Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühise jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine

Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühise jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Torma Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.11.2015, 36

Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühise jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine

Vastu võetud 21.10.2015 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 59 alusel.

§ 1.  Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu „Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühine jäätmekava 2015-2020“ koos kava lisadega.

§ 2.  Määruse jõustumine

 (1) Tunnistada kehtetuks Torma Vallavolikogu 19.01.2010 määrus nr 7 „Alatskivi, Avinurme, Jõgeva, Saare, Torma, Vara, Palamuse, Pala valdade ja Mustvee linna ühise jäätmekava aastateks 2009-2015 vastuvõtmine“.

 (2) Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas, kuid mitte enne kui selle on vastu võtnud kõigi koostööd tegevate kohaliku omavalitsuse üksuste volikogud.

Ülvi Nool
Vallavolikogu esimees

Lisa 1  Kava 2015-2020

Lisa 2 Lisadega 1-14 saab tutvuda valla kodulehel www.torma.kovtp.ee