Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Kultuuri- ja spordisündmuste toetamise kord

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2019, 39

Kultuuri- ja spordisündmuste toetamise kord

Vastu võetud 29.03.2018 nr 5
RT IV, 10.04.2018, 8
jõustumine 13.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.09.2019RT IV, 03.10.2019, 1006.10.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord sätestab Setomaa valla eelarvest kultuuri- ja spordisündmuste toetuse taotlemise, taotluste menetlemise, toetuste eraldamise, lepingu sõlmimise ja aruandluse korra.

§ 2.   Toetuse eraldamise eesmärk

  Toetuse eraldamise eesmärgiks on arendada kultuuri- ja spordialaste sündmuste korraldamist Setomaa vallas omaalgatuse toetamise kaudu.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse vormikohane taotlus (lisa 1) paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna Setomaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) 15. oktoobriks aadressil Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, 64001 või e-posti aadressil vald@setomaa.ee.

  (2) Toetusega ei rahastata ekskursioone, väljasõite (v.a spordivõistlustel osalemine või kultuurisündmustel esinemine), teatrietenduste külastusi, eelistatud ei ole asutusesisesed sündmused.

  (3) Taotlusi ei saa esitada tähtpäevade korraldamiseks, mille Setomaa vald on tellinud Setomaa Kultuurikeskuselt.
[RT IV, 03.10.2019, 10 - jõust. 06.10.2019]

§ 4.   Taotluste menetlemine

  (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluse vastavust esitatud nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse taotlejat ja antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Laekunud taotlustest teeb vallavalitsus koondi 30 kalendripäeva jooksul taotluste esitamise tähtajast arvates ja esitab Setomaa vallavolikogu haridus- ja spordikomisjonile ning kultuurikomisjonile (edaspidi komisjonid) hindamiseks.

  (3) Komisjonid esitavad vallavalitsusele ettepaneku toetuste eraldamiseks.

  (4) Pärast komisjonide ettepanekut ja volikogu poolt vallaeelarve vastuvõtmist 30 kalendripäeva jooksul otsustab vallavalitsus toetuse eraldamise korraldusega, milles märgitakse toetuse saaja, sündmuse nimetus ja toetuse rahaline suurus.

  (5) Toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest informeerib vallavalitsus taotlejat kümne tööpäeva jooksul toetuse eraldamise korralduse vastuvõtmisest.

  (6) Erakorralisi taotlusi toetatakse vastavalt võimalusele.

§ 5.   Toetuslepingu sõlmimine

  (1) Positiivse rahastamisotsuse saanud hallatavad asutused saavad eraldatud toetuse esitatud kuludokumentide alusel vallavalitsusest hiljemalt kuu aja jooksul peale sündmuse toimumist.

  (2) Positiivse rahastamisotsuse saanud sündmuste korraldajad (v.a hallatavad asutused) saavad eraldatud toetuse sihtfinantseerimislepingu alusel.

  (3) Sihtfinantseerimise lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus, toetuse sihtotstarve;
  2) toetuse väljamaksmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
  3) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  4) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  5) aruande esitamise aeg ja kord;
  6) toetuse saaja kohustused toetatava tegevuse või toetuse kasutamise avalikustamisel ja kajastamisel;
  7) muud vallavalitsuse poolt määratud tingimused.

  (4) Vallavalitsusel on õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetus tagasi või arvutada toetus ümber, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 6.   Aruandlus ja toetuse saaja kohustused

  (1) Kõigi kultuuri- ja spordisündmuste eelarvest toetust saanud sündmuste kohta esitavad sündmuse eest vastutajad vormikohase lõpparuande (lisa 2) kuu aja jooksul pärast sündmuse toimumist.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud teavitama oma sündmusest avalikkust läbi meediakanalite (näiteks koduleht, ajaleht Setomaa, facebook jne).

  (3) Toetuse saaja on kohustatud kasutama sündmuse reklaamimisel Setomaa valla vappi ja/või märkima ära meediakajastustes, et sündmust toetab Setomaa Vallavalitsus.

  (4) Aruandlust kontrollib vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, kellel on õigus nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks kuludokumente ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas.

§ 7.   Valla kultuuri- ja spordikalendri kujunemine

  (1) Ühtse valla kultuuri- ja spordikalendri järgmiseks aastaks koostab Setomaa Kultuurikeskus 30. oktoobriks, kalender avalikustatakse valla kodulehel www.setomaa.ee ja valla ajalehes.
[RT IV, 03.10.2019, 10 - jõust. 06.10.2019]

  (2) Muutustest kalendris teavitab sündmuse korraldaja Setomaa Kultuurikeskuse juhatajat.
[RT IV, 03.10.2019, 10 - jõust. 06.10.2019]

§ 8.   Enne käesoleva korra jõustumist esitatud taotluste menetlemine

  Enne käesoleva korra jõustumist esitatud taotlusi menetletakse taotluse esitamise ajal kehtinud korras sätestatud põhimõtteid arvestades.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Toetuse taotlus
[RT IV, 03.10.2019, 10 - jõust. 06.10.2019]

Lisa 2 Aruanne

/otsingu_soovitused.json