Teksti suurus:

Tapa Vallavolikogu 28.01.2019 määruse nr 46 „Huvihariduse ja huvitegevuses osalemise toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2020, 4

Tapa Vallavolikogu 28.01.2019 määruse nr 46 „Huvihariduse ja huvitegevuses osalemise toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 28.09.2020 nr 86

§ 1.   Huvihariduse ja huvitegevuses osalemise toetamise korra muutmine


Tapa Vallavolikogu 28.01.2019 määruse nr 46 „Huvihariduse ja huvitegevuses osalemise toetamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Sõidukulu osalist hüvitamist on õigus taotleda Eesti rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas elaval ja Tapa vallas huvikoolis käiva või huvitegevuses osaleva alaealise õpilase seaduslikul esindajal või täisealisel õpilasel (edaspidi taotleja), kui õpilase:
1) huvihariduse või huvitegevuse toimumise koht asub vähemalt 3 km kaugusel õpilase elukohast ja
2) huviharidust või huvitegevuses osalemist on tõendanud huvikool, ringijuht või treener.
(2) Teiste koolipidajate huvikoolides käivate õpilaste sõidukulu hüvitatakse osaliselt juhul, kui pere on toimetulekuraskustes. Toimetulekuraskuseks loetakse, kui perekonnale jääb pärast kõigist sissetulekutest (netopalk, stipendium, riiklikud rahalised hüvitised, elatisraha jms) põhjendatud elamiskulude mahaarvamist kuus kasutada summa, mis on alla kahekordset riiklikku toimetulekupiiri.“
  2) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Tapa vald toetab õppuri huvihariduse omandamist ainult ühes teise koolipidaja huvikoolis ühel erialal, makstes kuni 80%, kuid mitte rohkem kui 120 eurot kuus kohatasu maksumusest huvikooli pidaja esitatud arvete alusel. Erandiks on Tapa valla eestkostel olevad õpilased, kelle eest tasutakse huvikooli ühe eriala omandamisel 100% kohatasu maksumusest.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maksim Butšenkov
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json