KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Lihula valla avaliku ürituse korraldamise kord

Väljaandja:Lihula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.11.2015, 50

Lihula valla avaliku ürituse korraldamise kord

Vastu võetud 26.06.2014 nr 18
RT IV, 28.06.2014, 88
jõustumine 01.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.10.2015RT IV, 03.11.2015, 3806.11.2015

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse nõuded avaliku ürituse korraldamiseks Lihula vallas.

  (2) Määrus on täitmiseks kohustuslik kõigile Lihula valla haldusterritooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele.

  (3) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (4) Määrust kohaldatakse kooskõlas Lihula valla põhimäärusega ja Lihula valla heakorra regulatsiooniga.

  (5) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Lihula Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Avaliku ürituse korraldaja ja taotluse esitamine

  (1) Avaliku ürituse korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline isik.

  (2) Avaliku ürituse korraldaja esitab vähemalt 7 tööpäeva (ürituse, mille eeldatav osavõtjate arv on üle 1000 inimese, läbiviimise korral vähemalt 30 tööpäeva) enne avaliku ürituse läbiviimise päeva loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega (üle 1000 osavõtjaga ürituse puhul ka turvaplaani koopia) Lihula Vallavalitsusse, kes registreerib avaliku ürituse loa taotluse. Taotluse vorm on toodud käesoleva määruse lisana 1.
[RT IV, 03.11.2015, 38 - jõust. 06.11.2015]

  (3) Avaliku ürituse loa taotlusele kirjutab alla korraldaja.

  (4) Taotluse esitamisel on nõutav läbiviimise koha omaniku või valdaja kirjalik nõusolek ürituse läbiviimiseks.

§ 3.   Avaliku ürituse korraldamise taotluse menetlemine ja loa andmine

  (1) Loa taotluse vaatab läbi vallavalitsus ja vajadusel otsustab ürituse korraldajalt täiendavate dokumentide ja/või kooskõlastuste esitamise vajadust.

  (2) Vallavalitsus annab avaliku ürituse läbiviimiseks korraldusega loa (edaspidi luba) viie tööpäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates või jätab käesoleva määruse paragrahvis 4 sätestatud juhtudel loa andmata.

  (3) Avaliku ürituse korraldamise loas märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrinumber ja telefoni number;
  3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg.

  (4) Vallavalitsus informeerib politseid avaliku ürituse loa andmisest.

§ 4.   Avaliku ürituse korraldamise loa andmisest keeldumine

  (1) Avaliku ürituse loa andmisest keeldumisest peab vallavalitsus viie tööpäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates korraldajale teatama, selgitades põhjuse ning viidates õigusaktidele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks.

  (2) Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib jätta avaliku ürituse läbiviimiseks loa andmata:
  1) kui avaliku ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse või koosoleku läbiviimine;
  3) kui avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) kui avaliku ürituse korraldamise loa taotluses toodud avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Lihula valla õigusaktidest tulenevalt;
  5) kui korraldaja ei täida avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi.

§ 5.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  Avaliku ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) avaliku ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud avaliku ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule. Ürituse, mille eeldatav osavõtjate arv on üle 1000 inimese, läbiviimise korral tellib ürituse korraldaja üritusel avaliku korra tagamiseks turvaettevõtjalt turvaplaani vastavalt turvaseadusele;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma politsei ning tuletõrje- ja päästeteenistuse ametnike korraldusi;
  5) tagama avaliku korra ja heakorra nõuete täitmise;
  6) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi.
[RT IV, 03.11.2015, 38 - jõust. 06.11.2015]

§ 6.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib avaliku ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud avaliku ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) avaliku ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Lihula valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 7.   Ürituse korraldaja vastutus

  (1) Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

  (2) Üritusega vallale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele avaliku ürituse korraldaja poolt.

§ 8.   Järelevalve

  Järelevalvet määruses ja avaliku ürituse korraldamise loas toodud tingimuste täitmise üle teostatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juulil 2014. a.

Lisa Lihula vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise taotlus
[RT IV, 03.11.2015, 38 - jõust. 06.11.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json