Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Toila valla kaasav eelarve

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.11.2020, 12

Toila valla kaasav eelarve

Vastu võetud 28.10.2020 nr 86

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkt 2 ja punkt 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Toila valla (edaspidi valla) elanike vallaeelarve koostamisse kaasamise (edaspidi kaasav eelarve) eesmärkideks on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondadevahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele kitsaskohale vallas.

  (2) Kaasava eelarve menetlusega antakse kohaliku kogukonna liikmetele võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida, teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ideede väljaselgitamisel.

  (3) Kaasava eelarve elluviimisel arvestatakse esitatud ideid ja hääletustulemusi.

§ 2.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objekt on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine või avalikus ruumis olulise tegevuse kulude katmine (v.a. sündmuste korraldamine), mille suurus on vähemalt 5 000 eurot.

  (2) Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku huvi, olema vallaruumis avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulutusi valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (3) Kui objektiks on avalikes huvides kasutatav investeering ja selle omanik ei ole vald, sõlmitakse objekti omanikuga avaliku kasutamise kokkulepe idee elluviimisele järgnevaks10-ks aastaks.

§ 3.   Kaasava eelarve suurus

  (1) Kaasava eelarve suuruseks eelarveaastal on vähemalt 10 000 eurot.

  (2) Toila Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) võib enne kaasava eelarve menetluse algust otsustada kaasava eelarve suuruse muutmise eelseisvaks menetluseks.

§ 4.   Kaasava eelarve menetluse algatamine ja sellest teavitamine

  (1) Toila Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) algatab kaasava eelarve menetluse hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. novembriks.

  (2) Vallavalitsus teavitab kaasava eelarve menetluse algatamisest avalikkust ja kutsub vallakodanikke ning kõiki valla arengust huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid ideid esitama.

  (3) Avalikkuse teavitamiseks avaldab vallavalitsus teateid ajalehes “Toila valla leht”, valla veebilehel http://toila.kovtp.ee ja valla Facebook-i lehel http://facebook.com/toilavald .

  (4) Menetlus loetakse algatatuks vastava teate avaldamisest valla veebilehel.

§ 5.   Ideede esitamine

  (1) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ideid esitada iga isik.

  (2) Ideid võib esitada kas paberkandjal vallavalitsuse kantseleile aadressil Pikk 13a, Toila alevik, Toila vald või e-posti teel aadressile toilavv@toila.ee hiljemalt 1. detsembriks.

  (3) Esitatud idee ettepanekus peab olema märgitud:
  1) esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress;
  2) objekti nimetus;
  3) eesmärk ja olulisus (mis on idee eesmärk ja kirjeldus, millise vallas esineva probleemi idee lahendab või millise uue võimaluse avab ning miks on idee teostamine valla eelarvest vajalik ja oluline);
  4) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnanguline sihtrühm suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5) idee realiseerimise hinnanguline maksumus;
  6) muu oluline info (joonis või kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada).

§ 6.   Ideede analüüs ja hindamine

  (1) Esitatud ideid analüüsib ja hindab vallavanema käskkirjaga moodustatav komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialistid ning kolmanda sektori esindajad, ettevõtjad jt eksperdid.

  (2) Komisjon analüüsib ja hindab ideid lähtuvalt järgmistest kriteeriumidest:
  1) vajalikkus ja olulisus vallale;
  2) teostatavus 12 kuu jooksul idee esitamise tähtpäevast, sh tegevuste alustamise võimalikkus 6 kuud peale võitjaidee väljakuulutamist;
  3) idee realiseerimisest kasusaajate hulk.

  (3) Komisjon võib edaspidist menetlusest kõrvaldada ideed, mille vallaeelarve rahastuse eeldatav maksumus ületab määruse §-s 3 sätestatud maksumust või ei vasta käesolevas korras esitatud nõuetele või ei ole realiseeritav muudel asjaoludel.

  (4) Analüüsi käigus võib sarnaseid ideid liita.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud komisjon valib välja kuni 5 ideed, mis vastavad lõikes 2 toodud kriteeriumitele ning suunavad need hääletusele.

  (6) Kui komisjoni poolt valitakse välja ainult üks kriteeriumidele vastav idee, siis hääletamist ei toimu.

  (7) Ideede menetlus- ja hindamistulemused avalikustatakse valla veebilehel http://toila.kovtp.ee.

§ 7.   Hääletus

  (1) Hääletuse kuulutab välja vallavalitsus hiljemalt 2. jaanuariks.

  (2) Hääletuse kestvus on 14 kalendripäeva.

  (3) Hääletus viiakse läbi infosüsteemis VOLIS, kuhu sisenemine toimub ID-kaardi või Mobiil-ID vahendusel. Hääletada saavad Toila valla elanikud, kes on vähemalt 16 aastat vanad ning nende elukohana on rahavastikuregistris registreeritud Toila vald.

§ 8.   Hääletuse tulemuste väljaselgitamine

  (1) Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanust.

  (2) Elluviimisele kuulub idee või ideed, mis on enim hääli saanud. Juhul, kui enim hääli saanud ideed ei ole võimalik tuvastada, kuna hääled jagunevad võrdselt, teeb rahastatava idee valiku komisjon.

  (3) Elluviimisele kuulub üks või mitu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korras moodustatud paremusjärjestuses enim hääli saanud ideed, mis lähtuvalt idee eeldatavast maksumusest mahuvad määruse §-s 3 sätesatud summa sisse kuni olukorrani, kus paremusjärjekorras järgmist ideed ei ole võimalik enam täies ulatuses rahastada.

  (4) Hääletustulemuse ja selgunud paremusjärjestuse ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud realiseerimisele kuuluva(d) idee(d) kinnitab vallavalitsus.

§ 9.   Idee või ideede elluviimine

  (1) Hääletusel enim toetust leidnud idee või ideed viiakse ellu valla kaasava eelarve summast.

  (2) Idee või ideede elluviijaks on vallavalitsus, kes kaasab idee elluviimise planeerimisse ja realiseerimisse idee esindaja(d).

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Toila Vallavolikogu 30.10.2019 määrus nr 67 „Toila valla kaasav eelarve”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Roland Peets
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json