Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Saue vallavara valitsemise kord

Saue vallavara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2019, 34

Saue vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 36
RT IV, 29.12.2017, 141
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.09.2019RT IV, 03.10.2019, 1206.10.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ja § 34 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Saue vallavara valitsemise kord (edaspidi kord) reguleerib Saue vallale vara omandamist, valla omandis oleva vara kasutamist, kolmandatele isikutele kasutusse andmist, võõrandamist ning koormamist.

  (2) Käesoleva korraga sätestatut ei kohaldata vallavara suhtes, mille valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks on riigi või Saue valla õigusaktidega kehtestatud erikord.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 03.10.2019, 12 - jõust. 06.10.2019]

  (4) Käesolevas korras kinnisasja kohta kehtestatud sätteid kohaldatakse ka ehitistele, nende reaalosadele ja mõttelistele osadele ning pooleliolevatele ehitistele kuni nende aluse ja nende teenindamiseks vajaliku maatüki kandmiseni kinnistusraamatusse.

§ 2.   Vallavara

  (1) Vallavaraks käesoleva korra tähenduses on Saue valla omandis olevad asjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

  (2) Vallavara valdamisest, kasutamisest ja käsutamisest saadud tulu, samuti tulu, mida saadakse valla teenistuses olevate isikute tegevuse läbi lepingu alusel ning selle töö vili kuulub vallale, kui seadusest, valla õigusaktidest või nende alusel sõlmitud lepingutest ei tulene teisiti.

§ 3.   Vallavara valitsemine

  (1) Vallavara valitsemine on valla vara valitseja õigus ja kohustus käesoleva korra ja teiste valla või Eesti Vabariigi õigusaktide alusel korraldada vallavara valdamist (teostada tegelikku võimu asja üle), kasutamist ja käsutamist.

  (2) Vallavara kasutamine on selle vara omaduste igasugune tarbimine vara füüsilist vormi muutmata.

  (3) Vallavara käsutamine on vara õigusliku seisundi muutmine, samuti tema tulevase juriidilise staatuse määramine võõrandamise või täieliku ärakasutamise teel, samuti koormamine piiratud asjaõigustega.

§ 4.   Vallavara kasutamise otstarve

  (1) Vallavara kasutatakse:
  1) avalikuks otstarbeks;
  2) valla valitsemise otstarbeks;
  3) vallale tulu saamiseks.

  (2) Avalikuks otstarbeks kasutatakse vallavara, mis on oma ühiskondliku olemuse tõttu kasutatav igaühe poolt.

  (3) Valla valitsemise otstarbeks kasutatakse vallavara, mis on vajalik Saue Vallavolikogule (edaspidi volikogu), Saue valla kollegiaalsele täitevorganile Saue Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus), valla ametiasutusele ning ametiasutuse hallatavatele asutustele nende õigusaktidest ja põhimäärustest tulenevate ülesannete täitmiseks.

  (4) Vallavara, mida ei kasutata avalikuks otstarbeks, valitsemise otstarbeks ega ole otsustatud võõrandada, kasutatakse tulu saamiseks.

§ 5.   Vallavara valitsejad

  (1) Vallavara valitsejad on:
  1) Saue valla ametiasutus Saue Vallavalitsus (edaspidi ametiasutus);
  2) valla ametiasutuse hallatav asutus.

  (2) Ametiasutus tagab vallavara üle arvestuse pidamise raamatupidamise seaduse alusel, rahandusministri kehtestatud korras ning volikogu ja vallavalitsuse õigusaktides sätestatud korras.

  (3) Valla poolt omandatava vallavara valitsejad on kohustatud nende valitsemisel olevat vallavara majandama heaperemehelikult ning hoolitsema selle säilimise ja korrashoiu eest.

  (4) Vara loetakse selle vallavara valitseja valitsemisalas olevaks, kellele see vara seaduse või tehingu alusel tuleb üle anda või kes on õigustatud või kohustatud selle vastu võtma. Kui niisugust vallavara valitsejat seadusest või tehingust otseselt ei selgu, siis on vallavara valitseja ametiasutus.

  (5) Vallavara valitseja korraldab tema valitsemisel oleva vallavara asutusesisest kasutamist ja määrab vallavara eest varaliselt vastutavad isikud. Kui vallavara eest varaliselt vastutavat isikut ei ole määratud, siis on selle vallavara eest varaliselt vastutav asutuse juht.

§ 6.   Vallavara üleandmine ühelt valitsejalt teisele

  (1) Vallavara üleandmine ühelt valitsejalt teisele valitsejale otsustab vallavalitsus.

  (2) Vallavara üleandmine ja vastuvõtmine ühelt valitsejalt teisele toimub kirjaliku akti alusel. Akti märgitakse üleandmise alus, andmed üleandja ja vastuvõtja, üleandmise aja ning vara koosseisu ja bilansilise väärtuse kohta. Aktile lisatakse üleantava varaga seotud dokumentatsioon. Üleandja ja vastuvõtja korraldavad vastavate kannete muutmise andmekogudes.

2. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE 

§ 7.   Vallavara omandamine

  (1) Vallavara omandatakse avalikuks otstarbeks, kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks või tulu saamiseks seaduse või tehingu alusel.

  (2) Seaduse alusel kuulub volikogu ainupädevusse vallavara omandamine järgmistel juhtudel:
  1) laenu võtmine või võlakirjade emiteerimine;
  2) kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine;
  3) kohustuste võtmine kontsessioonikokkulepete alusel;
  4) kasutusrendist tulenevate kohustuste võtmine mittekatkestatava perioodiga üle ühe aasta;
  5) muude tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine. Pikaajaline on käesoleva sätte tähenduses kohustus, mille täitmise tähtaeg ületab kohustuse võtmise hetkel kehtiva eelarvestrateegia tähtaega.

  (3) Lõikes 2 nimetamata juhtudel otsustab vallavara omandamise, sealhulgas teenuse või ehitustöö tellimise volikogu, kui:
  1) sellega võetakse vallale rahaliselt hinnatavaid kohustusi, mida ei ole ette nähtud eelarves või mis ületavad selleks eelarves ettenähtud vahendid või
  2) sellega võetakse vallale rahaliselt hinnatavaid kohustusi, millega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel ja millest ei ole juriidiliselt võimalik loobuda ja sellega ei ole arvestatud kehtivas eelarvestrateegias või
  3) omandatakse kinnisasi, va lõigetes 4 ja 5 nimetatud juhtudel, või
  4) omandatakse aktsiaid või osasid või
  5) vara omandamine või teenuse tellimine toimub jooksva aasta eelarves ettenähtud vahendite piires, kuid vara või teenuse hind ületab 30 000 eurot.

  (4) Vallavara omandamise, sealhulgas teenuse või ehitustöö tellimise, otsustab vallavalitsus, kui:
  1) vara omandamine on jooksva aasta eelarves ette nähtud ja toimub eelarves vara omandamiseks ettenähtud summa piires. Samuti juhul kui vara omandamise maksumus on riigihanke tulemusena suurem eelarves ette nähtust, kuid vara omandamise suurenemist on võimalik katta sama tüüpi valdkondliku eelarve kulu- või investeeringute kirje arvelt;
[RT IV, 03.10.2019, 12 - jõust. 06.10.2019]
  2) vara omandamist ei ole eelarves nimeliselt ette nähtud, kuid see on ette nähtud Saue valla arengudokumendis üldise põhimõttena ja toimub jooksva aasta eelarves sama tüüpi kuludeks või investeeringuteks ettenähtud vahendite piires ja vara hind ei ületa 60 000 eurot;
[RT IV, 03.10.2019, 12 - jõust. 06.10.2019]
  21) vara omandamist ei ole eelarves nimeliselt ette nähtud, kuid see on ette nähtud Saue valla arengudokumendis ja toimub Saue valla arengudokumendis ja jooksva aasta eelarves sama tüüpi kuludeks või investeeringuteks ettenähtud vahendite piires;
[RT IV, 03.10.2019, 12 - jõust. 06.10.2019]
  22) vara omandamist ei ole eelarves nimeliselt ette nähtud, kuid see toimub jooksva aasta eelarves sama tüüpi kuludeks või investeeringuteks ettenähtud vahendite piires ja vara omandamine on vajalik olemasoleva vallavara säilitamiseks või sihtotstarbeliseks kasutamiseks;
[RT IV, 03.10.2019, 12 - jõust. 06.10.2019]
  3) omandatakse piiratud asjaõigust, mis on vajalik eratee avalikuks kasutamiseks määramiseks;
  4) omandatakse tasuta või ühekordselt väljamakstava tasu eest suurusega kuni kolm eurot ruutmeeter koormatava ala eest piiratud asjaõigust, mis on vajalik valla poolt rajatavate teede või tehnovõrkude ja -rajatiste omamiseks kolmandatele isikutele kuuluvatel kinnistutel;
  5) omandatakse kinnisasi, mille sihtotstarve on omandamise hetkel või planeeritav transpordimaa, üldkasutatav maa või muu avalikku kasutusse ette nähtud maa ning kinnistu omandatakse tasuta või hinnaga kuni kolm eurot ruutmeeter;
  6) omandatakse kinnisasi, mille omandamine on ette nähtud valla jooksva aasta eelarves investeeringu elluviimise vms projekti raames ja selleks on planeeritud eelarves vahendid.

  (5) Vallavalitsus võib erandkorras otsustada kinnisasja omandamise, mida ei ole nimetatud lõikes 4, kui:
  1) kinnisasja omandamiseks avaneb majanduslikult soodne võimalus (pankrotivara oksjon vms) ja selle kasutamine tuleb otsustada enne järgmise korralise volikogu istungi toimumist ja
  2) kinnisasja omandamine ei too vallale kaasa rahalisi kohustusi, mille katteks pole jooksva aasta eelarves vahendeid ning
  3) kinnisasja omandamise kiidab eelnevalt heaks volikogu alatine komisjon, kelle tegevusvaldkonnaks on moodustamise otsusega määratud valla eelarveline planeerimine.

  (6) [Kehtetu - RT IV, 03.10.2019, 12 - jõust. 06.10.2019]

  (61) Vallavalitsusel on õigus määrata § 7 lõike 4 punktides 1 ja 2 nimetatud otsustusõiguse piires piirmäärad, mille ulatuses on vallavara valitsejatel õigus vallavara omandamist otsustada.
[RT IV, 03.10.2019, 12 - jõust. 06.10.2019]

  (7) Riigilt saadava vara taotlemine ja vallale üleandmine (munitsipaliseerimine) toimub nimetatud valdkonda reguleerivates õigusaktides ettenähtud korras.

  (8) Vallavara omandamise lepingu sõlmib vallavanem või vallavanema poolt volitatud isik. Kui vallavara omandamine kuulub hallatava asutuse pädevusse, sõlmib vara omandamise lepingu vastava asutuse juht või tema poolt volitatud isik.

  (9) Teenuste tellimisel või asjade ostmisel rakendatakse käesolevas paragrahvis nimetatud piirmäärasid teenuse või asja hinnale ilma käibemaksuta.

§ 8.   Ostueesõiguse kasutamine

  Kui Saue vallal on seaduse või tehingu alusel ostueesõigus, siis otsustab ostueesõiguse mittekasutamise vallavalitsus ja ostueesõiguse kasutamise Saue valla nimel see organ või asutus, kes on pädev ostueesõiguse objektiks olevat vara omandama korra § 7 kohaselt.

§ 9.   Pärandi või kingi vastuvõtmine

  (1) Testamendijärgse pärandi või kingi vastuvõtmise otsustab vallavalitsus.

  (2) Kui kingiga või testamendijärgse pärandiga kaasnevad varalised õigused on ilmselt väiksemad, kui sellega kaasnevad kohustused või testamendijärgse pärandi või kingi vastuvõtmisega kaasnevad väljaminekud tulevastel eelarveaastatel ja sellega ei ole arvestatud kehtivas eelarvestrateegias, siis otsustab vallale kingi või pärandi vastuvõtmise volikogu.

  (3) Seadusjärgse pärimise korral, kui seadusega ettenähtud kohustusliku pärandvara inventuuri läbiviimisega on selgunud, et pärandiga kaasnevad varalised õigused on väiksemad, kui sellega kaasnevad kohustused, siis otsustab pärandvara pankroti väljakuulutamiseks avalduse esitamise vallavalitsus.

§ 10.   Riigihange

  (1) Asja ostmise, teenuse või ehitustöö tellimise riigihanke korras viib läbi vallavalitsus või vallale kuuluv äriühing, otsustades ka pakkumise edukaks tunnistamise.

  (2) Riigihangete korraldamiseks kehtestab vallavalitsus määrusega riigihanke läbiviimise korra, mis kehtib kõigile hallatavatele asutustele.

  (3) Kui vallavara omandamine, sealhulgas teenuse või ehitustöö tellimine on volikogu pädevuses, siis annab nõusoleku riigihanke korraldamiseks samuti volikogu.

3. peatükk VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE 

1. jagu Üldsätted 

§ 11.   Vallavara kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Vallavara antakse kolmandatele isikutele:
  1) tasu eest kasutusse enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras;
  2) tasuta kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras;
  3) tasu eest või tasuta ühekordseks või korduvaks lühiajaliseks kasutamiseks otsustuskorras.

  (2) Vallale kuuluvaid sotsiaaleluruume ja eluruume antakse kasutusse volikogu kehtestatud korras. Vallale kuuluvaid eluruume ja sotsiaaleluruume ei anta kasutusvaldusesse.

  (3) Vallavara tasu eest lühiajalisse kasutusse andmise tasude hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

  (4) Vallavara lühiajalisse allkasutusse andmise tasude hinnakirja kehtestamise kohustuse võib vallavalitsus kokkuleppega üle anda kolmandale isikule, kelle kasutuses vastav vallavara on kasutuslepingu alusel.

  (5) Vallavara antakse kolmandatele isikutele kasutusse kasutuslepinguga, mis sõlmitakse käesolevas korras sätestatust lähtuvalt vara kasutusse andmise otsuse alusel.

  (6) Valla nimel sõlmib vallavara kasutuslepingu ametiasutus. Lepingu allkirjastab vallavanem või tema poolt volitatud isik. Kui vallavara kasutusse andmine kuulub vallavara valitseja pädevusse, sõlmib vara kasutusse andmise lepingu vallavara valitseja.

  (7) Vallavara kasutusse andmise tingimused, mis ei tulene käesolevast korrast või muudest valla õigusaktidest, määrab vara kasutusse andmise otsuses kindlaks vara kasutusse andmise otsustaja.

  (8) Vallavara kasutusse andmise lepingute muutmise, sh pikendamise, otsustab see organ, kelle pädevusse kuulub selle vara kasutusse andmine.

§ 12.   Vallavara kasutusse andmise tähtajad

  (1) Vallavara kolmandale isikule kasutusse andmise tähtaeg on:
  1) vallasasjade puhul kuni kümme aastat;
  2) kinnisasjade puhul kuni 50 aastat, välja arvatud kui pikemaks tähtajaks kasutusse andmine on avalikes huvides.

  (2) Vallavara antakse kolmandatele isikutele kasutusse tähtajaliselt, välja arvatud juhul, kui on tõenäoline, et vara on vallale lähitulevikus vaja muuks otstarbeks või kui muul põhjusel on vaja jätta vallale võimalus vara kasutusleping lõpetada.

§ 13.   Vallavara kasutusse andmise otsustamine

  (1) Vallavara kasutusse andmise otsustab volikogu, kui:
  1) vallavara antakse kasutusse tähtajaga üle ühe aasta;
  2) vara koormatakse kasutusse andmisel piiratud asjaõigusega.

  (2) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavara valitseja, kui:
  1) kasutusse antakse vallavara valitseja valitsemisel olevat vara jääkväärtusega alla 1000 euro;
  2) ajutiseks lühiajaliseks kasutamiseks (tunniarvestuse või ajagraafiku alusel) antakse vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel vallavara valitseja valitsemisel olevat vara soetusmaksumusega üle 1000 euro, sealhulgas vallavara valitseja valitsemisel olevaid ruume.

  (3) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavalitsus:
  1) kui vallavara antakse kasutusse tähtajaga kuni üks aasta;
  2) kui vallavara antakse kasutusse tähtajatult;
  3) käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata juhtudel.

  (4) Vallavara kasutusse andmise otsustaja määrab:
  1) vara kasutusse andmise viisi (enampakkumine, eelläbirääkimistega pakkumine, otsustuskord);
  2) kasutusse andmise tähtaja;
  3) alghinna või vara kasutamise tasu suuruse;
  4) vara kasutamise (kasutuslepingu) tingimused;
  5) osavõtutasu ja tagatisraha suuruse;
  6) vara tasuta või tavalisest väiksema tasu eest kasutusse andmise põhjenduse;
  7) muud vajaliku tingimused.

§ 14.   Vallavara kasutuslepingu tingimused

  (1) Vallavara kasutuslepingus peab olema ära näidatud:
  1) lepingu liik (üürileping, rendileping, tasuta kasutamise leping vms);
  2) lepingu sõlmimise aluseks olev õigusakt;
  3) andmed kasutusse antava vara kohta (nimetus, asukoht, koosseis ja muud vara iseloomustavad näitajad);
  4) andmed vara kasutusse saaja kohta;
  5) lepingu tähtaeg;
  6) vara kasutusotstarve;
  7) vara üleandmise ja tagastamise tähtajad ja kord;
  8) vara kasutamise eest makstava tasu suurus ja tasumise kord;
  9) varaga seonduvate kulutuste kandmise ja maksude tasumise kohustuste jaotus;
  10) vara korrashoiu- ja hoolduskohustuste jaotus;
  11) kasutusse antud vara suhtes parenduste tegemise lubatavus, kord ja hüvitamine;
  12) kasutusse andmise eritingimused vastavalt kasutusse andmise haldusaktile;
  13) sanktsioonid lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise korral;
  14) vara allkasutusse andmise tingimused ja kord;
  15) tagatisraha suurus lepingust tulenevate nõuete tagamiseks kasutusse andjale;
  16) lepingu ülesütlemise alused;
  17) muud vajalikud tingimused.

  (2) Vallavalitsus võib kinnitada kasutuslepingute tüüpvorme.

  (3) Kasutusele antava vara üleandmine kasutajale ning vara tagastamine fikseeritakse kahepoolse vara üleandmis-vastuvõtmisaktiga, milles fikseeritakse andmed vara koosseisu ja seisukorra kohta.

  (4) Vallavara valitseja kontrollib kasutusse andmise lepingu täitmist ja on kohustatud võtma tarvitusele kõiki seaduslikke meetmeid vältimaks vallale kahju tekitamist.

2. jagu Kasutusse andmine tasuta, tavalisest väiksema tasu eest või otsustuskorras 

§ 15.   Vallavara tasuta või tavalisest väiksema tasu eest kasutusse andmine

  (1) Vallavara võib lähtudes valla huvidest anda kasutusse tasuta või tavalisest väiksema tasu eest.

  (2) Vallavara tasuta või tavalisest väiksema tasu eest kasutusse andmisel tuleb üldjuhul lähtuda järgmistest tingimustest:
  1) kasutaja kannab kasutusse antud asjaga seotud kõrvalkulud (kommunaalteenused jms);
  2) kasutaja kannab kasutusse antud varaga seotud maksud ja koormised.

§ 16.   Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

  (1) Vallavara võib anda otsustuskorras kasutusse:
  1) mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
  2) valla osalusega äriühingutele;
  3) kolmandatele isikutele lähtudes avalikest huvidest;
  4) ühekordseks või korduvaks lühiajaliseks kasutamiseks;
  5) kui vallavara kasutusse andmine enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras on nurjunud;
  6) kui vallavara on vajalik tööde tegemiseks või teenuste osutamiseks, mille teostaja leidmiseks on vald korraldanud konkursi ning konkursi võitja soovib sõlmida selle vara kasutuslepingu;
  7) isikule, kes soovib temaga sõlmitud vallavara kasutuslepingu tähtaja möödumisel jätkata sama vallavara kasutamist;
  8) muudel juhtudel volikogu otsusel.

  (2) Vallavara kasutusse andmisel otsustuskorras käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud alusel peab kasutusse andmise otsustaja vastavat avalikku huvi põhjendama.

  (3) Kasutusse andmise otsustamisel käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 7 sätestatud alusel peab vallavalitsus arvestama eelkõige järgmiste asjaoludega:
  1) kehtiva kasutuslepingu järgsete kohustuste täitmine kasutaja poolt;
  2) vallavara vajalikkust valla enda ülesannete täitmiseks;
  3) kasutusse andmise otstarbekus samale kasutajale olemasolevas turusituatsioonis, sealhulgas kolmandate isikute huvi selle vallavara kasutamise vastu;
  4) pikendamine on lubatud mitte pikemaks kui üheks aastaks.

  (4) Vallavara kasutamise tasu suuruse määramisel peab arvestama samas piirkonnas samal otstarbel ja seisukorras ning samadel tingimustel kasutatava vara tasumäärasid.

§ 17.   Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras pideva avaliku teavitamisega

  (1) Kui vallavara kasutusse andmine enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras on nurjunud rohkem kui korra, siis võib vallavalitsus vallavara kasutusse andmise kuulutuse avaldada alaliselt avalikus interneti portaalis ja valla veebilehel.

  (2) Vallavara kasutusse andmisel otsustuskorras pideva avaliku teavitamisega on kasutusse andmise tingimused samad, mis algses kasutusse andmise otsuses. Tingimuste üle võib pidada läbirääkimisi.

  (3) Kui läbirääkimiste tulemusena on vara kasutusse andmise eelduseks algsest kasutusse andmise otsusest leebemad tingimused, siis tuleb vara kasutusse andmiseks uutel tingimustel nõusolekut küsida vallavara kasutusse andmise otsustajalt.

3. jagu Kasutusse andmine enampakkumise korras 

§ 18.   Vallavara enampakkumise korras kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Vallavara antakse kasutusse avaliku enampakkumise korras, kui ei ole alust anda vallavara kasutusse otsustuskorras ega eelläbirääkimistega pakkumise korras.

  (2) Enampakkumine käesoleva korra tähenduses on vallavara kasutusse andmise viis, kus vara kasutamise leping sõlmitakse isikuga, kes nõustub kehtestatud lisatingimustega ja on pakkunud kõige kõrgema kasutustasu.

  (3) Enampakkumise viisid on suuline enampakkumine ja kirjalik enampakkumine.

  (4) Enampakkumise korraldab vallavara kasutusse andmise otsustaja. Volikogu võib delegeerida enampakkumise korraldamise vallavara kasutusse andmise otsusega vallavalitsusele.

§ 19.   Enampakkumise ettevalmistamine

  (1) Enampakkumise ettevalmistamise käigus määrab enampakkumise korraldaja:
  1) enampakkumise viisi ja muud enampakkumise läbiviimisega seotud tingimused;
  2) vähemalt 3-liikmelise enampakkumise läbiviimise komisjoni ning nimetab nende hulgast komisjoni esimehe;
  3) vajadusel muud tingimused.

  (2) Enampakkumise läbiviimisest annab enampakkumise korraldaja teada vastava kuulutuse kaudu Saue valla veebilehel ja selleks ettenähtud avaliku kasutusega interneti portaalis. Kuulutus avaldatakse vähemalt 15 päeva enne enampakkumise läbiviimist. Teistkordsel enampakkumisel võib kuulutuse avaldamise tähtaeg olla lühem. Kuulutus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) enampakkumise korraldaja;
  2) andmed kasutusse antava vara kohta (nimetus, asukoht ja kasutusotstarve);
  3) enampakkumise läbiviimise aeg ja koht;
  4) enampakkumise läbiviimise viis (suuline või kirjalik), kirjaliku pakkumise korral pakkumiste esitamise tähtaeg ja koht ning pakkumisele märgitav märgusõna;
  5) üüri või rendi alghind;
  6) osavõtutasu ja tagatisraha ning nende tasumise tähtaeg ja viis;
  7) enampakkumise ja kasutuslepingu tingimustega tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht, kui tingimused ei ole ära näidatud kuulutuses.

§ 20.   Alghind, osavõtutasu ja tagatisraha

  (1) Alghinna määramisel võetakse aluseks:
  1) vara senisest kasutamisest saadud tulu;
  2) samalaadse vara kasutamise eest saadud tulu;
  3) muud asjaolud, mida alghinna määraja peab oluliseks.

  (2) Alghinda ei pea määrama, kui kasutusse antava vara suhtes on enampakkumine eelnevalt juba toimunud ning alghinna määramise korral võib põhjendatult eeldada enampakkumise nurjumist.

  (3) Alghinna, osavõtutasu ja tagatisraha määrab vallavara kasutusse andmise otsustaja. Osavõtutasu arvatakse enampakkumise korraldamise ja läbiviimise kulude katteks ja see ei kuulu tagastamisele

  (4) Tagatisraha suurus on üldjuhul 10% alghinnast. Kui alghind on väiksem kui 10 eurot või alghinda ei määrata, otsustab tagatisraha ärajätmise või selle suuruse vallavara kasutusse andmise otsustaja.

§ 21.   Enampakkumises osaleda võivate isikute ring

  (1) Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ja kelle osavõtt enampakkumisest ei ole tulenevalt seadustest ning käesolevast korrast keelatud.

  (2) Enampakkumisest ei või osa võtta isikud, kes on maksuvõlglased riiklike või kohalike maksude osas, isikud, kellel on valla ees lepingute rikkumisest tulenevad rahalised kohustused ja muud isikud, kelle vara kasutusse andmise otsustaja välistab vara kasutusse andmise otsuses.

§ 22.   Suulise enampakkumise läbiviimise kord

  (1) Enampakkumise läbiviimise komisjoni esimees, kuulutades suulise enampakkumise määratud ajal ja kohas avatuks, tutvustab komisjoni liikmeid ja enampakkumise läbiviijat, teeb enampakkumise ruumis kohalviibijatele ettepaneku registreerida end pakkujatena. Pakkujate nimed ning elu- või asukohad protokollitakse. Pakkujad või neid esindavad isikud esitavad isikut tõendava dokumendi, pakkuja esindajal tuleb lisaks esitada volitusi tõendav dokument.

  (2) Enne enampakkumise alustamist annavad kõik pakkujatena registreerunud isikud allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise ja kasutuslepingute tingimustest, ning esitavad tõendid selle kohta, et nad on tasunud osavõtumaksu ja tagatisraha. Isikuid, kes ei nõustu andma käesolevas lõikes ettenähtud allkirja või ei esita tõendeid osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta, enampakkumisest osa võtta ei lubata.

  (3) Kui pakkuja on täitnud käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 talle esitatud nõuded, väljastatakse talle registreerimisnumber, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni. Seejärel tutvustab enampakkumise läbiviija enampakkumise läbiviimise ja kaebuste esitamise korda ning kuulutab välja enampakkumise alghinna ja pakkujad.

  (4) Kui enampakkumisele ei registreerita ühtegi pakkujat või ühelgi pakkujal ei lubata enampakkumisest osa võtta, fikseerib enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks osutumise.

  (5) Pärast lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud toimingute tegemist ning enampakkumise läbiviija vastavat korraldust (esimest haamrilööki) alustavad enampakkumisest osavõtjad pakkumist. Kui enampakkumisel on määratud alghind, alustatakse pakkumistega alghinnast. Kui enampakkumine toimub alghinda määramata, alustatakse pakkumist hinnast, mida esimesena pakutakse. Osavõtja annab enampakkumise läbiviijale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast seda, kui ta on saanud enampakkumise läbiviijalt vastava loa. Enampakkumise sammu suuruse kehtestab ja avalikustab enne pakkumiste alustamist enampakkumise läbiviija. Pakkumise kuulutab enampakkumise läbiviija haamrilöögiga lõppenuks pärast kõrgeima pakutud kasutustasu kolmekordset teatamist.

  (6) Enampakkumise tulemused ja käik protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed.

  (7) Enampakkumisest osavõtjatel on õigus enampakkumise protokolliga tutvuda ja esitada protokolli ning enampakkumisega seonduva kohta kirjalikult märkusi või kaebusi enampakkumise korraldajale kolme tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest.

  (8) Pakkuja, kelle pakkumine on suurim, annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub sõlmima vastava lepingu enampakkumiseks esitatud tingimustel pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist kehtestatud korras. Allkirja andmisest keeldumisel kaotab ta õiguse lepingu sõlmimisele ning talle ei tagastata tagatisraha. Sellise keeldumise korral võib enampakkumise läbiviija teha osavõtjatele teatavaks, et vara antakse kasutusse pakkujale, kes on teinud suuruselt järgmise pakkumise. Kui ka teine pakkuja keeldub allkirja andmast, kaotab ta õiguse tagasi saada tagatisraha ning enampakkumine kuulutatakse nurjunuks.

  (9) Pakkujatele, kellele ei laiene käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatu, tagastatakse tagatisraha viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise läbiviimist. Osavõtumaksu osavõtjatele ei tagastata.

§ 23.   Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord

  (1) Kirjalikul enampakkumise korral tuleb pakkumine esitada enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta. Pakkumine peab olema märgusõna kandvas kinnises ümbrikus.

  (2) Pakkumises peavad sisalduma:
  1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3) dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
  4) sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  5) pakkumise esitaja allkiri;
  6) esindaja volitusi tõendav dokument.

  (3) Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud.

  (4) Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelnevalt nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale, välja arvatud juhul, kui enampakkumise komisjon on tuvastanud, et tegemist ei ole sisulise kõrvalekaldumisega pakkumise kohta esitatud nõuetest.

  (5) Pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras (ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg). Pakkumiste esitamise tähtaja möödumisel nimekiri suletakse.

  (6) Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist või ükski pakkumine ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetele, fikseerib enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks osutumise.

  (7) Enampakkumise läbiviimise komisjoni esimees, kuulutades enampakkumise kindlaksmääratud ajal ja kohas avatuks, tutvustab komisjoni liikmeid, teatab alghinna ning annab kohalviibivatele pakkujatele võimaluse 15 minuti jooksul esitada täiendavalt kirjalikke pakkumisi. Täiendavad kirjalikud pakkumised uue pakutava summaga esitatakse kinnises ümbrikus. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ühtegi pakkumist arvesse ei võeta.

  (8) Pakkumiste läbivaatamise käigus avatakse enampakkumise läbiviimise komisjoni poolt pakkumised nende registreerimise järjekorras. Enampakkumise komisjoni liikmed on kohustatud kõik pakkumised ja nendele lisatud dokumendid viseerima ja kandma need enampakkumise protokolli. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed.

  (9) Ühe pakkuja poolt esitatud esialgse ja täiendavate pakkumiste puhul võetakse arvesse neist kõige suurem pakkumine.

  (10) Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel viie tööpäeva jooksul arvates enampakkumise läbiviimisele järgnevast päevast täiendav kirjalik enampakkumise voor.

  (11) Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga ning esitada kaebusi või proteste enampakkumise läbiviimise kohta käesoleva korra § 22 lõikes 7 sätestatud korras.

§ 24.   Kirjaliku enampakkumise korraldamine elektroonilise oksjonina

  (1) Kirjaliku enampakkumise võib läbi viia elektroonilise oksjonina selleks ettenähtud avaliku interneti portaali kaudu.

  (2) Kirjaliku enampakkumise korraldamisel elektroonilise oksjonina viib enampakkumise korraldaja enampakkumise läbi konkreetse interneti portaali kasutustingimustel, lähtudes käesolevas korras sätestatust ulatuses, mis ei ole vastuolus elektroonilise oksjoni mõttega ja oksjoni läbiviimiseks kasutatava interneti portaali kasutustingimustega.

  (3) Elektroonilise oksjoni korraldamisel võib enampakkumise korraldaja jätta enampakkumise läbiviimise komisjoni määramata. Kui komisjoni ei ole määratud, täidab korraga määratud komisjoni ülesandeid enampakkumise korraldaja või korraldaja poolt selleks volitatud isik.

  (4) Elektroonilise oksjoni korraldamisel võib enampakkumise korraldaja anda kokkuleppega enampakkumise protokolli koostamise kohustuse üle kolmandale isikule.

§ 25.   Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Enampakkumise tulemused kinnitab või jätab kinnitamata enampakkumise korraldaja hiljemalt kümne tööpäeva jooksul arvates enampakkumisele järgnevast päevast.

  (2) Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui enampakkumine tunnistatakse nurjunuks.

  (3) Enampakkumine loetakse nurjunuks, kui:
  1) enampakkumise ettevalmistamisel või läbiviimisel rikuti käesolevat korda;
  2) enampakkumisel ei osalenud nõutud arv osalejaid;
  3) osavõtjate vahelised kokkulepped on mõjutanud enampakkumise käiku;
  4) enampakkumise võitjaks osutub isik, kelle osavõtt enampakkumisest vastavalt käesoleva korra §-le 21 ei ole lubatud ning suuruselt teise pakkumise teinud isik ei ole enam huvitatud lepingu sõlmimisest või enampakkumise korraldaja ei soovi sellist ettepanekut teha;
  5) esinevad muud käesolevas määruses nimetatud enampakkumise nurjumise alused.

  (4) Enampakkumise korraldaja vormistab enampakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, tuues ära kinnitamata jätmise põhjused, ning teeb enampakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise teatavaks kõigile enampakkumises osalenud isikutele.

  (5) Isikule, kes põhjustas enampakkumise nurjumise, tagatisraha ei tagastata.

  (6) Enampakkumise nurjumisel enampakkumise korraldaja või läbiviija süül tagastatakse enampakkujale tema poolt tasutud tagatisraha ja osavõtutasu täies ulatuses.

  (7) Enampakkumise võitjale saadetakse teade enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta koos teatega lepingu sõlmimise tähtaja kohta tähitud postiga, väljastatakse allkirja vastu või edastatakse elektrooniliselt e-postiga. Elektroonilise edastamise korral loetakse teade kättesaaduks pärast võitja poolt vastava kinnituse tagasisaatmist või hiljemalt pärast kahe tööpäeva möödumist otsuse saatmisest.

  (8) Kui enampakkumise võitja sõlmib lepingu, siis muutub tagatisraha lepingujärgseks makseks. Teistele enampakkumises osalenutele tagastatakse tagatisraha enampakkumise tingimustes ettenähtud viisil ja korras.

  (9) Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima lepingu talle enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta saadetud teates märgitud tähtaja jooksul. Mõjuva põhjuseta lepingu mittesõlmimisel ettenähtud tähtaja jooksul või mõjuvast põhjusest mitteteatamisel kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda lepingu sõlmimist, samuti ei tagastata talle tagatisraha.

4. jagu Kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras 

§ 26.   Vallavara eelläbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Vallavara antakse kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine on olulisem vallavara kasutamise eest makstava tasu suurusest.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) tähtajaliselt teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
  3) vallavara kasutusse andja poolt kehtestatud muud lisatingimused.

  (3) Eelläbirääkimistega pakkumise korraldab vallavara kasutusse andmise otsustaja. Volikogu võib delegeerida eelläbirääkimistega pakkumise korraldamise vallavara kasutusse andmise otsusega vallavalitsusele.

§ 27.   Eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamine

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamise käigus määrab eelläbirääkimistega pakkumise korraldaja vähemalt kolmeliikmelise eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimise komisjoni ning nimetab nende hulgast komisjoni esimehe.

  (2) Eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimisest annab pakkumise korraldaja teada vastava kuulutuse kaudu vastavalt § 19 lõikes 2 sätestatule, arvestades erisusena, et eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse lisaks käesoleva korra § 19 lõikes 2 nimetatud andmetele ära eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused ning pakkumise võitja väljaselgitamise alused.

  (3) Alghinna, tagatisraha ning osalustasu osas lähtutakse korra §-s 20 sätestatust.

§ 28.   Eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimine

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumise osavõtvate isikute ringi määramisel lähtutakse korra §-st 21 arvestades, et eelläbirääkimistega pakkumisest osa võtta soovija peab tegema pakkumise nii tasu kui ka kõigi lisatingimuste suhtes ning esitama kõik nõutavad dokumendid.

  (2) Pakkumised tuleb esitada eelläbirääkimisega pakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta. Pakkumine peab olema märgusõna kandvas kinnises ümbrikus.

  (3) Pakkumises peavad sisalduma:
  1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3) dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
  4) sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  5) pakkumine lisatingimuste kohta;
  6) pakkumise esitaja allkiri;
  7) esindaja volitusi tõendav dokument.

  (4) Pakkumiste ümbrikud avab komisjon pakkumise teates nimetatud ajal. Pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

  (5) Isikuid, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumise, läbirääkimistele ei lubata ning eelläbirääkimistele kutsutakse ainult nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad.

  (6) Sobivate pakkumiste puudumisel või kui pakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist tunnistab eelläbirääkimistega pakkumise läbiviija eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

  (7) Pakkumiste ja eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, kuid avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele.

  (8) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise vara kasutamise tasu ja kõigi lisatingimuste kohta või teatab pakkumisest loobumisest.

  (9) Lõplike pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla komisjoni liikmed ja protokollija. Komisjon hindab lõplikke pakkumisi ja reastab need paremusjärjekorras. Võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon võitja selgitamiseks pakkujatele võimaluse oma pakkumisi 10 tööpäeva jooksul täiendada.

  (10) Eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks on isik, kelle pakkumise on komisjon hinnanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud tasu.

  (11) Eelläbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitatakse ning leping sõlmitakse vastavalt §-s 25 sätestatule arvestades käesolevast jaost tulenevate erisustega.

4. peatükk VALLAVARA VÕÕRANDAMINE 

1. jagu Üldsätted 

§ 29.   Vallavara võõrandamise põhimõtted

  (1) Võõrandamise all mõistetakse käesolevas korras vallavara tasu eest või tasuta andmist kolmanda isiku omandisse.

  (2) Vallavara võib võõrandada, kui:
  1) vara ei ole vajalik avalikuks otstarbeks ega valla valitsemiseks;
  2) muudel seaduses või volikogu poolt ettenähtud juhtudel.

  (3) Vallavara võõrandatakse:
  1) otsustuskorras tasu eest, tasuta või alandatud hinna eest;
  2) enampakkumise korras;
  3) eelläbirääkimistega pakkumise korras.

  (4) Vallavara võõrandatakse üldjuhul avaliku enampakkumise korras.

  (5) Vallavara võõrandamine otsustuskorras enampakkumist või eelläbirääkimistega pakkumist korraldamata võib toimuda, kui:
  1) võõrandatav vara võib laguneda või hävida enne enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimist;
  2) enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras võõrandamine on nurjunud;
  3) kui vara võõrandatakse valla osalusega juriidilistele isikutele või avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
  4) võõrandatakse vallale kuuluvaid aktsiaid või osasid teistele selle äriühingu aktsionäridele või osanikele võõrandamise otsustaja poolt kinnitatud hinnaga;
  5) see on vajalik lähtudes avalikest huvidest;
  6) muudel juhtudel volikogu otsusel.

  (6) Vallavara võõrandamisel otsustuskorras käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 5 nimetatud alustel peab võõrandamise otsustaja vastavat avalikku huvi põhjendama.

  (7) Vallavara võib tasuta või alla harilikku väärtust võõrandada, kui:
  1) vara on vajalik riigile või muule avalik-õiguslikule isikule tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) võõrandamine on ette nähtud seaduses sätestatud korras;
  3) vara võõrandatakse tervishoiu, hariduse, hoolekande või muudel avalikust huvist lähtuvatel eesmärkidel;
  4) vara on füüsiliselt ja moraalselt vananenud, väärtus on tühine ning sellise ettepaneku teeb vallavalitsus.

  (8) Vallavara tasuta või alla turuväärtuse võõrandamise põhjendus peab sisalduma võõrandamisotsuses.

  (9) Vara võõrandamiseks tehakse kindlaks selle turuväärtus. Vara hindamist korraldab vallavalitsus.

§ 30.   Vallavara võõrandamine otsustuskorras pideva avaliku teavitamisega

  (1) Kui vallavara võõrandamine enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras on nurjunud rohkem kui korra, siis võib vallavalitsus vallavara võõrandamise kuulutuse avaldada alaliselt avalikus interneti portaalis ja valla veebilehel.

  (2) Vallavara võõrandamisel otsustuskorras pideva avaliku teavitamisega on võõrandamise tingimused samad, mis algses võõrandamise otsuses. Tingimuste üle võib pidada läbirääkimisi.

  (3) Kui läbirääkimiste tulemusena on vara võõrandamise eelduseks algsest võõrandamise otsusest leebemad tingimused, siis tuleb vara võõrandamiseks uutel tingimustel nõusolekut küsida vallavara võõrandamise otsustajalt.

§ 31.   Vallavara võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab volikogu, kui võõrandatakse kinnisasi või vallale kuuluvaid aktsiaid või osasid või võõrandatava vallavara turuväärtus on suurem kui 10 000 eurot.

  (2) Vallavara võõrandamise otsustab vallavara valitseja, kui võõrandatakse vara turuväärtusega alla 1000 euro ning see on vajalik tema põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetamata juhtudel otsustab vallavara võõrandamise vallavalitsus.

  (4) Vallavara võõrandamise lepingu (sh asjaõiguslepingu) ja võõrandamisel tagatise nõudmise korral hüpoteegi seadmise lepingu sõlmib vallavalitsus. Lepingu allkirjastab vallavanem või tema poolt volitatud isik. Lõikes 2 nimetatud juhul sõlmib vallavara võõrandamise lepingu vallavara valitseja.

  (5) Vallavara võõrandamise otsuses peab olema ära näidatud:
  1) võõrandatava vallavara nimetus, asukoht ja põhinäitajad, aktsiate ja osade müügi korral müüdavate aktsiate arv ja nimiväärtus ning osa suurust iseloomustavad andmed;
  2) vallavara võõrandamise viis;
  3) vallavara müügihind või alghind;
  4) osavõtutasu ja tagatisraha suurus;
  5) vallavara tasuta või alandatud hinna eest võõrandamisel põhjendus;
  6) makse- ja muud olulised võõrandamislepingu tingimused.

2. jagu Võõrandamine enampakkumise korras 

§ 32.   Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

  (1) Enampakkumine käesoleva korra tähenduses on vallavara võõrandamise viis, kus müügileping sõlmitakse isikuga, kes nõustub kehtestatud lisatingimustega, kui need on kehtestatud, ja on pakkunud kõige kõrgema ostuhinna.

  (2) Enampakkumise viisid on suuline enampakkumine ja kirjalik enampakkumine.

  (3) Enampakkumise korraldab vallavara võõrandamise otsustaja. Volikogu võib delegeerida enampakkumise korraldamise vallavara võõrandamise otsusega vallavalitsusele.

§ 33.   Enampakkumise ettevalmistamine

  (1) Enampakkumise ettevalmistamise käigus määrab enampakkumise korraldaja:
  1) enampakkumise viisi ja muud enampakkumise läbiviimisega seotud tingimused;
  2) vähemalt 3-liikmelise enampakkumise läbiviimise komisjoni ning nimetab nende hulgast komisjoni esimehe;
  3) vajadusel muud tingimused.

  (2) Enampakkumise läbiviimisest teatab enampakkumise korraldaja vastava kuulutuse kaudu Saue valla veebilehel ja selleks ettenähtud avaliku kasutusega interneti portaalis. Kuulutus avaldatakse hiljemalt 15 päeva enne enampakkumise läbiviimise päeva. Teistkordsel enampakkumisel võib kuulutuse avaldamise tähtaeg olla lühem. Kuulutus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) enampakkumise korraldaja;
  2) olulised andmed võõrandamisele kuuluva vallavara kohta (nimetus, asukoht jms), kinnisasja puhul maatüki katastritunnus, suurus ja sihtotstarve. Vara täpsem kirjeldus ei ole vajalik, kui kuulutuses teatatakse pakkujatele võimalusest tutvuda võõrandatava varaga kuulutuses nimetatud kohas ja ajal;
  3) enampakkumise läbiviimise koht ja aeg;
  4) enampakkumise läbiviimise viis (suuline või kirjalik), kirjalike pakkumiste korral nende esitamise tähtaeg ja koht;
  5) alghind ja enampakkumise osavõtumaksu ning tagatisraha suurused ja nende tasumise tähtaeg ja viis;
  6) müüdava vara ostjale üleandmise kord, ostuhinna tasumise kord ja tähtaeg, ostuhinna järelmaksuga tasumisel lepingu täitmise tagatised ning võõrandamise lisatingimused juhul, kui need on sätestatud. Käesolevas punktis nimetatud andmeid võib mitte avaldada, kui kuulutus sisaldab enampakkumise ja müügilepingu tingimustega tutvumiseks ettenähtud kohta ja aega.

§ 34.   Alghind, osavõtutasu ja tagatisraha

  (1) Alghinna määramisel võetakse aluseks:
  1) eksperdi hinnang;
  2) vara eeldatav turuväärtus;
  3) vara erilised omadused.

  (2) Alghinda ei pea määrama, kui on alust arvata, et selle määramisel võib enampakkumine jääda tagajärjetuks ning seetõttu võib vara laguneda, hävineda, selle väärtus muul viisil väheneda või kui selline sunnitud viivitus oleks valla seisukohast kahjulik. Alghinna ärajätmise otsus peab olema põhjendatud.

  (3) Alghinna, osavõtutasu ja tagatisraha määrab vallavara võõrandamise otsustaja. Osavõtutasu arvatakse enampakkumise korraldamise ja läbiviimise kulude katteks ja see ei kuulu tagastamisele.

  (4) Tagatisraha suurus on üldjuhul 10% alghinnast. Kui alghind on väiksem kui 10 eurot või alghinda ei kehtestata, otsustab tagatisraha ärajätmise või selle suuruse vallavara võõrandamise otsustaja.

§ 35.   Enampakkumises osaleda võivate isikute ring

  (1) Enampakkumine on avalik ning selles võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, arvestades seadustega ettenähtud piiranguid.

  (2) Enampakkumisest ei või osa võtta isikud, kelle vara kasutusse andmise otsustaja välistab vara kasutusse andmise otsuses.

§ 36.   Enampakkumise läbiviimine

  Enampakkumine viiakse läbi vastavalt käesoleva korra §-des 22, 23 ja 24 sätestatule, arvestades käesolevast peatükist tulenevate erisustega sh, et enampakkumise esemeks on vallavara müügihind.

§ 37.   Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja müügilepingu sõlmimine

  (1) Enampakkumise tulemused kinnitab või jätab kinnitamata enampakkumise korraldaja hiljemalt kümne tööpäeva jooksul arvates enampakkumisele järgnevast päevast.

  (2) Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui enampakkumine tunnistatakse nurjunuks.

  (3) Enampakkumine loetakse nurjunuks, kui:
  1) enampakkumise ettevalmistamisel või läbiviimisel rikuti oluliselt käesolevat korda;
  2) enampakkumisel ei osalenud nõutud arv osalejaid;
  3) osavõtjate vahelised kokkulepped on mõjutanud enampakkumise käiku;
  4) enampakkumise võitjal puudus õigus osaleda enampakkumises ning suuruselt teise pakkumise teinud isik ei ole enam huvitatud lepingu sõlmimisest või enampakkumise korraldaja ei soovi sellist ettepanekut teha;
  5) esinevad muud käesolevas määruses nimetatud enampakkumise nurjumise alused.

  (4) Enampakkumise korraldaja vormistab enampakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, tuues ära kinnitamata jätmise põhjused, ning teeb enampakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise teatavaks kõigile enampakkumises osalenud isikutele.

  (5) Isikule, kes põhjustas enampakkumise nurjumise, tagatisraha ei tagastata.

  (6) Enampakkumise nurjumisel enampakkumise korraldaja või läbiviija süül tagastatakse enampakkujale tema poolt tasutud tagatisraha ja osavõtutasu täies ulatuses.

  (7) Enampakkumise võitjale saadetakse teade enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta koos teatega lepingu sõlmimise tähtaja kohta tähitud postiga, väljastatakse allkirja vastu või edastatakse elektrooniliselt e-postiga. Elektroonilise edastamise korral loetakse teade kättesaaduks pärast võitja poolt vastava kinnituse tagasisaatmist või hiljemalt pärast kahe tööpäeva möödumist otsuse saatmisest.

  (8) Kui enampakkumise võitja sõlmib lepingu, siis muutub tagatisraha lepingujärgseks makseks. Teistele enampakkumises osalenutele tagastatakse tagatisraha enampakkumise tingimustes ettenähtud viisil ja korras.

  (9) Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima lepingu talle enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta saadetud teates märgitud tähtaja jooksul. Enne müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist on enampakkumise võitja kohustatud esitama kõik nõutavad müügilepingu täitmise tagatised.

  (10) Mõjuva põhjuseta lepingu mittesõlmimisel ettenähtud tähtaja jooksul või mõjuvast põhjusest mitteteatamisel kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda lepingu sõlmimist, samuti ei tagastata talle tagatisraha.

3. jagu Vara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras 

§ 38.   Vallavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumine on vallavara võõrandamise viis, mis valitakse võõrandamise otsustaja poolt juhul, kui teatud lisatingimuste täitmine vallavara võõrandamisel on olulisem laekuvast müügihinnast.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise või tegevusalase kasutamise kohustus;
  2) investeeringute suurus;
  3) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
  4) muud võõrandamise otsustaja poolt kehtestatud tingimused.

  (3) Eelläbirääkimistega pakkumise korraldab vallavara võõrandamise otsustaja. Volikogu võib delegeerida eelläbirääkimistega pakkumise korraldamise vallavara võõrandamise otsusega vallavalitsusele.

§ 39.   Eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamine

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamise käigus määrab eelläbirääkimistega pakkumise korraldaja vähemalt kolmeliikmelise eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimise komisjoni ning nimetab nende hulgast komisjoni esimehe.

  (2) Eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimisest annab pakkumise korraldaja teada vastava kuulutuse kaudu vastavalt § 33 lõikes 2 sätestatule, arvestades erisusena, et eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse lisaks käesoleva korra § 33 lõikes 2 nimetatud andmetele ära eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused ning pakkumise võitja väljaselgitamise alused.

  (3) Alghinna, tagatisraha ning osalustasu osas lähtutakse korra §-s 34 sätestatust.

§ 40.   Eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimine

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumise osavõtvate isikute ringi määramisel lähtutakse korra §-st 35 arvestades, et eelläbirääkimistega pakkumisest osa võtta soovija peab tegema pakkumise nii müügihinna kui ka kõigi lisatingimuste suhtes ning esitama kõik nõutavad dokumendid.

  (2) Pakkumised tuleb esitada eelläbirääkimistega pakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta. Pakkumine peab olema märgusõna kandvas kinnises ümbrikus.

  (3) Pakkumises peavad sisalduma:
  1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3) dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
  4) sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  5) pakkumine lisatingimuste kohta;
  6) pakkumise esitaja allkiri;
  7) esindaja volitusi tõendav dokument.

  (4) Pakkumiste ümbrikud avab komisjon pakkumise teates nimetatud ajal. Pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

  (5) Isikuid, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumise, läbirääkimistele ei lubata ning eelläbirääkimistele kutsutakse ainult nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad.

  (6) Sobivate pakkumiste puudumisel või kui pakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist tunnistab eelläbirääkimistega pakkumise läbiviija eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

  (7) Pakkumiste ja eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, kuid avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele.

  (8) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise vara müügihinna ja kõigi lisatingimuste kohta või teatab pakkumisest loobumisest.

  (9) Lõplike pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla kõik komisjoni liikmed. Komisjon hindab lõplikke pakkumisi ja reastab need paremusjärjekorras. Võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon võitja selgitamiseks pakkujatele võimaluse oma pakkumisi 10 tööpäeva jooksul täiendada.

  (10) Eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks on isik, kelle pakkumise on komisjon hinnanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud müügihinda.

  (11) Eelläbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitatakse ning leping sõlmitakse vastavalt §-s 37 sätestatule arvestades käesolevast jaost tulenevate erisustega.

5. peatükk VALLAVARA KOORMAMINE 

§ 41.   Vallavara koormamine

  (1) Vallavara koormamine käesoleva korra tähenduses on valla omandis olevale kinnisasjale asjaõigusseaduse mõistes piiratud asjaõiguse seadmine.

  (2) Vallavara koormamise piiratud asjaõigusega otsustab volikogu.

  (3) Vallavara koormamise lepingud sõlmib ametiasutus. Lepingu allkirjastab vallavanem või tema poolt volitatud isik.

§ 42.   Reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine

  Valla omandis olevale kinnisasjale seatakse reaalservituut, reaalkoormatis või ostueesõigus, kui:
  1) see toimub isiku, kellel on selleks õigusaktidest tulenevalt õigus, nõudel ja kasuks;
  2) see toimub avalikes huvides.

§ 43.   Isikliku servituudi seadmine

  (1) Valla omandis olevale kinnisasjale isikliku servituudi seadmine on lubatud, kui:
  1) see toimub selleks seadusest tulenevat õigust omava isiku nõudel ja kasuks;
  2) see toimub avalikes huvides.

  (2) Isiklik servituut seatakse tasu eest või tasuta. Tasuta isikliku servituudi seadmine võib toimuda ainult seaduses sätestatud juhtudel või avalikest huvidest lähtuvalt. Sellekohast avalikku huvi peab põhjendama.

§ 44.   Hoonestusõiguse seadmine

  (1) Hoonestusõigust võib seada enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras.

  (2) Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras võib toimuda:
  1) valla osalusega juriidiliste isikute kasuks;
  2) valla poolt asutatud sihtasutustele;
  3) mittetulundusühingute, sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute kasuks;
  4) munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks;
  5) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

  (3) Hoonestusõiguse seadmisel ei või hoonestusõiguse tähtaeg olla üle viiekümne aasta, välja arvatud juhud mil hoonestaja peab hoonestusõiguse lepingu kohaselt teostama kinnisasjal või selle abil teatud töid valla huvides, mille tähtaeg ületab viitkümmend aastat.

§ 45.   Hoonestusõiguse seadmise algatamine

  (1) Hoonestusõiguse seadmise algatab ning vajalikud materjalid valmistab ette vallavalitsus omal algatusel või huvitatud isiku taotlusel.

  (2) Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras toimub käesoleva korra §-des 18-25 ning eelläbirääkimistega pakkumine §-des 26-28 sätestatud korras, arvestades järgmisi erisusi:
  1) enampakkumise esemeks on hoonestusõiguse aastatasu;
  2) enampakkumise kuulutuses märgitakse lisaks § 19 lõikes 2 nimetatud andmetele hoonestusõiguse tähtaeg ning hoonestamise tingimused;
  3) enampakkumise võitjaga sõlmitakse hoonestusõiguse seadmiseks leping ja asjaõigusleping.

§ 46.   Hoonestusõiguse lepingu tingimused

  (1) Hoonestusõiguse leping peab sisaldama järgnevat:
  1) hoonestusõigusega koormatava maa asukoht, katastriüksuse sihtotstarve, katastritunnus ja kinnistu registriosa number;
  2) hoonestusõiguse tähtaeg, selle pikendamise tingimused;
  3) hoonestusõigusega koormatava maa üleandmise tähtaeg ja kord;
  4) hoonestusõiguse tasu suurus, maksmise kord ja sanktsioonid selle rikkumise eest;
  5) maksude tasumise kohustus ja reaalkoormatise tasumise teostamise kohustus;
  6) kindlustamiskohustus (vajadusel);
  7) kokkulepe ostueesõiguse seadmiseks, mille kohaselt on hoonestusõiguse võõrandamisel vallal ostueesõigus;
  8) tingimus, et hoonestusõiguse võõrandamiseks või koormamiseks asjaõigusega on vajalik volikogu nõusolek;
  9) lepingu täitmise tagatised;
  10) muud vajalikud tingimused.

  (2) Hoonestajale hoonestusõiguse võõrandamiseks loa andmise otsustab volikogu.

6. peatükk VALLAVARA MAHAKANDMINE JA NÕUETEST LOOBUMINE 

§ 47.   Vallavara mahakandmine

  (1) Vallavara kantakse maha, kui see ei ole enam vajalik avalikuks või valla valitsemise otstarbeks või seda ei ole võimalik võõrandada ega kasutada tulu saamise otstarbel või selle säilitamine on ebaotstarbekas või kui vara enam ei eksisteeri (on hävitatud või hävinud, kadunud vms).

  (2) Vallavara mahakandmise otsustab:
  1) vallavara valitseja, kui vallavara jääkväärtus on null;
  2) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (3) Vallavara mahakandmise aluste ilmnemisel moodustab vallavara valitseja komisjoni, kes koostab vallavara mahakandmise akti, mille kinnitab vallavara valitseja. Kui vallavara mahakandmise otsuse tegemine on vallavalitsuse pädevuses, siis vallavara mahakandmiseks peab vallavara mahakandmise akti kinnitama vallavalitsus. Vallavara mahakandmise ettepaneku võib vallavara valitsejale või vallavalitsusele taha ka inventuuride läbiviimise komisjon.

  (4) Vallavara mahakandmise aktis peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) mahakandmisele kuluva vallavara koosseis;
  2) bilansiline maksumus;
  3) kõlbmatuks tunnistamise põhjused;
  4) vallavaraga seotud rahalised õigused ja kohustused;
  5) vallavara hävitamise või utiliseerimise viis ja selle maksumus;
  6) muud maha kantava vallavaraga seotud olulised andmed.

  (5) Lõikes 1 nimetatud vallavara koosseisus oleva bilansivälise vara osas koostatakse arvestusest väljaarvamiseks materiaalselt vastutava isiku või inventuuride läbiviimise komisjoni poolt akt, milles näidatakse vara mahakandmise põhjendatus. Vara mahakandmise akt kinnitatakse vallavanema poolt.

  (6) Raamatupidamise kirjed koostatakse vastavuses raamatupidamist korraldavate õigusaktide nõuetega.

§ 48.   Vallavara hulka kuuluvate nõuete esitamine ja nõuetest loobumine

  (1) Nõuded võlgniku suhtes esitab kohtulikus ja kohtuvälises korras vallavalitsus, oma pädevuse piires vallavara valitseja.

  (2) Kui vallavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või nõude aluseks olnud dokumendid on puudulikud, võib nõude esitamisest, hagist või sissenõude pööramisest loobumise otsustada:
  1) volikogu, kui nõue on suurem kui 7000 eurot;
  2) muudel juhtudel vallavalitsus.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 49.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 50.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamisest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json