EttevõtlusKaubandus

EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri ning reklaamimaksu kehtestamine Viru-Nigula vallas

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2023, 21

Välireklaami paigaldamise eeskiri ning reklaamimaksu kehtestamine Viru-Nigula vallas

Vastu võetud 28.09.2023 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2, § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 5, § 10 lõike 4 ning reklaamiseaduse § 13 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Välireklaami paigaldamise eeskiri ning reklaamimaksu kehtestamine Viru-Nigula vallas (edaspidi eeskiri) reguleerib välireklaami (edaspidi reklaam) paigaldamist ning kehtestab nõuded reklaami avalikustamise viisile ja kohale Viru-Nigula valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskirjaga kehtestatakse Viru-Nigula valla haldusterritooriumil reklaamimaks.

  (3) Eeskirjas reklaami avalikustamise viisile ja kohale sätestatud nõuded on kohustuslikuks täitmiseks ka maksustamisele mittekuuluva reklaami, mis on loetletud eeskirja §-s 11, avalikustajale.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid reklaamiseaduse ja maksukorralduse seaduse tähenduses.

  (2) Maksumaksja on reklaami avalikustaja.

  (3) Maksuobjekt on Viru-Nigula valla haldusterritooriumile paigaldatud reklaam.

  (4) Paigaldusluba eeskirja tähenduses on luba, mis annab õiguse reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamiseks.

  (5) Reklaamikandja eeskirja tähenduses on reklaami paigaldamiseks kasutatav alus, seadeldis, hoone, konstruktsioon (reklaampost, -tahvel jms), haagis või ühissõiduk.

  (6) Reklaamimaks on Viru-Nigula valla haldusterritooriumil reklaami avaldamise eest eeskirjas sätestatud korras, suuruses ja tähtajal tasumisele kuuluv kohalik maks.

§ 3.   Reklaami üldnõuded

  (1) Reklaam peab vastama eriseaduses ja eeskirjas sätestatud reklaami nõuetele.

  (2) Reklaam peab teostuselt, mõõtmetelt ja kujunduslikult sobima ümbruskonda ning olema ohutu.

  (3) Reklaam ei tohi kahjustada paiknemise koha läheduses elavate või pidevalt viibivate inimeste igapäevast elukorraldust.

  (4) Reklaam ei tohi varjata liikluskorraldusvahendit ega asetseda liikluskorraldusvahendiga samal alusel.

§ 4.   Paigaldusloa taotlemine

  (1) Paigaldusloa taotlemiseks esitab reklaami avalikustaja Viru-Nigula vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) vormikohase taotluse (Lisa 1), millele on lisatud järgmised dokumendid:
  1) reklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendustega;
  2) asendiplaan, kus on näidatud paigaldatava reklaami asukoht;
  3) reklaami hoonele paigutamisel – fassaadi joonis või foto koos paigalduskoha ja antud fassaadil olemasolevate reklaamide äranäitamisega;
  4) kandekonstruktsioonide projekt (kandekonstruktsioonide paigaldamisel);
  5) territooriumi või ehitise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek. Kaas- või ühisomandi puhul kõikide kaas- või ühisomanike nõusolek;
  6) korterelamule reklaami või reklaamikandja paigaldamisel korteriomanike üldkoosoleku või juhatuse (volituse korral) otsus;
  7) reklaami paigaldamisel ehitise kaitsevööndisse vastava ehitise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek;
  8) Muinsuskaitseameti kirjalik nõusolek juhul, kui reklaam paigaldatakse muinsuskaitsealale või muinsuskaitseala kaitsevööndisse, mälestisele või selle kaitsevööndisse või kui reklaami paigaldamiseks teostatakse kaevetöid muinsuskaitsealal või muinsuskaitseala kaitsevööndis, mälestisel või selle kaitsevööndis.

  (2) Reklaamikandja paigaldamisel, millega kaasnevad kaevetööd, tuleb arvestada Viru-Nigula vallas kaevatöödele kehtestatud nõuetega.

§ 5.   Paigaldusloa taotluse menetlemine

  (1) Ametiasutus:
  1) registreerib paigaldusloa taotluse;
  2) kontrollib taotluse vastavust eeskirja §-s 4 sätestatud nõuetele ning puuduste esinemise korral annab täiendava mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks;
  3) kontrollib taotluses esitatud ja taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust.

  (2) Paigaldusluba väljastatakse või paigaldusloa taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul nõuetekohase paigaldusloa taotluse esitamisest ja dokumendi registreerimisest.

  (3) Paigaldusloa taotlusi menetleb ametiasutuse ametnik.

§ 6.   Paigaldusloa väljastamine

  (1) Paigaldusluba (Lisa 2) antakse välja Viru-Nigula Vallavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi vallavalitsus) korralduse alusel.

  (2) Vallavalitsusel on õigus seada paigaldusloale kõrvaltingimusi, mille täitmisega kaasnevad kulud kannab reklaami avalikustaja.

  (3) Paigaldusloaga antakse nõusolek paigaldada reklaam tähtajaga kuni kolm (3) aastat.

  (4) Hiljemalt 20 kalendripäeva enne paigaldusloa tähtaja saabumist on võimalik taotleda uut paigaldusluba.

  (5) Kui ei taotleta uut paigaldusluba tuleb reklaam ja/või reklaamikandja eemaldada hiljemalt paigaldusloas määratud tähtajaks.

§ 7.   Paigaldusloa väljastamisest keeldumine

  (1) Vallavalitsusel on õigus paigaldusloa väljastamisest keelduda, kui:
  1) taotluses ja/või sellele lisatud dokumentides on esitatud valeandmeid;
  2) reklaam ei vasta reklaamiseaduses või muudes õigusaktides sätestatud nõuetele;
  3) avalduse esitaja on viimase 12 kuu jooksul rikkunud eriseaduse või eeskirjaga reklaamile sätestatud nõudeid;
  4) reklaam või reklaamikandja ei sobi soovitud asukohta (miljööväärtuslik ala, muinsuskaitseobjekt, park, mänguväljak vms ala) või jääb teatud tegevusi (avalikud sündmused, ehitustegevus, hooldustegevus vms) takistama;
  5) reklaam jääb varjutama varem paigaldatud reklaami;
  6) muudel kaalukatel põhjustel.

  (2) Paigaldusloa väljastamisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 8.   Reklaami paigaldamise üldnõuded

  (1) Reklaami ja reklaamikandja omanik on kohustatud:
  1) paigaldama reklaami vastavuses esitatud dokumentide ja paigaldusloaga;
  2) tagama reklaami ja reklaamikandja korrektse väljanägemise kogu perioodi jooksul. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või lagunenud reklaam ja/või reklaamikandja tuleb esimesel võimalusel korrastada või eemaldada;
  3) vajadusel paigaldama reklaamikandja konstruktsioonile tähistatud raskused või julgestustrossid ümberkukkumise ja paigast liikumise vältimiseks;
  4) tagama, et kõik valgustatud reklaamid, sildid jm valguskapid oleksid töökorras ning kõrvaldama kõik tekkinud rikked (valguselemendi kustumine, vilkumine vms);
  5) teatama ametiasutusele kavatsusest eemaldada reklaam ennetähtaegselt.

  (2) Valgusreostuse vähendamiseks on vallavalitsusel õigus mitte lubada valgus- ja heliefekte (sh vilkumist ja liikumist) sisaldavaid reklaame, digiekraane, valguskappe jms hoida töös ajavahemikul kella 23.00-st kuni 6.00-ni.

  (3) Reklaami avalikustaja on kohustatud hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud reklaami tagajärjel (purunemine, alla kukkumine jms) kõik isikutele ja nende varale tekitatud kahjud.

§ 9.   Paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Paigaldusloa võib kehtetuks tunnistada, kui paigaldusloa taotleja:
  1) on paigaldanud reklaami mittevastavuses paigaldusloas esitatud andmetele;
  2) on vähemalt kahel korral rikkunud eriseaduses või eeskirjas sätestatud nõudeid ja tingimusi;
  3) ei ole täitnud talle tehtud ettekirjutusi;
  4) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (2) Paigaldusloa tunnistab kehtetuks vallavalitsus korraldusega. Paigaldusloa kehtetuks tunnistamisest teavitab ametiasutus paigaldusloa taotlejat kirjalikult.

  (3) Paigaldusloa kehtetuks tunnistamisel on reklaami avalikustaja kohustatud reklaami ja/või reklaamikandja eemaldama korralduses märgitud tähtaja jooksul.

§ 10.   Maksuobjekt

  Viru-Nigula valla territooriumil kuulub maksustamisele reklaam, mis on avalikkusele suunatud ning mida avalikustatakse:
  1) avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub väljaspool ehitise siseruume;
  2) eraomandis oleval kinnistul või ehitisel või selle siseruumidest;
  3) mobiilse konstruktsiooni vahendusel.

§ 11.   Reklaamimaksu mittekohaldamine

  Maksustamisele ei kuulu:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste kuulutused ja reklaam;
  2) mittetulundusühingute ja -liitude ning muude mittetulundusorganisatsioonide mittetulundusliku tegevuse kuulutused ja reklaam;
  3) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutused ja reklaam;

  4) heategevuslike ürituste kuulutused ja reklaam;

  5) hoonele, kus ettevõtja tegutseb ja selle juurde kuuluvale krundile paigaldatud sama ettevõtja ärinimi, ettevõtte nimi ja/või sama ettevõtja nimele registreeritud kaubamärk. Ärinime, ettevõtte nime ja/või registreeritud kaubamärgi juurde võivad olla lisatud ettevõtte lahtioleku aeg ja sidevahendite numbrid ning toitlustusettevõtte puhul pakutavate roogade ja jookide hinnakiri;
  6) inimeste poolt vahetult teostatav reklaam (kostüümide kandmine, trükiste jagamine jm);
  7) kohtkindla seadme, mille põhieesmärk ei ole reklaami edastamine, ekraanil eksponeeritav reklaam (näiteks sularahaautomaat, pakiautomaat, tankur jms). Samuti seadme omaniku nime ja logo eksponeerimist iseteenindusseadme asukoha tähisena;
  8) ehituse ajaks paigaldatav informatsioonitahvel, millel eksponeeritakse teave rajatava objekti kohta, samuti ehitusettevõtja logo, nime ja kontaktandmete paigaldamine ehituse piirdele;
  9) jäätmekäitleja logo, nime ja kontaktandmete eksponeerimist jäätmekogumisvahendil;
  10) teave majapidamise või ettevõtte asukohta juhataval suunaviidal, mis ei sisalda teavet lisaks majapidamise või ettevõtja ja/või ettevõtte nimele ja ettevõtte kaugusele;
  11) Viru-Nigula valla infotahvlitele ja -tulpadele paigaldatud kuulutused.

§ 12.   Maksumäär

  (1) Maksumäära arvestuse aluseks on reklaamiga kaetud pinna (reklaamipinna) ühe ruutmeetri (1 m2) maksumus, milleks on 0,20 eurot reklaamipinna ühe ruutmeetri kohta päevas.

  (2) Reklaamimaks on võrdne maksuperioodi päevade arvu, reklaamipinna suuruse (pindala ruutmeetrites) ja maksumäära korrutisega.

  (3) Enne paigaldusloa väljastamist paigaldatud või pärast paigaldusloa kehtivuse lõppemist eemaldamata reklaami maksustatakse kolmekordse maksumääraga.

  (4) Vallavalitsusel on õigus maksumaksja poolt esitatud põhjendatud taotluse alusel anda maksusoodustust või maksust vabastada.

§ 13.   Reklaamipinna suurus ja maksusumma arvutamine

  (1) Reklaampinna suurus määratakse:
  1) tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud reklaami pindala järgi;
  2) ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvutuslike pindaladega.

  (2) Iga reklaamikandja reklaami kandev külg maksutatakse eraldi.

  (3) Reklaamimaks arvutatakse maksustatavate väärtuste korrutamisel maksumääraga. Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse sendi täpsusega.

§ 14.   Maksudeklaratsioon

  (1) Maksumaksja on kohustatud esitama maksuhaldurile vormikohase maksudeklaratsiooni (Lisa 3) reklaami paigaldamisele järgneval esimesel tööpäeval.

  (2) Maksudeklaratsioon peab olema allkirjastatud maksumaksja või maksumaksja esindusõigusliku isiku poolt. Elektrooniliselt esitatud maksudeklaratsioon allkirjastatakse digitaalselt. Kui deklaratsioonile kirjutab alla volitatud esindaja, esitatakse maksuhaldurile ka volitust tõendav dokument.

  (3) Kui ühesugust reklaami avalikustatakse korraga mitmel reklaamipinnal, võib koostada ühe maksudeklaratsiooni.

  (4) Maksudeklaratsiooni võib esitada kuni 12 kuu kohta. Reklaami paigaldamisel pikemaks perioodiks esitatakse 12 kuu möödumisel uus maksudeklaratsioon käesolevas paragrahvis sätestatud korras.

§ 15.   Reklaamimaksu tasumine

  (1) Reklaamimaks tasutakse ametiasutuse pangakontole. Tasumisel tuleb selgitusse märkida maksu nimetus (reklaamimaks) ja reklaami paigaldusloa number.

  (2) Maksumaksja tasub maksusumma Viru-Nigula valla pangakontole hiljemalt 5. päeval arvates maksudeklaratsiooni esitamise kohustuse kuupäevast.

  (3) Reklaamimaksu mittetasumisel on maksuhalduril tulenevalt maksukorralduse seadusest õigus sisse nõuda tasumata maks.

  (4) Enammakstud maksusumma tagastamine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud alustel ja korras.

§ 16.   Reklaamimaksu haldamine ja maksuhalduri ülesanded

  (1) Reklaamimaksu maksuhaldur on ametiasutus finantsosakonna kaudu.

  (2) Ametiasutuse finantsosakond on volitatud rakendama reklaamimaksu kogumisel maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.

§ 17.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle Viru-Nigula valla haldusterritooriumil teostab ametiasutus.

  (2) Omavoliliselt avalikustatud reklaam või reklaam, mille avalikustamise luba ei ole pikendatud, kuulub mahavõtmisele reklaami avalikustaja kulul. Reklaami mahavõtmiseks teeb volitatud ametiisik reklaami avalikustanud isikule vajadusel ettekirjutuse. Kui reklaami avalikustaja ei ole teada, tehakse ettekirjutus isikule, kelle hoonele, rajatisele, reklaamikandjale või territooriumile on reklaam paigaldatud.

  (3) Ettekirjutuse täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel korraldab reklaami mahavõtmise ametiasutus asendustäitmise korras.

§ 18.   Rakendussätted

  (1) Reklaamile, mis on paigaldatud enne käesoleva eeskirja kehtima hakkamist, tuleb esitada ametiasutusele reklaami paigaldusloa taotlus hiljemalt 30 päeva möödudes eeskirja jõustumisest.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024. aastal.

Ainar Sepnik
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Taotlus

Lisa 2 Luba

Lisa 3 Maksudeklaratsioon

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json