Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, muutmise, menetlemise ja kinnitamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2019, 42

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, muutmise, menetlemise ja kinnitamise kord

Vastu võetud 31.10.2014 nr 33
RT IV, 07.11.2014, 28
jõustumine 10.11.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.09.2019RT IV, 03.10.2019, 2206.10.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Viljandi linna põhimääruse § 27 alusel.
[RT IV, 03.10.2019, 22 - jõust. 06.10.2019]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Viljandi linna arengukava (edaspidi arengukava) ja Viljandi linna eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) koostamise, muutmise, menetlemise ja kinnitamise kord.

§ 2.   Mõisted ja üldsätted

  (1) Arengukava on Viljandi linna pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab demograafilise, majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengute integreerimisele ja koordineerimisele.

  (2) Eelarvestrateegia on arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantsplaan, mis on arengukavaga seotud iseseisev dokument ja kavandatud samaks perioodiks kui on arengukava.

  (3) Kehtiv arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Kui võetud varaliste kohustuste periood on pikem kui arengukava periood, tehakse arengukavasse ja eelarvestrateegiasse sellekohane märge.
[RT IV, 03.10.2019, 22 - jõust. 06.10.2019]

  (4) Kui Viljandi Linnavolikogu (edaspidi volikogu) algatab uue arengukava koostamise, siis tuleb algatada ka uue eelarvestrateegia koostamine.

2. peatükk Viljandi linna arengukava 

§ 3.   Algatamine ja koostamine

  (1) Arengukava koostamise algatab volikogu oma otsusega Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul või omal algatusel.

  (2) Arengukava koostamiseks moodustab volikogu komisjoni.

  (3) Komisjoni moodustamise otsuses peab sisalduma arengukava nimetus, komisjoni juhtiva isiku nimi, komisjoni koosseis ja komisjoni tööplaan.

  (4) Arengukava koostamise linnavalitsuse poolne koordineerija on Viljandi Linnavalitsuse linnaarengu spetsialist (edaspidi arenguspetsialist).
[RT IV, 03.10.2019, 22 - jõust. 06.10.2019]

  (5) Arengukava peab sisaldama järgmisi osasid:
  1) Viljandi linna visioon, mis näitab millise olukorrani soovitakse arengukava perioodi lõpuks jõuda.
  2) Hetkeolukorra analüüs - esitatakse arengueelduste analüüs ja praegune valmisolek arengukava eesmärkide saavutamiseks.
  3) Strateegilised eesmärgid - eesmärgid valdkonniti, jõudmaks soovitud tulemuseni. Eesmärkide juures on oluline välja tuua konkreetsed mõõdikud, mille abil hinnata eesmärgi täitmise kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid tulemusi. Tulemused peavad näitama, kas ja millisel määral eesmärgid on saavutatud.
  4) Tegevuskava kus esitatakse tegevused, mida on vaja teha püstitatud eesmärkide saavutamiseks kogu arengukava perioodi lõpuni.

§ 4.   Heakskiitmine ja avalikustamine

  (1) Arengukava kiidab heaks ja suunab avalikustamisele volikogu. Volikogu otsustab avalikustamisele suunamisel:
  1) avaliku väljapaneku alguse, kestuse ja koha;
  2) ettepanekute esitamise aja ja viisi;
  3) avaliku arutelu toimumise aja ja koha.

  (2) Arengukava avalikustamise korraldab linnavalitsus, teatades kohalikus ajalehes ja Viljandi linna veebilehel avaliku väljapaneku alguse, kestuse ja koha ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha hiljemalt üks nädal enne avaliku väljapaneku algust.

  (3) Avalik väljapanek kestab vähemalt kaks nädalat. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada ettepanekuid.
[RT IV, 03.10.2019, 22 - jõust. 06.10.2019]

  (4) Avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks korraldab linnavalitsus avaliku arutelu, mille jooksul on võimalik esitada täiendavaid ettepanekuid.

  (5) Arenguspetsialist koostab avalikustamisel esitatud ettepanekute kohta kokkuvõtte ning esitab ettepanekud linnavalitsusele seisukoha võtmiseks. Arengukava kohta tehtud ettepanekud esitab linnavalitsus koos oma seisukohtadega volikogule.

§ 5.   Menetlemine ja kinnitamine

  (1) Arengukava peab volikogus läbima vähemalt kaks lugemist.

  (2) Volikogu kinnitab arengukava oma määrusega.
[RT IV, 03.10.2019, 22 - jõust. 06.10.2019]

§ 6.   Ülevaatamine ja muutmine

  (1) Arengukava ülevaatamise algatab volikogu linnavalitsuse ettepanekul hiljemalt 31. märtsil. Ülevaatamise algatamine on kohustuslik, kui kehtiv arengukava ei hõlma jooksva aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.
[RT IV, 03.10.2019, 22 - jõust. 06.10.2019]

  (2) Linnavalitsus moodustab volikogu otsuse alusel linnavalitsuse struktuuriüksuste juhtidest ja linnavalitsuse liikmetest arengukava ülevaatamise komisjoni. Komisjoni moodustamise otsuses peab sisalduma komisjoni juhtiva isiku nimi, komisjoni koosseis ning komisjoni tööplaan.

  (3) Ülevaatamise käigus uuendatakse arvandmed, tehakse täpsustused hetkeolukorra analüüsis ning vajadusel muudatusettepanekud tegevuskavasse, samuti muudetakse vajadusel arengukava kehtivuse perioodi.

  (4) Linnavalitsus esitab uuendatud arengukava koos muudatusettepanekutega volikogule esimeseks lugemiseks hiljemalt 1. juunil.

  (5) Muudetud arengukava heakskiitmine, avalikustamine, menetlemine ja kinnitamine toimub vastavalt käesoleva määruse §-des 4-5 sätestatule.

§ 7.   Seire

  (1) Igal aastal koostatakse arengukava täitmise aruanne, mis on Viljandi linna konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande tegevusaruande osa ja mille koostamist koordineerib arenguspetsialist.

  (2) Linnavalitsus esitab arengukava täitmise aruande majandusaasta aruande koosseisus volikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. maiks.

  (3) Enne uue arengukava koostamise algatamist esitab linnavalitsus volikogule arengukava seire aruande, milles hinnatakse arengueesmärkide saavutamist.

§ 8.   Valdkondlikud ja hallatavate asutuste arengukavad

  Valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise, muutmise, menetlemise ja kinnitamise korra kinnitab oma määrusega linnavalitsus.

3. peatükk Viljandi linna eelarvestrateegia 

§ 9.   Algatamine ja koostamine

  (1) Eelarvestrateegia eelnõu koostamise algatab volikogu oma otsusega linnavalitsuse ettepanekul või omal algatusel, kui on algatatud arengukava koostamine.

  (2) Käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud komisjon menetleb ka eelarvestrateegiat ja tagab arengukava ja eelarvestrateegia ühilduvuse.

  (3) Eelarvestrateegia koostamise linnavalitsuse poolne koordineerija on rahandusameti juhataja.

§ 10.   Heakskiitmine, avalikustamine, menetlemine ja kinnitamine

  Eelarvestrateegia heakskiitmine, avalikustamine, menetlemine ja kinnitamine toimub käesoleva määruse §-des 4-5 sätestatud korras.

§ 11.   Ülevaatamine ja muutmine

  (1) Eelarvestrateegia ülevaatamise algatab volikogu linnavalitsuse ettepanekul hiljemalt 31. märtsil, kui on algatatud arengukava ülevaatamine.
[RT IV, 03.10.2019, 22 - jõust. 06.10.2019]

  (2) Käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud komisjon menetleb ka eelarvestrateegiat ja tagab arengukava ja eelarvestrateegia ühilduvuse.

  (3) Ülevaatamise käigus uuendatakse arvandmed, majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks.

  (4) Linnavalitsus esitab uuendatud eelarvestrateegia volikogule esimeseks lugemiseks hiljemalt 1. juunil.

  (5) Muudetud eelarvestrateegia heakskiitmine, avalikustamine, menetlemine ja kinnitamine toimub vastavalt käesoleva määruse §-des 4-5 sätestatule.

§ 12.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 13.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json