Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Toila valla tunnustusavalduste andmise kord

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2023, 23

Toila valla tunnustusavalduste andmise kord

Vastu võetud 25.06.2019 nr 61
RT IV, 02.07.2019, 49
jõustumine 05.07.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.09.2023RT IV, 03.10.2023, 1106.10.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 14 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus sätestab Toila valla tunnustusavalduste liigid, nende kirjeldused, tunnustuste taotlemise ja kätteandmise korda.

  (2) Aunimetuse saanud isikul puuduvad eriõigused.

  (3) Auraamatu ja tunnustatute registri pidamist, meenete ja nende juurde kuuluvate tunnistuste ja tänukirjade valmistamist ning nende üle arvestust, tellimist ja hoidmist korraldab vallavalitsuse kantselei.

§ 2.   Tunnustusavalduste liigid

  Toila valla tunnustusavalduste liigid on:
  1) valla aukodaniku nimetus;
  2) valla aasta tegu;
  3) valla teeneteplaat;
  4) valla tänukiri.

§ 3.   Toila valla aukodaniku nimetus

  (1) Toila valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austusavaldusena Toila vallale silmapaistvate ja pikaajaliste teenete eest.

  (2) Aukodaniku nimetusega kaasneb aukodaniku auraha, mille esiküljel on kujutatud Toila valla vapi kujutis ja kiri: “Aukodanik”, rahaline preemia 2500 euro ja aukodanikuks valimise tunnistus (raamituna).

  (3) Ettepanekuid aukodaniku nimetuse omistamise kohta võib esitada vallavanem, vallasekretär, vallavalitsuse liige,vallavolikogu esimees, vallavolikogu liige, vallavolikogu komisjon, organisatsioonid, mittetulundusühingud, seltsingud, äriühingud hiljemalt iga aasta 15. septembriks.

  (4) Ettepanek aukodaniku nimetuse andmiseks esitatakse kirjalikult Toila Vallavolikogu kantseleile ja see peab sisaldama aukodaniku kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskohta ja teenete kirjeldust.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 03.10.2023, 11 - jõust. 06.10.2023]

  (6) Aukodaniku nimetus omistatakse vallavolikogu otsusega. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.

  (7) [Kehtetu - RT IV, 03.10.2023, 11 - jõust. 06.10.2023]

  (8) Aukodaniku nimetus antakse üldjuhul maksimaalselt ühele inimesele aastas.

  (9) Aukodaniku nimetus antakse vallavolikogu esimehe ja vallavanema poolt üle valla aastapäeva kontsert-aktusel. Kõikidele aukodanike nominentidele antakse tunnustamise tänukiri.

§ 4.   Toila valla aasta tegu

  (1) Toila valla aasta tegu - vallapoolne tunnustus ühele füüsilisele ja/või juriidilisele isikule möödunud aastal tehtud silmapaistva teo või tegude eest, millega kandidaat on kaasa aidanud valla arengule.

  (2) Ettepanekuid aasta teo nimetuse omistamise kohta võib esitada vallavalitsusele igaüks hiljemalt iga aasta 15. septembriks koos kandidaadi nime ning teenete kirjeldusega.

  (3) Tunnustusavalduste andmise otsustab Toila Vallavalitsus.

  (4) Tunnustusavalduse andmisega kaasneb meene ja vallavanema allkirjastatud tänukiri.

  (5) Tunnustusavaldust antakse maksimaalselt üks kord aastas. Põhjendatud kandidaadi puudumisel jäetakse tunnustusavaldus andmata.

§ 5.   Toila valla teeneteplaat

  (1) Toila valla teeneteplaat antakse füüsilisele ja/või juriidilisele isikule Toila vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

  (2) Teeneteplaati võib omistada ühele isikule ühel korral. Aastas omistatakse kuni kolm teeneteplaati.

  (3) Teeneteplaadi väljaandmise otsustab Toila Vallavalitsus. Põhjendamata kandidaadi puudumisel jäetakse tunnustusavaldus andmata.

  (4) Toila valla teeneteplaadi tagaküljele on graveeritud teeneteplaadi number ja Toila valla teeneteplaadi andmise aasta.

§ 6.   Toila valla tänukiri

  (1) Toila valla tänukiri antakse füüsilistele või juriidilistele isikutele või kollektiividele, kes on toetanud valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust, tegutsenud silmapaistvalt hästi oma igapäevasel tegevusalal või muudel juhtudel.

  (2) Toila valla tänukirja andmise otsustab Toila vallavanem oma käskkirjaga.

  (3) Tänukirja üleandmise aeg ja koht valitakse vastavalt olukorrale.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json