HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2019, 9

Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 26.09.2019 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 15¹ alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Setomaa valla eelarvest 7–19-aastastele lastele ja noortele (edaspidi õppur) huvihariduses ja huvitegevuses osalemise soodustamiseks antava toetuse kord.

  (2) Käesoleva määruse mõistes ei pea Setomaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavad asutused huvihariduse ja huvitegevuse toetust taotlema. Vallavalitsuse hallatavad asutused kasutavad huvihariduse ja huvitegevuse toetust vallavalitsuse poolt korraldusega kinnitatud kava alusel.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse parendamine ning huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimaluste mitmekesistamine, et suurendada õppurite võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal.

§ 3.   Mõisted

  (1) Mõisted käesoleva määruse tähenduses:
  1) toetus – valla eelarvest eraldatavad rahalised vahendid õppuri huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamiseks;
  2) õppur – Eesti rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Setomaa vallas elav 7–19-aastane laps või noor, kes osaleb huvihariduses ja/või huvitegevuses;
  3) huviharidus – pikaajaline ning õppekavale tuginev süsteemne ja juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud valdkonnas;
  4) huvikool – huvihariduse omandamise võimalust pakkuv munitsipaal- või erahuvikool, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), omab koolitusluba ja tegutseb huvikooli seaduse alusel;
  5) õppekoha maksumus – huvikooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õppuri kohta ühe õppekava ulatuses;
  6) õppemaks – õppekulude osaliseks katmiseks lapsevanemalt või õppurilt huvihariduse pakkuja poolt võetav tasu;
  7) huvitegevus – lühiajaline, süsteemne ja juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud valdkonnas;
  8) osalustasu – õppuri osavõtutasu katmiseks huvitegevust pakkuvale juriidilisele isikule makstav tasu.

  (2) Huvihariduse ja/või huvitegevuse toetust saanud õppur esindab vajadusel Setomaa valda.

  (3) Huvitegevuseks ei loeta ühekordseid tegevusi, välja arvatud juhul, kui see on otseselt seotud huvihariduse või huvitegevuse läbiviimisega.

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid

  Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid on:
  1) huvihariduse toetus, mida makstakse huvikooli õppekoha tegevuskulude katmiseks munitsipaal- või erahuvikoolis;
  2) huvitegevuse toetus, mida makstakse huvitegevust pakkuvale juriidilisele isikule õppuri osavõtutasu katmiseks;
  3) transporditoetus, mida makstakse huvihariduses või huvitegevuses osalemise kulude katmiseks.

§ 5.   Huvihariduse toetus

  (1) Setomaa vald hüvitab huvikoolis huviharidust omandava õppuri eest 100% õppekoha maksumusest huvikooli pidaja poolt Setomaa Vallavalitsusele esitatud arve alusel.

  (2) Huvihariduse toetuse maksmise aluseks on Eesti Hariduse Infosüsteemis kajastuvad andmed õppuri kohta.

  (3) Huvikooli pidaja poolt kinnitatud õppemaksu tasub lapsevanem.

  (4) Alates kolmandast lapsest ja/või vähekindlustatud peredest pärit õppuri õppemaksu tasub eelarveliste vahendite olemasolul osaliselt või täielikult Setomaa vald lapsevanema või õppuri poolt Setomaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale esitatud vormikohase avalduse alusel (Lisa 1). Vormikohane avaldus esitatakse vallavalitsusele üks kord aastas tähtajaga 15. oktoober.

§ 6.   Huvitegevuse toetus

  (1) Huvitegevuse toetuse suurus on kuni 25 eurot ühe õppuri kohta ühes kalendrikuus.

  (2) Setomaa vald hüvitab huvitegevuses osaleva õppuri osalustasu huvitegevust pakkuva juriidilise isiku poolt Setomaa Vallavalitsusele esitatud arve alusel. Huvitegevust pakkuv juriidiline isik on registreeritud äriregistris.

  (3) Huvitegevuse toetuse saamise tingimused on järgmised:
  1) sama või sarnast huvitegevust ei ole muul viisil Setomaa valla eelarvest finantseeritud;
  2) huvitegevuses osalemise võimalus asub võimalikult õppuri elukoha lähedal.

  (4) Huvitegevuse toetuse maksmise aluseks on lapsevanema või õppuri poolt kolm korda aastas hiljemalt 15. oktoobriks (septembri, oktoobri, novembri, detsembri, jaanuari kohta), 15. veebruariks (veebruari, märtsi, aprilli ja mai kohta) ja 15. juuniks (juuni, juuli ja augusti kohta) Setomaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale esitatav vormikohane avaldus (Lisa 2).

  (5) Huvitegevust pakkuva teenuse osutaja juurest lahkumise korral on avalduse esitanud lapsevanem või õppur kohustatud sellest koheselt (hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest) informeerima kirjalikult e-posti teel vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonda.

  (6) Teavitamiskohustuse mitte järgimisel on vallavalitsusel õigus alusetult makstud toetus huvitegevust pakkuva teenuse osutajalt tagasi nõuda.

§ 7.   Transporditoetus

  (1) Transporditoetuse suurus on kuni 30 eurot ühe õppuri kohta ühes kalendrikuus.

  (2) Transporditoetust makstakse huvihariduse ja/või huvitegevuse töös osalemise eest arvestusega 0,08 eurot kilomeeter.

  (3) Perede puhul, kus ühest perekonnast osalevad mitu last samal ajal ning samas kohas toimuvas huvihariduse või huvitegevuse töös, makstakse transporditoetust ühekordses määras.

  (4) Transporditoetust makstakse juhul, kui õppuri elukoht asub huvihariduse või huvitegevuse toimumiskohast kaugemal kui 7 km, õppuril ei ole võimalik osalemiseks kasutada õpilasliine ega kompenseeritud sõiduõigusega sõidukaarti.

  (5) Transporditoetuse saamiseks esitab lapsevanem või õppur Setomaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale neli korda aastas hiljemalt 15. märtsiks (detsembri, jaanuari ja veebruari eest), 15. juuniks (märtsi, aprilli ja mai eest), 15. septembriks (juuni, juuli ja augusti eest) ja 15. detsembriks (septembri, oktoobri ja novembri eest) Setomaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale vormikohase taotluse (Lisa 3).

  (6) Taotlusele lisatakse kulu tõendavad dokumendid.

§ 8.   Avalduste ja taotluste menetlemine ning järelevalve

  (1) Esitatud avaldusi ja taotlusi menetleb Setomaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond ning toetuse andmise ning toetuse suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond kontrollib esitatud dokumentide vastavust määruses sätestatud nõuetele ning teavitab avalduse esitajat ja/või taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult e-posti teel 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast.

  (3) Avalduse esitaja ja/või taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul nende teatavakstegemisest arvates. Kui avalduse esitaja ja/või taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse avalduse ja/või taotluse menetlemine haridus- ja kultuuriosakonna juhataja otsusel.

  (4) Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond võib nõuda täiendavate dokumentide, mis on toetuse andmise otsustamiseks olulised, esitamist. Täiendavate dokumentide nõudmisest ja nende esitamise tähtajast teavitab haridus- ja kultuuriosakond avalduse esitajat ja/või taotlejat kirjalikult.

  (5) Vallavalitsus võib toetuse andmisest keelduda, kui:
  1) avaldus ja/või taotlus ei vasta määruse tingimustele;
  2) avalduse esitaja ja/või taotleja on esitanud avalduses ja/või taotluses valeandmeid;
  3) avalduse esitajal ja/või taotlejal on võlgnevusi vallavalitsuse ees.

  (6) Järelevalvet toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

  (7) Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnal on õigus kontrollida õppurite osalemist huvihariduses või huvitegevuses.

  (8) Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond võib tutvuda kohapeal huvihariduse ja huvitegevuse korraldusliku poolega ning tegevuste läbiviimiseks vajalike tingimustega.

  (9) Toetuse saaja on järelevalve käigus kohustatud võimaldama järelevalve teostajale juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele, dokumentidele ja esitama nõutud informatsiooni või aruande haridus- ja kultuuriosakonnale määratud tähtajaks.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Setomaa Vallavolikogu 26.04.2018 määrus nr 7 „Setomaa valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

Lisa 1 Huvihariduse toetuse avaldus

Lisa 2 Huvitegevuse toetuse avaldus

Lisa 3 Transporditoetuse taotlus

/otsingu_soovitused.json