HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord Luunja valla vähekindlustatud perede lastele ja noortele

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord Luunja valla vähekindlustatud perede lastele ja noortele - sisukord
Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2019, 49

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord Luunja valla vähekindlustatud perede lastele ja noortele

Vastu võetud 26.09.2019 nr 54

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Luunja valla huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega reguleeritakse rahvastikuregistri andmetel Luunja valla haldusterritooriumil elavate 7–26-aastaste majanduslikult vähekindlustatud perede laste ja noorte (edaspidi noor) huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamist.

  (2) Hüvitise eesmärk on suurendada noorte osalust huvihariduses ja -tegevuses, muuta huviharidus ja -tegevus 7–26-aastastele noortele paremini kättesaadavaks ning pakkuda mitmekesisemaid osalusvõimalusi.

§ 2.   Hüvitise taotlemine

  (1) Hüvitist saab taotleda järgmistel tingimustel:
  1) noor, kelle toetamiseks hüvitist taotletakse, on vanuses 7–26 eluaastat ja õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes;
  2) noor ja tema vähemalt üks vanem või eestkostja (taotleja seaduslik esindaja) on rahvastikuregistri andmetel Luunja valla elanikud;
  3) hüvitise taotlemiseks on põhjendatud vajadus, sealjuures ei ületa perekonna sissetuleku neto summa piir (sh erinevad toetused) kehtivat töötasu alammäära pereliikme kohta ühes kalendrikuus.

  (2) Hüvitise taotlemiseks esitab noor, teda kasvatav vanem, noore seaduslik esindaja või huvitegevuse osutaja Luunja vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus):
  1) vormikohase taotluse (Lisa 1);
  2) kuludokumendi (nt arve) ja maksmist tõendava dokumendi või selle koopia (nt maksekorraldus).

  (3) Taotlusi saab vallavalitsusele esitada kuni jooksva aasta 15. detsembrini. Võimalusel koondab taotleja ühte hüvitise taotlusesse mitme kuu kulud. Hüvitatakse jooksva kalendriaasta vältel tehtud kulusid.

§ 3.   Hüvitise määramine ja väljamaksmine

  (1) Taotlused vaatab läbi Luunja Vallavalitsuse haridusnõunik (edapidi ametnik) koostöös sotsiaalnõunikuga, tehes vallavalitsusele ettepaneku hüvitise määramiseks või määramata jätmiseks. Hüvitise saajad kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Ametnikul on põhjendatud taotluse korral õigus menetleda ka taotlust, mille tingimusi pole antud korras suudetud ette näha.

  (3) Hüvitise suurus ühel kalendriaastal on kuni 300 eurot ühe noore kohta, sealhulgas laagrite või muu taolise ühekordse tegevuse eest hüvitatakse kuni 100 eurot aastas noore kohta.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Radž Sauk
Volikogu esimees

Lisa Huvitegevuse hüvitise taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json