HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse toetamise kord

Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 03.11.2015, 18

Huvihariduse toetamise kord

Vastu võetud 02.09.2015 nr 53

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 33 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Lääne-Saare valla põhi- ja keskharidust omandavate laste ja noorte (edaspidi õppur) huvihariduse kulude toetamist valla eelarvest.

§ 2.  Mõisted:

 
 1) huvikool – huvikooli seaduse alusel tegutsev ning koolitusluba omav organisatsioon, mis on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi;
 2) kohamaks – huvikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus (osalustasu) - ühe õppuri huvihariduse omandamine ühe õppekava ulatuses (omavalitsuse poolne toetus huviharidusele);
 3) õppemaks – lapsevanema poolne osa huviharidusele;
 4) huvihariduse toetus – valla eelarvest eraldatavad vahendid õppuri huvikooli ühe õppeaasta kohamaksu tasumiseks või 50% õppemaksu tasumiseks;
 5) sõidutoetus – huvikooli sõidu toetus;
 6) huviharidus – pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.

§ 3.  Huvihariduse toetamise ulatus

 (1) Lääne-Saare vald tasub ühel õppeaastal õppuri kohta ühe huvikooli kohamaksu kuue kuni üheksateistkümneaastase (6-19) õppuri eest, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmete alusel on Lääne-Saare vald (edaspidi vald).

 (2) Huvihariduse toetus makstakse huvikooli või huvikooli pidaja poolt esitatud arve alusel huvikooli või huvikooli pidaja arvelduskontole.

 (3) Õppemaksu ei kompenseerita, kui vallavalitsus tasub huvikoolide kohamaksud.

 (4) Õppemaks kompenseeritakse 50% ulatuses huvikoolis käivale õppurile, kui vald ei tasu huvikooli pidajale kohamaksu.

 (5) Õppemaksu toetuse saamiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele avalduse ja huvikoolis osalemise tõendi, milles näidatakse ära huvikooli nimi, osaleva õpilase nimi, õppeperioodi kestvus, huviringi toimumise sagedus nädalas ja õppemaksu suurus kuus.

 (6) Toetused makstakse välja kuludokumentide alusel, milleks võib olla pangaülekande väljavõte või koopia sularahaarvest.

 (7) Kuludokumendid esitada vallavalitsuse raamatupidamisele hiljemalt järgneva kuu 15-ndaks kuupäevaks.

 (8) Kui õppur käib mitmes huvikoolis, valib lapsevanem, millise huvikooli kohamaksu tasub vallavalitsus, esitades sellekohase kirjaliku taotluse.

§ 4.  Sõiduhüvitis

 (1) Huvikooli sõiduks eraldatakse õppurile bussisõidu kiipkaart.

 (2) Kiipkaardi saamiseks tuleb lapsevanemal esitada vallavalitsusele avaldus

 (3) Sõidutoetust makstakse vajadusel huvikoolide õppuritele, kellel ei ole võimalik õpingutel käia ühistranspordiga.

 (4) Kui õppur ei saa kasutada huvikooli sõiduks ühistransporti ja kasutab selleks vanemate poolt organiseeritud transporti (sõiduauto), kompenseeritakse sõit huvikooli ja tagasi kütusetšeki alusel vastava marsruudi bussipiletihinna väärtuses kord kuus

 (5) Sõidutoetuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada vallavalitsusele avaldus, kütusetšekid ning sõidukuupäevad ja marsruut, hiljemalt järgneva kuu 15 kuupäevaks. Hiljemalt esitatud kuludokumente ei hüvitata.

§ 5.  Järelevalve

 (1) Huvikoolides õppijate arvestust peab vallavalitsus.

 (2) Vallavalitsusel on õigus kontrollida õppurite osalemist huvikoolides.

§ 6.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Lümanda vallavolikogu 10.04.2012 määrus nr 57 „Huvialakoolides ja -ringides osalejate kohamaksu tasumise ja huviringi maksu kompenseerimise kord“

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. septembrist 2015. a.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeva pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Lehtsalu
Vallavolikogu esimees