HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Koolitranspordi korraldamise ja sõidukulu hüvitamise kord Tapa vallas

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.11.2020, 4

Koolitranspordi korraldamise ja sõidukulu hüvitamise kord Tapa vallas

Vastu võetud 26.10.2020 nr 88

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Tapa valla munitsipaalkoolide (edaspidi kool) päevase õppevormi õpilaste (edaspidi õpilane), kelle jalgsi käimise koolitee on pikem kui 3 km, koolitranspordi korraldamine ja kooli ning koolist koju sõitmiseks tehtud kulu Tapa valla eelarvest hüvitamise tingimused ja kord.

  (2) Koolitransporti korraldab Tapa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Koolitransporti vajavate õpilaste nimekirjad esitavad koolid vallavalitsusele igal õppeaastal hiljemalt 5. septembriks.

§ 2.   Koolitranspordi korraldamine

  Õpilaste transport kooli ja koolist koju korraldatakse õppepäeval ühel järgmistest võimalustest:
  1) ühistranspordiliinidega;
  2) vallasisese koolitranspordiga (edaspidi õpilasliin);
  3) erandjuhul õpilase vanema või tema seadusliku esindaja (edaspidi vanem) isikliku transpordivahendiga.

§ 3.   Õpilaste transport ühistranspordiga

  (1) Õpilaste transport ühistranspordiga toimub ühissõiduki (buss, rong) sõiduplaanis ettenähtud liinidel sõidukaardi alusel. Vallavalitsus tagab ühistranspordi esmase sõidukaardi ühistransporti kasutavale õpilasele. Sõidukaart on kehtiv koos isikut tõendava dokumendiga.

  (2) Vallavalitsus koostab koolide nimekirjade alusel ühistranspordiettevõttele sõidukaartide väljastamiseks koondnimekirja. Ühistranspordiettevõtte poolt väljastatud sõidukaardid toimetab kooli üldjuhul vallavalitsuse esindaja. Sõidukaardi annab õpilasele kool, kes kaarti taotles.

  (3) Esmase sõidukaardi eest tasub vallavalitsus. Esmase sõidukaardi rikkunud või kaotanud õpilasele taotleb ühistranspordiettevõttest duplikaadi ja tasub selle eest vanem.

§ 4.   Õpilaste transport õpilasliiniga

  Õpilasliini kasutamist võimaldatakse õpilasele, kellel sõiduks kooli ja kodu vahel puudub sobiv ühistransport. Õpilasliini peatuste ning graafikute kohta avaldatakse informatsioon ja vajaduspõhiselt tehtud muudatused koolide kodulehtedel ja Tapa valla koduleheküljel www.tapa.ee.

§ 5.   Õpilaste transport vanema isikliku transpordivahendiga ja sõidukulude hüvitamine

  (1) Õpilasliini või ühistranspordiliini puudumisel võib kasutada Tapa valla kooli õpilase koolitranspordiks vanema isiklikku transpordivahendit. Isikliku transpordivahendi sõidukulu hüvitatakse vanemale õpilase elukohale lähimal asuva Tapa valla koolini, lähima õpilasliini või ühistranspordi peatuseni.

  (2) Kui õpilane ei saa oma erivajaduse tõttu kasutada õpilasliini või ühistranspordiliini võib vanemale hüvitada isikliku transpordivahendi sõidukulu elukohast koolini, milles laps õpib ja tagasi.

  (3) Vanem esitab taotluse õpilase isikliku transpordivahendiga kooli ja koolist koju viimiseks tehtud kulude hüvitamiseks vallavalitsusele 5. septembriks.

  (4) Isikliku transpordivahendi kasutamise ja sõidukulu hüvitamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (5) Vanem esitab aruande õpilase õppepäevadest osavõtuks tekkinud kulu kohta kooli hiljemalt järgmise kuu 5. kuupäevaks. Kool kontrollib õpilase õppepäevadest osavõttu ja edastab aruande vallavalitsusele 3 tööpäeva jooksul.

  (6) Sõidukulud hüvitatakse vanema esitatud aruande alusel arvestusega 0,3 eurot ühe kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 100 eurot kuus.

  (7) Vallavalitsus kannab sõidukulu hüvitise taotluses märgitud arvelduskontole hiljemalt 10. päeval pärast aruande esitamist.

§ 6.   Määruse rakendamine

  (1) Vallavalitsus kinnitab käesoleva määruse § 1 lõikes 3 nimetatud nimekirjade vormid.

  (2) Vallavalitsus kinnitab käesoleva määruse § 5 lõikes 3 ja 5 nimetatud taotluse ja aruande vormid.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavolikogu 28.02.2013 määrus nr 84 ,,Tapa valla munitsipaalkoolide õpilastele sõidukaartide väljastamise ning koolisõiduks tehtud kulu Tapa valla eelarvest hüvitamise alused ja kord“.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maksim Butšenkov
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json