Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Kuusalu Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.11.2012, 18

Kuusalu Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 30.04.2008 nr 9
jõustumine 04.05.2008

Määrus kehtestatakse Rahvaraamatukogu seaduse paragrahvide 16 ja 17, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 30 lõike 4 alusel ning kooskõlas kultuuriministri 12. juuli 2004 määrusega nr 9 “Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend”.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Kuusalu Raamatukogu (edaspidi Raamatukogu) kasutamise eeskiri reguleerib Raamatukogu, sh tema filiaalide (Hirvli, Joaveski, Kodasoo, Kolga, Kõnnu, Vihasoo, Viinistu) teeninduse korraldust ning lugejate vastutust.

 (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine.

 (3) Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (4) Eriteenused (koopiate tegemine, printimine, skaneerimine jms) on tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestab Kuusalu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (5) Arvutite kasutamist Raamatukogus reguleerib Raamatukogu direktori käskkirjaga kinnitatud avaliku internetitöökoha kasutamise eeskiri.

 (6) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud, välja arvatud isikud, kellelt on raamatukogu teavikute kojulaenutamise õigus ära võetud vastavalt käesoleva eeskirja paragrahvi 4 lõikes 9 sätestatule.

 (7) Raamatukogu lahtiolekuajad määrab Raamatukogu direktor kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 2.  Lugejaks registreerimine

 (1) Lugejaks registreeritakse ID-kaardi või muu isikukoodi ja fotoga isikut tõendava dokumendi alusel Raamatukogu lugejate andmebaasis üks kord.

 (2) Lugejaks registreerimisel esitatakse alljärgnevad andmed:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood;
 3) elukoha aadress(id);
 4) e-posti aadress;
 5) telefoninumber.

 (3) Lugeja kinnitab oma allkirjaga kohustust järgida Raamatukogu kasutamise eeskirja ning talle väljastatakse lugejapilet.

 (4) Igal aastal toimub lugejate ümberregistreerimine ja lugejaks registreerimisel antud andmete kontrollimine. Võlglasi ümber ei registreerita kuni võlgade likvideerimiseni.

§ 3.  Teavikute kasutamise kord

 (1) Lugeja võib üldjuhul laenutada koju kuni 10 teavikut.

 (2) Koju ei laenutata teatmeteoseid, enim nõutavate teavikute ainueksemplare ja jooksva kuu ajakirju. Ajalehti laenutatakse koju nende ilmumise järgmisest päevast.

 (3) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse RVL-i (raamatukogudevahelise laenutuse) teel lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

 (4) Kojulaenutatavate raamatute tagastamistähtaeg on 21 päeva, ajakirjadel 10 päeva.

 (5) Koju laenutatud teavikute tagastamistähtaega võib lugeja soovil pikendada, kui sellele teavikule pole nõudlust. Taotluse selleks esitab lugeja kas kohapeal, telefoni teel või elektronkirjaga. Uudiskirjanduse tagastamistähtaega ei pikendata.

 (6) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva teaviku laenutamiseks järjekorda. Kui lugeja teavikule kindlaksmääratud tähtajal järele ei tule, antakse see järgmisele soovijale.

 (7) Lugeja on kohustatud tagastama laenutatud teavikud laenutustähtaja jooksul. Tähtajaks tagastamata teavikute tagastustähtaega ei pikendata. Kui ühe teaviku tagastamistähtpäev on möödunud, siis ei pikendata ka teiste teavikute tagastustähtaega. Võlglastele uusi teavikuid ei laenutata.

§ 4.  Lugeja vastutus

 (1) Lugeja kannab materiaalset vastutust enda kasutuses olevate teavikute, tehnikavahendite ja muu inventari eest.

 (2) Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut, rikutud teavikust tuleb teavitada raamatukoguhoidjat. Kui teaviku puudused avastatakse tagastamisel, vastutab teaviku eest selle tagastanud lugeja.

 (3) Teaviku(te) tagastamistähtaja möödumisel saadab Raamatukogu lugejale meeldetuletuse kas posti või e-posti teel või teavitab telefoni teel. Raamatukogu võib sõltuvalt teaviku nõudlusest saata rohkem kui ühe meeldetuletuse.

 (4) Vajadusel tuvastatakse võlglase elukoht rahvastikuregistrist. Meeldetuletuse posti- ja telefonikulud võib sisse nõuda lugejalt.

 (5) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud asendama selle teise eksemplariga (sama nimetusega, võib olla uuem trükk). Erandkorras võib lugeja teaviku asendada ka teavikuga, mille Raamatukogu on samaväärseks tunnistanud.

 (6) Juhul, kui lugeja rikutud või kaotatud teavikut ei asenda, on ta kohustatud tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses. Hüvitatava teaviku hinna määrab raamatukogutöötaja. Enne 1992. aastat ilmunud teaviku minimaalne hind on 3,20 eurot juhul, kui teavikust ei ole ilmunud uuemat trükki, mille hinda aluseks võtta.
(M-27-24.11.10)

 (7) Alla 18-aastase isiku tekitatud kahju hüvitab vanem.

 (8) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud summa tasumiseks. Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega, mida rakendatakse ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Kui lugeja jätab hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata, on vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

 (9) Raamatukogu kasutamise eeskirja rikkumise ja teavikute tagastamistähtaegadest mittekinnipidamisel võib võtta lugejalt teavikute kojulaenutamise õiguse ära kuni üheks aastaks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.