerimise taotluste menetlemine

  (1) Kaasfinantseerimise taotlusi menetleb vallavalitsus jooksvalt, lähtudes kaasfinantseerimiseks eraldatud eelarveliste vahendite olemasolust.

  (2) Taotleja esitab kaasfinantseerimise taotluse vallavalitsusele peale põhirahastajalt positiivse otsuse saamist.

  (3) Kaasfinantseerimise taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus 30 päeva jooksul arvates päevast, mil taotleja esitas vallavalitsusele põhirahastaja positiivse otsuse ja põhirahastajale esitatud taotluse.

  (4) Kaasfinantseerimise otsustamisel lähtub vallavalitsus järgmistest põhimõtetest:
  1) tegevus on suunatud Rõuge valla elanikele ja on nende huvides;
  2) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Rõuge valla territooriumil;
  3) projekt on saanud põhirahastaja positiivse otsuse.

  (5) Vallavalitsuse korraldus tehakse taotlejale teatavaks 10 päeva jooksul alates korralduse vastuvõtmisest.

  (6) Korraldusse märgitakse:
  1) toetuse saaja;
  2) projekti nimi;
  3) toetuse suurus;
  4) projekti põhirahastaja;
  5) projekti elluviimise algus- ja lõppkuupäev;
  6) toetuse saaja õigused ja kohustused;
  7) toetuse väljamaksmise tingimused;
  8) aruande esitamise tähtajad ja kord;
  9) toetuse tagasinõudmise tingimused.

§ 11.   Aruandlus

  (1) Stipendiumi ning mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetuse saaja esitab projekti lõppemise kuupäevast ühe kuu jooksul toetuse kasutamise kohta aruande vallavalitsuse kehtestatud vormil koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega.

  (2) Aruandeid menetleb vallavalitsus 30 päeva jooksul alates aruande esitamisest. Puuduste korral antakse taotlejale kuni 7 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks, mille võrra pikeneb aruande menetlemise tähtaeg.

  (3) Kaasfinantseerimise toetuse kasutamise aruanne esitatakse põhirahastaja aruandevormil samaaegselt aruande esitamisega projekti põhirahastajale. Toetuse saaja edastab vallavalitsusele põhirahastaja otsuse aruande kinnitamise kohta ühe nädala jooksul peale nimetatud otsuse kättesaamist.

§ 12.   Kontroll ja järelevalve

  (1) Vallavalitsus kontrollib toetuse sihipärast kasutamist.

  (2) Toetuse saaja informeerib vallavalitsust mittetulundusliku tegevuse või ürituse toimumisest ning vallavalitsusel on õigus viibida toetatava projekti läbiviimise või ürituse toimumise juures.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt kulu- ja maksedokumentide originaalide esitamist ning selgitusi, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist ja projekti terviklikku läbiviimist.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus osaliselt või täielikult tagasi juhul, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotluses või aruandes on esitatud valeandmeid;
  3) toetuse saaja ei ole esitanud aruannet ning kulu- ja maksedokumentide koopiaid;
  4) tegevust, mille jaoks toetust eraldati, ei toimunud;
  5) kui kulud on eelarves kavandatust väiksemad. Tagastust ei nõuta, kui kasutamata jäänud toetuse summa on väiksem kui 10 eurot.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Uuele korrale üleminekuga seoses korraldatakse 2019. aasta detsembris taotluste vahevoor selliste projektide toetamiseks, mis toimuvad ajavahemikus käesoleva korra vastuvõtmise kuupäevast kuni 1. maini 2020.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json