HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Haapsalu linna huvikoolidesse vastuvõtu, väljaarvamise ja lõpetamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2023, 7

Haapsalu linna huvikoolidesse vastuvõtu, väljaarvamise ja lõpetamise kord

Vastu võetud 12.01.2022 nr 1
RT IV, 15.01.2022, 14
jõustumine 18.01.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.09.2023RT IV, 03.10.2023, 506.10.2023

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, Haapsalu Muusikakooli põhimääruse § 10, Haapsalu Kunstikooli põhimääruse § 10, Läänemaa Spordikooli põhimääruse § 9, Haapsalu Noorte Huvikeskuse põhimääruse § 9 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Haapsalu linna munitsipaalhuvikooli (edaspidi huvikool) vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord.

  (2) Huvikooli õppuriteks käesoleva määruse tähenduses on lapsed ja noored vanuses 4-19 eluaastat.

  (3) Huvikoolis võivad õppida ka täiskasvanud. Täiskasvanud tasuvad huvikoolis õppimise kulud vastavalt Haapsalu Linnavolikogu poolt kinnitatud õppetasule.

  (4) Huvikoolides võimaldatakse huvihariduse omandamist Eesti rahvastikuregistri andmetel Haapsalu linnas elavatele õppuritele.

§ 2.   Huvikooli vastuvõtmine

  (1) Informatsiooni huvikooli vastuvõtmise aja ja tingimuste kohta avaldab huvikool oma koduleheküljel.

  (2) Huvikooli vastuvõtmise aluseks on õppuri või tema seadusliku esindaja ( edaspidi lapsevanem) poolt Haapsalu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO (edaspidi ARNO) esitatud taotlus (edaspidi taotlus).

  (3) Huvikoolides võimaldatakse huvihariduse omandamist õppuritele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Haapsalu linnas ning mis ühtib vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgse elukohaga.
[RT IV, 03.10.2023, 5 - jõust. 06.10.2023]

  (4) Huvikool kinnitab õppurid õpperühmadesse ARNO-s vastavalt Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) registreeritud õppekavadele igal õppeaastal hiljemalt 10. oktoobriks.

  (5) Vabade õppekohtade olemasolul võib õppurite huvikooli vastuvõtmine toimuda kogu õppeperioodi vältel.

  (6) Õppurite vastuvõtmine võib toimuda vastuvõtukatsete alusel. Vastuvõtukatsete läbiviimise korra töötab välja huvikool ja kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (7) Õppuri vastuvõtmisel on lapsevanemal õigus tutvuda huvikooli põhimääruse, õppekava, kodukorra ja muude töökorraldust reguleerivate dokumentidega.

§ 3.   Huvikoolist väljaarvamine

  (1) Õppur arvatakse õppijate nimekirjast välja:
  1) lapsevanema või õppuri taotluse alusel;
  2) huvikooli algatusel;
  3) huvikooli lõpetamisel.

  (2) Õppuri huvikoolist väljaarvamisel lapsevanema taotlusel, esitab lapsevanem ARNO-s sellekohase taotluse vähemalt kaks nädalat enne õppuri huvikoolist lahkumist.

  (3) Õppuri võib koolist välja arvata:
  1) kui õpilane on puudunud õppeaasta jooksul õppetööst rohkem kui 50% ettenähtud mahust;
  2) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu õppenõukogu ettepanekul;
  3) õppur ei täida huvikooli kodukorda ja/ või eirab üldtunnustatud käitumisnorme;
  4) kui lapsevanema või õppuri poolt kaetav osalustasu on kahel järjestikusel kuul tasumata.

  (4) Õppuri huvikoolist väljaarvamine huvikooli algatusel kinnitatakse direktori käskkirjaga. Õppuri väljaarvamisest lõikes 3 nimetatud põhjustel teavitatakse vanemat või õppurit viie tööpäeva jooksul, arvates direktori käskkirja väljaandmisest.

  (5) Õppuri huvikoolist väljaarvamisel tasutakse õppetasu ka selle kuu eest, mil õppur välja arvati.

§ 4.   Huvikooli lõpetamine

  (1) Huvikooli lõpetamise korra ja tingimused, töötab välja huvikool ja kinnitab direktori käskkirjaga.

  (2) Huvikooli lõpetamise kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (3) Huvikooli lõpetamist tõendab kooli lõputunnistus või tõend. Lõputunnistuse või tõendi vormi töötab välja huvikool ja kinnitab direktor.

§ 5.   Lõppsätted

  Õppurite huvikooli vastuvõtmis ja õppurite huvikoolist väljaarvamisega seotud andmete õigsuse eest vastutab huvikooli direktor.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamisest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json