Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Mustvee Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2023, 8

Mustvee Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 28.12.2018 nr 39
RT IV, 08.01.2019, 13
jõustumine 11.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.09.2023RT IV, 03.10.2023, 606.10.2023

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Põhimääruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Mustvee Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse ja struktuuri, vara valdamise ja kasutamise korra, finantseerimise alused, aruandluse ja kontrolli ning ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise korra.

§ 2.   Asukoht ja tegutsemiskohad

  (1) Raamatukogu juriidiline aadress ja tegutsemiskoht on Tartu tn 12, Mustvee linn, Mustvee vald, 49603, Jõgevamaa.

  (2) Haruraamatukogud tegutsevad:
  1) Avinurme haruraamatukogu aadressil Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, 42101, Jõgevamaa;
  2) Kasepää haruraamatukogu aadressil Sõpruse tn 90, Kasepää küla, Mustvee vald, 49503, Jõgevamaa;
  3) [kehtetu - RT IV, 03.10.2023, 6 - jõust. 06.10.2023]
  4) Raja haruraamatukogu aadressil Uus tn 1, Kükita küla, Mustvee vald, 49504, Jõgevamaa;
  5) Saare haruraamatukogu aadressil Siili, Kääpa küla, Mustvee vald, 49323, Jõgevamaa;
  6) Voore haruraamatukogu aadressil Lossi, Voore küla, Mustvee vald, 49324, Jõgevamaa.

  (3) Välisteeninduspunktid tegutsevad:
  1) Ulvi välisteeninduspunkt, aadressil Laekannu tee 4, Ulvi küla, Mustvee vald, 42102, Jõgevamaa;
  2) [kehtetu - RT IV, 03.10.2023, 6 - jõust. 06.10.2023]
  3) Lohusuu välisteeninduspunkt, aadressil Jõe tn 1, Lohusuu alevik, Mustvee vald, 42001, Jõgevamaa.
[RT IV, 03.10.2023, 6 - jõust. 06.10.2023]

§ 3.   Tegutsemise vorm ja haldusala

  (1) Raamatukogu tegutsemise vorm on rahvaraamatukogu pearaamatukogu ja selle haruraamatukogud ja välisteeninduspunktid, mis tegutsevad ühe asutusena.

  (2) Raamatukogu on Mustvee Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Raamatukogu teeninduspiirkond on Mustvee vald (edaspidi vald).

  (4) Raamatukogu lahtioleku ajad kinnitab vallavalitsus raamatukogu direktori (edaspidi direktor) ettepanekul.

  (5) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvusraamatukogude manifestist, käesolevast põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.

§ 4.   Sümboolika

  (1) Raamatukogul on oma nimetusega pitsat.

  (2) Haruraamatukogudel ja välisteeninduspunktidel on oma nimetusega pitsat.

  (3) Pitsati kasutamise korra kehtestab direktor.

§ 5.   Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanike, eeskätt Mustvee valla elanike, vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 6.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu põhiülesanne on koguda, säilitada ja lugejale kättesaadavaks teha temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab lugejale tasuta rahvaraamatukogu põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine) ning vajadusel koduteenindust vastavalt rahvaraamatukogu seadusele;
  2) osutab tasulisi eriteenuseid, mille eest võetava tasu suuruse kehtestab Mustvee Vallavalitsus;
  3) komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid, töötleb ning peab kogude arvestust ja kindlustab nende säilimise õigusaktidega sätestatud korras;
  4) teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajatele kättesaadavaks;
  5) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul;
  6) tagab teatme- ja teabeteeninduse;
  7) võimaldab arvutitöökohtade kasutamist avalikus internetipunktis;
  8) korraldab lugejale individuaalset kasutajakoolitust, raamatukogu ja kirjandust tutvustavaid ning muid kultuuriloolisi üritusi, seminare ja konverentse;
  9) teeb koostööd teiste raamatukogudega;
  10) säilitab arhiivis raamatukogu tegevuse käigus loodud dokumente.

  (3) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

  (4) Raamatukogu teenindus korraldatakse ja raamatukogu kasutatakse vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud raamatukogu kasutamise eeskirjale.

§ 7.   Raamatukogu juhtimise korraldus

  (1) Raamatukogu tööd juhib raamatukogu direktor (edaspidi direktor).

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (4) Direktori haridus peab vastama rahvaraamatukogu seaduses sätestatud nõuetele.

  (5) Direktorit asendab tema äraolekul vallavanema poolt määratud isik.

  (6) Raamatukogu teeninduse korraldamisel ja raamatukogu tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab direktorit raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu).

§ 8.   Raamatukogu direktori õigused ja kohustused

  Direktor:
  1) tagab raamatukogu ülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu üldseisundi, rahaliste vahendite ja raamatukogu kasutuses oleva vara õiguspärase kasutamise ja säilimise eest;
  2) tagab raamatukogu tegevuse ja arengu, algatab või osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõu ning arengukava koostamisel, täiendamisel või muutmisel ja esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks vallavalitsusele ja vallavolikogule;
  3) koostab raamatukogu eelarve eelnõu ja esitab selle vallavalitsusele ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest ning juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest raamatukogu majandus- ja finantstegevust;
  4) kinnitab raamatukogu töötajate haridusnõuded, töötajate koosseisu, ametipalgad ja motiveerimissüsteemi kinnitatud eelarveliste vahendite piires;
  5) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid raamatukogu töötajatega ja täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi;
  6) sõlmib raamatukogu töö korraldamiseks oma pädevuse piires lepinguid, annab välja käskkirju, suulisi või kirjalikke korraldusi ning kontrollib nende täitmist;
  7) kinnitab käskkirjaga töökorralduse reeglid, asjaajamise korra, arvutite kasutamise korra, töötervishoiu- ja tööohutusalased juhendid ning tagab nende täitmise;
  8) tagab andmekaitse nõuete täitmise;
  9) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) esindab raamatukogu või volitab teisi isikuid raamatukogu esindama;
  11) täidab muid raamatukogu tegevusega seotud ja kehtivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja ülesandeid.

§ 9.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Nõukogu moodustatakse raamatukoguteeninduse koordineerimiseks, töö analüüsimiseks ja hindamiseks ning eelarve, arengukava ja vallavalitsusele ja vallavolikogule esitatavate ettepanekute läbivaatamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamiseks.

  (2) Nõukogu teeb vallavalitsusele ja vallavolikogule ettepanekuid raamatukogu töö korraldamise kohta.

  (3) Oma tegevuses juhindub nõukogu rahvaraamatukogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

  (4) Nõukogu on vähemalt seitsmeliikmeline, koosseisu kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus korraldusega kuni 4 aastaks. Nõukogu koosseisu kuuluvad lugejate, vallavalitsuse esindaja ja erinevate teenuspiirkondade esindajad, keda esitab piirkonna haruraamatukogu raamatukoguhoidja.

  (5) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe. Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

  (6) Nõukogu töövorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, esimehe äraolekul aseesimees. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 2 korda aastas. Koosolekud protokollitakse.

  (7) Nõukogul on õigus saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, dokumente ja aruandeid direktorilt.

  (8) Nõukogu on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt 4 liiget. Nõukogu teeb oma otsused lihthäälteenamusega. Nõukogu otsused on soovitusliku iseloomuga.

  (9) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosolekul osalevad ja puuduvad nõukogu liikmed ja kutsustud isikud;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija;
  4) päevakord, otsustused ja hääletamise tulemused;
  5) eriarvamusele jäänud nõukogu liikme arvamus.

  (10) Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (11) Direktor võtab osa nõukogu koosolekutest, kuid ta ei kuulu nõukogu koosseisu.

§ 10.   Raamatukogu vara

  Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

§ 11.   Raamatukogu rahalised vahendid ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu finantseeritakse kohaliku omavalitsuse eelarvest, riigieelarvest, annetustest, tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (2) Mustvee valla eelarvest tagatakse:
  1) töötajate töötasud;
  2) kogude regulaarse varustatuse teavikutega, lähtuvalt raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arvust;
  3) rahvaraamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustuse ja majandamiskulud.

§ 12.   Kontroll, järelevalve ja aruandlus

  (1) Teenistuslikku järelevalvet rahvaraamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Haldusjärelevalvet rahvaraamatukogude võrgu üle teostab Kultuuriministeerium.

  (3) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ja lepingutes ettenähtud aruanded.

§ 13.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.

  (2) Vallavalitsus teatab raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 14.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 15.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json