ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Türi vallas kaugküttepiirkondade määramine

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.11.2016, 4

Türi vallas kaugküttepiirkondade määramine

Vastu võetud 27.10.2016 nr 16

Määrus kehtestatakse kaugkütteseaduse § 5 lõigete 2 ja 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega määratakse Türi vallas kaugküttepiirkonnad ning sätestatakse kaugküttepiirkondades kaugküttevõrguga (edaspidi nimetatud võrk) liitumise ja võrgu kasutamise põhialused ning võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ning soojusettevõtja arenduskohustused.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid kaugkütteseadusega sätestatud tähenduses.

2. peatükk TÜRI VALLA KAUGKÜTTEPIIRKONNAD 

§ 3.   Türi valla kaugküttepiirkondade määramine

  (1) Türi valla kaugküttepiirkonnad määratakse lähtudes olemasolevate kaugküttevõrkude asukohtadest ning nende kasutamise, rekonstrueerimise ja laiendamise majanduslikust otstarbekusest nende asukoha asustusüksustes, arvestades Türi valla üldplaneeringus kavandatud vastava asustusüksuse sotsiaalmajanduslikku funktsiooni ja arenguperspektiivi ning seal asuvate hoonete, eeskätt korterelamute ning äri- ja tööstushoonete ruumilist paiknemist ja eeldatavat tarbijate hulka.

  (2) Türi vallas on järgmised kaugküttepiirkonnad:
  1) Türi linna kaugküttepiirkond;
  2) Oisu aleviku kaugküttepiirkond;
  3) Türi-Alliku küla kaugküttepiirkond.

§ 4.   Kaugküttepiirkondade piirid ja ulatus

  (1) Kaugküttepiirkondade piirid on määratud määruse lisades märgitud kujul järgmiselt:
  1) Türi linna kaugküttepiirkonna piirid on määratud määruse lisal 1;
  2) Oisu aleviku kaugküttepiirkonna piirid on määratud määruse lisal 2;
  3) Türi-Alliku küla kaugküttepiirkonna piirid on määratud määruse lisal 3.

  (2) Türi linna kaugküttepiirkond hõlmab kahte eraldi võrku - Tehnika võrk ja Vabriku võrk. Tehnika võrk asub Türi linna lääneosas ja Vabriku võrk Türi linna idaosas.

  (3) Oisu aleviku kaugküttepiirkond hõlmab piirkonda, mis piirneb Oisu alevikus Retla tee, Estonia puiestee ja Pargi tänava äärsete hoonetega ning Väljaotsa külas Biogaasi kinnistuga.

  (4) Türi-Alliku küla kaugküttepiirkond hõlmab kuue korrusmaja kinnistute piirkonda

3. peatükk VÕRGUGA LIITUMISE JA VÕRGU KASUTAMISE PÕHIALUSED NING VÕRGUST ERALDUMISE TINGIMUSED JA KORD 

§ 5.   Võrguga liitumise ja võrgu kasutamise põhialused

  (1) Isik, kelle omandis või valduses on käesoleva määrusega sätestatud kaugküttepiirkonda jääv rekonstrueeritav või ehitatav köetav ehitis, on ehitise soojaga varustamiseks kohustatud võrguga liituma.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustus ei kehti isikule, kelle valduses või omandis on kaugküttepiirkonnas asuv köetav ehitis ning kes käesoleva määruse jõustumise ajal ei osta võrgu kaudu jaotatavat soojust.

  (3) Kaugküttepiirkonnas võib ehitatavat või rekonstrueeritavat ehitist varustada soojusega muul viisil kui võrgu kaudu käesoleva määruse §-s 6 sätestatud alustel ja korras.

  (4) Võrguga liitumine, võrgu kaudu soojuse tarbimine, soojusvarustuse ajutine katkestamine ja taastamine toimub kaugkütteseadusega sätestatud alustel ja korras.

§ 6.   Erandid muude kütteviiside kasutamiseks

  (1) Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada kaugküttest erinevat kütteviisi on:
  1) ajutiste ehitiste soojaga varustamine;
  2) ehitiste, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus küttele ja ventilatsioonile on alla 40 kW, soojaga varustamine;
  3) ehitiste, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse, soojaga varustamine;
  4) ehitiste, mille soojusega varustamiseks kasutatakse ainult tehnoloogilist jääksoojust või ökoloogiliselt puhtaid kütteviise (maasoojus, päikeseenergia, biogaas jne), soojaga varustamine.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud erisuste kasutamine määratakse kas detailplaneeringu, projekteerimistingimuste või muude ehitamise aluseks olevate dokumentidega.

§ 7.   Võrgust eraldumine

  (1) Võrgust eraldumiseks loetakse võrgu ja tarbijapaigaldise vahelise ühenduse (edaspidi võrguühenduse) katkestamist koos liitumis- ja soojuse müügilepingute lõpetamisega.

  (2) Võrgust eraldumist kaugküttepiirkonnas võib tarbija taotleda järgmistel juhtudel:
  1) kaugküttevõrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamisel või rekonstrueerimisel mitteköetavaks ehitiseks;
  2) ehitise soojusega varustamiseks hakatakse kasutama ainult ökoloogiliselt puhtaid kütteviise (maasoojus, päikseenergia, biogaas jne);
  3) ehitise soojusenergiaga varustamiseks hakatakse kasutama kogu soojusenergia vajaduse rahuldamiseks tehnoloogilist jääksoojusenergiat.

  (3) Võrgust eraldumiseks esitab tarbija võrguettevõtjale taotluse võrgust eraldumise põhjendatud taotluse.

  (4) Võrguettevõtja nõustub eraldumisega või keeldub eraldumisest, esitades taotlejale eraldumistingimused või kirjaliku põhjenduse eraldumisest keeldumise kohta 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

  (5) Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:
  1) võrguühenduse lõpetamise tähtaeg, mis võib olla kuni 6 kuud eraldumistaotluse esitamisest arvates;
  2) võrgust eraldumise tehnilised nõuded ja põhjendatud kulud, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks;
  3) võrguettevõtja põhjendatud kulud, mis on seotud taotletava võrgust eraldumisega;
  4) võrgust eraldumise tõttu prognoositav ja põhjendatud soojuse müügihinna muutus teiste tarbijate jaoks.

  (6) Eraldumist taotlev tarbija peab tasuma võrguettevõtjale eraldumisega seotud põhjendatud kulud.

  (7) Omavoliliselt tarbijapaigaldise väljalülitamisega (väljalõikamisega) tekitatud kahju võrguettevõtjale või teistele ühisomandis olevatele tarbijapaigaldise omanikele katab selle tekitaja seadusandlusega ettenähtud korras.

4. peatükk KAUGKÜTTE ÜLDISED KVALITEEDINÕUDED NING SOOJUSETTEVÕTJA ARENDUSKOHUSTUS 

§ 8.   Kvaliteedinõuete tagamine

  (1) Soojusettevõtja on kohustatud tagama kütteperioodil tema omandis või valduses oleva võrguga ühendatud tarbijapaigaldiste pideva varustamise vajalikus koguses soojusenergiaga vastavalt sõlmitud soojuse müügilepingule.

  (2) Soojusettevõtja peab Türi linna kaugküttepiirkonnas garanteerima aastaringse soojavarustuse. Soojaga varustamise võib ajutiselt katkestada katlamajas või võrgu remonditööde teostamiseks, olles eelnevalt kooskõlastanud remonditööde ajagraafiku Türi Linnavara OÜ-ga.

  (3) Soojusettevõtja on kohustatud kõrvaldama lühima võimaliku ajaga tehnilised avariid, mis takistavad soojuse edastamist tarbijaile ning andma tarbijale informatsiooni avarii tekkimise mõju ja likvideerimise kohta.

  (4) Soojuse müügilepingus ettenähtud soojuskoormuse tagamiseks peab soojusallikast väljastatav temperatuurigraafik ja hüdrauliline režiim lähtuma välisõhutemperatuurist, ilmastiku prognoosist, tuule kiirusest ja suunast ning soojusvõrgu inertsist.

  (5) Konkreetsed võrgu kvaliteedinõuded esitatakse soojuse tarnija ja tarbija vahel sõlmitavas soojuse müügilepingus.

  (6) Soojusettevõtja ei vastuta automatiseerimata või mittetöökorras olevate soojussõlmedega tarbijate üle- ja alakütmise eest.

  (7) Kaugküttepiirkonnas tegutsev soojusettevõtja on kohustatud tagama soojusallikatel reservkütuse olemasolu.

§ 9.   Soojusettevõtja arenduskohustus

  (1) Soojusettevõtja peab arendama tema omandis või valduses olevaid võrke, lähtudes Türi valla üld- ja detailplaneeringutest ja piirkondade soojamajanduse arengukavadest. Kaugküttepiirkondades algatatud planeeringud ja soojamajanduse arengukavad kooskõlastatakse soojusettevõtjaga.

  (2) Soojusettevõtja peab arendama tema omandis või valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja tõstma nende efektiivsust, et oleks tagatud kaugküttepiirkonnas uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku ühendamine ja seal olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedinõuetele vastava soojusega varustamine.

  (3) Türi Linnavara OÜ Türi linna kaugküttepiirkonna võrgu omanikuna peab korraldama võrgu arendamist, lähtudes Türi valla üld- ja detailplaneeringutest ja Türi linna soojamajanduse arengukavast.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Türi Vallavolikogu 26. augusti 2009 määrus nr 32 „Türi vallas Oisu aleviku ja Türi-Alliku küla kaugküttepiirkondade määramine“ (RT IV, 25.01.2013;73) tunnistatakse kehtetuks.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

Lisa 1 Türi linna kaugküttepiirkonna piir

Lisa 2 Oisu aleviku kaugküttepiirkonna piir

Lisa 3 Türi-Alliku küla kaugküttepiirkonna piir

/otsingu_soovitused.json