Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.11.2023
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2023, 22

Kohtla-Järve linna noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 28.09.2023 nr 48

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Noortevolikogu moodustamine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu juurde moodustatakse Kohtla-Järve linna noortevolikogu.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Noortevolikogu on Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) juures tegutsev nõuandev esinduskogu, mis esindab linna noorte huve.

  (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

  (3) Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

  (4) Noortevolikogu ettepanekud on linnavolikogule ja Kohtla-Järve Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) soovituslikud.

  (5) Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused sätestatakse põhimäärusega.

  (6) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Kohtla-Järve linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Eesmärk ja põhitegevus

  (1) Noortevolikogu eesmärk on esindada noorte huvisid linnas, rääkida kaasa linna noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori linnaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

  (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
  1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad linna pädevusse, ning teeb linnavolikogule ja linnavalitsusele noorte huvidest ja vajadustest lähtuvaid ettepanekuid;
  2) teeb koostööd teiste omavalitsuste ja maakondade noortevolikogude ning noortekogudega;
  3) korraldab noortele üritusi ja viib ellu omaalgatuslikke projekte;
  4) kogub infot linna noorte vajaduste, soovide ja ideede kohta.

§ 4.   Noortevolikogu moodustamine

  (1) Noortevolikogu valitakse 13-liikmelisena salajastel valimistel. Noortevolikogu liige valitakse kaheks aastaks.

  (2) Hääletamine toimub elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb ennast identifitseerida isikutunnistuse või digitaalse isikutunnistusega, ning kohapeal. Valimistel moodustatakse kaks piirkonda: Järve ja Ahtme.

  (3) Noortevolikogusse pääseb enim hääli saanud kandidaat, ülejäänud noortevolikogu kohad täidetakse häälteenamuse alusel.

§ 5.   Noortevolikogu valimiste korraldus

  (1) Noortevolikogu korralised valimised toimuvad novembri teisel nädalal iga kahe aasta tagant.

  (2) Noortevolikogu valimised korraldab linnavalitsus.

  (3) Valimiskomisjon on 4-liikmeline ja valimiskomisjoni:
  1) esimees on linnasekretär, kelle ülesanne on korraldada komisjoni tegevust;
  2) kuuluvad lisaks valimiskomisjoni esimehele linnavalitsuse haridus- ja kultuuriteenistuse esindaja, Kohtla-Järve Noortekeskuse (edaspidi noortekeskus) esindaja ning linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni esindaja;
  3) koosseisu ei saa kuuluda noortevolikogusse kandideerija.

  (4) Valimiskomisjoni koosseisu kinnitab linnavolikogu.

  (5) Valimiskomisjon:
  1) registreerib esitatud kandideerimisavaldused;
  2) annab kandidaatidele vastavalt avalduste laekumise järjekorrale numbrid;
  3) korraldab noortevolikogu valimised;
  4) teeb kindlaks valimistulemused;
  5) lahendab laekunud kaebused.

§ 6.   Noortevolikogusse kandideerimine

  (1) Noortevolikogusse võib kandideerida iga 13–26aastane Eesti Vabariigi kodanik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kohtla-Järve linn.

  (2) Noortevolikogu kandidaat esitab valimiskomisjonile elektrooniliselt (e-maili kaudu) või paberil isiklikult allkirjastatud kandideerimisavalduse. Avalduse esitamise tähtaeg on oktoobri kolmanda nädala kolmapäev.

  (3) Avalduses tuleb esitada järgmised andmed:
  1) kandidaadi nimi;
  2) kandidaadi sünniaeg;
  3) õppeasutus, kus kandidaat õpib, või töökoht.

  (4) Noortevolikogu kandidaadil on õigus teha valimiskampaaniat.

  (5) Kui kandidaate on vähem kui 13, valimisi ei toimu. Sel juhul korraldatakse uued korralised valimised 30 päeva pärast ja tegutseva noortevolikogu liikmete volitused pikenevad automaatselt selle aja võrra. Kui 30 päeva möödudes on kandidaate vähem kui 13, siis toimuvad järgmised valimised järgmise aasta novembri esimesel nädalal ning tegutseva noortevolikogu liikmete volitused pikenevad automaatselt selle aja võrra.

§ 7.   Noortevolikogu valimise õigus

  Noortevolikogu valimise õigus on noorel, kes on valimiste toimumise päeval 13–26aastane ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kohtla-Järve linn.

§ 8.   Hääletamise kord

  (1) Hääletamine toimub valimisjaoskonnas pabersedeliga või elektrooniliselt VOLIS-süsteemi kaudu, kus tuleb ennast identifitseerida isikutunnistuse või digitaalse isikutunnistusega.

  (2) Igal valijal on üks hääl. Hääletada saab üks kord.

  (3) Pabersedeliga hääletamise korral väljastab valimiskomisjon hääletamissedelid.

  (4) Valija kirjutab hääletamissedelile selleks ettenähtud kohta selle kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab.

  (5) Kui valija rikub hääletamissedeli, on tal õigus saada valimiskomisjonilt uus sedel. Valija peab rikutud või kasutamata hääletamissedeli valimiskomisjonile tagastama.

  (6) Pärast hääletamissedeli täitmist murrab valija sedeli kokku ja paneb sedeli hääletuskasti.

§ 9.   Hääletamis- ja valimistulemuste kindlaks tegemine

  (1) Valimiskomisjon avab hääletamiskastid pärast hääletamise lõppemist. Avamise juures peab olema üle poole valimiskomisjoni koosseisust.

  (2) Enne hääletamiskastide avamist peab valimiskomisjon üle lugema ja kustutama kõik valijatele välja andmata jäänud, samuti valijate tagastatud rikutud hääletamissedelid. Hääletamissedelid kustutatakse sedeli nurga äralõikamisega.

  (3) Valimiskomisjon teeb hääletamiskastides olnud sedelite alusel kindlaks hääletamisest osavõtnud valijate arvu, kehtetute sedelite arvu ning kandidaatidele antud häälte arvu ning kannab need oma protokolli.

  (4) Kehtetuks tunnistatakse hääletamissedel:
  1) millele ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit või millele on neid kirjutatud rohkem kui üks;
  2) millele kirjutatud numbriga kandidaati ei kandideeri noortevolikogu valimistel;
  3) millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber on parandatud;
  4) millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber ei ole loetav.

  (5) Kui hääletamissedelile ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit, kuid valija tahe on üheselt arusaadav, loetakse hääletamissedel kehtivaks.

  (6) Pärast hääletamistulemuste kindlaks tegemist pakitakse kehtivad sedelid kandidaatide kaupa. Eraldi pakkidesse pannakse kehtetud sedelid, valijatele välja andmata jäänud sedelid ja valijate tagastatud rikutud sedelid. Pakile märgitakse, millised sedelid ja kui palju neid pakis on.

  (7) Kui mitu kandidaati saavad sama palju hääli, korraldab valimiskomisjon noortevolikogu liikme määramiseks avaliku liisuheitmise.

  (8) Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid.

  (9) Valimistulemused teeb kindlaks valimiskomisjon, kes registreerib oma otsusega noortevolikogu liikmete pingerea. Pingerea koostamisel arvestatakse käesoleva määruse § 4 lõikes 3 sätestatut.

  (10) Uue noortevolikogu liikmete volitused algavad valimistulemuste linna veebilehel avalikustamisele järgneval päeval.

  (11) Valimistulemused avaldatakse hiljemalt kolmandal päeval pärast valimisi Kohtla-Järve linna veebilehe noortevolikogu alamlehel ja linna ametlikes sotsiaalmeediakanalites.

  (12) Noortevolikogu valitud koosseisu kutsub kokku linnavolikogu esimees.

  (13) Valijatel on õigus valimistulemusi vaidlustada 10 tööpäeva jooksul.

  (14) Valimissedelid säilitatakse 30 päeva jooksul peale valimisi ja seejärel hävitatakse.

§ 10.   Noortevolikogu juhtorganid

  (1) Noortevolikogu valib volikogu esimehe, aseesimehe ja protokollija salajasel hääletusel noortevolikogu volituste ajaks esimesel koosolekul.

  (2) Noortevolikogu juhib esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Esimehe ja aseesimehe kohustused on:
  1) korraldada noortevolikogu tööd ja asjaajamist;
  2) esindada noortevolikogu;
  3) esitada noortevolikogu otsuse ettepanekuna linnavolikogule või linnavalitsusele;
  4) täita noortevolikogu otsusega pandud ülesandeid.

  (4) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe ametist vabastada, kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

§ 11.   Liikme väljaarvamine

  (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata:
  1) liikme avalduse alusel;
  2) istungi koosseisu häälteenamusega, kui liige on oluliselt rikkunud põhimääruse kohaseid ülesandeid või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet.

  (2) Liikme väljaarvamisel asendatakse ta valimistulemuste pingerea järgi uue liikmega. Kui valimistulemuste pingerea järgi uut liiget ei leita, korraldatakse liikme leidmiseks uued valimised.

  (3) Kui noortevolikogu liikmete arv langeb alla viie, on noortevolikogu töövõimetu ning korraldatakse uued valimised 30 päeva jooksul pärast otsuse langetamist.

§ 12.   Noortevolikogu pädevus

  Noortevolikogu:
  1) arutab linna noori puudutavaid küsimusi ning teeb ettepanekuid linnavolikogule ja linnavalitsusele;
  2) aitab kaasa linna noorsootöö arendamisele ja toetab seda;
  3) algatab noorteprojekte;
  4) teeb koostööd linna koolide õpilasesinduste ning noortekeskusega;
  5) vahendab teavet linnavolikogu ja linnavalitsuse ning noorte vahel;
  6) teeb koostööd teiste omavalitsuste ja maakondade noortevolikogude ning noortekogudega;
  7) korraldab noortele üritusi ja viib ellu omaalgatuslikke projekte.

§ 13.   Noortevolikogu liikme õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogu liikmel on õigus:
  1) saada igakülgset teavet noortevolikogu juhatuse tegevuse kohta;
  2) osaleda noortevolikogu üritustel ja läbiviidavates projektides;
  3) osaleda hääleõigusliku liikmena noortevolikogu istungi töös;
  4) esitada avaldus noortevolikogust välja astumiseks;
  5) soovi korral ja kokkuleppel komisjoni esimehega osaleda sõnaõigusega linnavolikogu komisjonide töös.

  (2) Noortevolikogu liikmel on kohustus:
  1) aidata kaasa noortevolikogu eesmärgi saavutamisele;
  2) täita noortevolikogu põhimäärusest ja noortevolikogu otsusest tulenevat kohustust;
  3) osaleda noortevolikogu istungil;
  4) täita talle noortevolikogu poolt antud ülesannet;
  5) vajadusel esindada noortevolikogu.

§ 14.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövorm on avalik istung, mis toimub vähemalt kord kuus.

  (2) Istungi kutsub kokku ja seda juhatab esimees, tema puudumisel aseesimees või volitatud noortevolikogu liige.

  (3) Erakorraline istung kutsutakse kokku noortevolikogu 2/3 liikmete ettepanekul.

  (4) Istung protokollitakse ning otsus vormistatakse protokollilise otsusena.

  (5) Istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust.

  (6) Noortevolikogu otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui ei ole sätestatud teisiti.

  (7) Noortevolikogu võib moodustada töö paremaks korraldamiseks komisjone või töörühmi, kuhu võib kaasata noori väljastpoolt noortevolikogu.

  (8) Noortevolikogu istungi võib läbi viia elektrooniliste vahendite kaudu. Elektroonilise istungi vajalikkuse, toimumise ja läbiviimise otsustab noortevolikogu esimees või esimehe puudumisel aseesimees.

§ 15.   Tegevuse lõpetamine

  Noortevolikogu tegevuse lõpetab linnavolikogu noortevolikogu ettepanekul või seaduses sätestatud alusel.

Eduard Odinets
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json