Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kadrina valla tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.11.2020, 14

Kadrina valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 28.10.2020 nr 50

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted ja reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab Kadrina valla tunnustuse avaldamise liigid ja kirjelduse ning reguleerib nende taotlemise ja väljaandmise korda.

  (2) Määruse eesmärgiks on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust üksikisikule, asutusele, organisatsioonile või ettevõttele, kes tööalase või ühiskondliku tegevusega on andnud olulise panuse Kadrina valla arengusse, inimeste elukvaliteedi tõstmisele, tõstnud valla mainet või toonud paikkonnale tuntust.

§ 2.   Tunnustusavalduste liigid

  Kadrina valla tunnustusavaldused on:
  1) auhind „Aasta tegija“;
  2) elutööpreemia.

§ 3.   Auhind „Aasta tegija“

  (1) Auhind „Aasta tegija“ antakse tunnustusena üksikisikule, asutusele, organisatsioonile või ettevõttele, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud Kadrina valla arengut.

  (2) Auhinna „Aasta tegija“ kandidaate võivad esitada era- ja juriidilised isikud ning organisatsioonid ja ühendused jooksva aasta 5. detsembriks. Ettepanekud koos põhjendustega esitatakse Kadrina Vallavalitsuse e-posti aadressile või paberkandjal valla kantseleisse.

  (3) Auhinna „Aasta tegija“ saaja valimiseks korraldab vallavalitsuse poolt moodustatud Kadrina Vallameedia Nõukoda elanike küsitluse, mis viiakse läbi Kadrina valla interneti kodulehekülje kaudu kui ka Kadrina Valla Raamatukogus ja tema filiaalides, kus on võimalik pabersedeliga hääletada.

  (4) Hääletusele pannakse viis (5) nominenti, millised valib välja Kadrina Vallameedia Nõukoda. Hääletamine toimub jooksva aasta 15. jaanuarini.

  (5) Kadrina Vallameedia Nõukoda teeb kokkuvõtte hääletusest ja esitab hääletustulemused volikogule kinnitamiseks.

  (6) Isikut, kellele on omistatud auhind „Aasta tegija“, ei saa auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne kolme aasta möödumist.

  (7) Igal aastal antakse välja üks auhind „Aasta tegija“.

  (8) Volikogu võib jätta auhind „Aasta tegija“ välja andmata.

  (9) Auhinnaga „Aasta tegija“ kaasneva rahalise preemia suuruseks on 1000 eurot. Rahaline preemia ei sisalda riiklikke makse, sealhulgas tulumaksu.

  (10) Auhinna „Aasta tegija“ saajale antakse vastav tunnistus. Tunnistus on numereeritud vastavalt väljaandmise järjekorrale.

  (11) Auhind „Aasta tegija“ antakse üle volikogu esimehe ja vallavanema poolt Eesti Vabariigi aastapäeva tähistaval avalikul üritusel. Teade auhinna „Aasta tegija“ määramise kohta avaldatakse valla ajalehes Kodukant ja valla koduleheküljel internetis aadressil www.kadrina.ee.

§ 4.   Elutööpreemia

  (1) Elutööpreemia määratakse tunnustusena füüsilisele isikule, kelle aastatepikkune tegevus on avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud ja kelle kogu elutöö on positiivselt mõjutanud valla arengut.

  (2) Elutööpreemia kandidaate võivad esitada kõik soovijad jooksva aasta 31. detsembriks. Ettepanekud koos põhjendustega esitatakse Kadrina Vallavalitsuse e-posti aadressile või paberkandjal valla kantseleisse.

  (3) Elutööpreemia saaja valib komisjon, kuhu kuuluvad Kadrina Vallameedia Nõukoja ja volikogu alatiste komisjonide esindajad. Komisjon esitab elutööpreemia saaja volikogule kinnitamiseks.

  (4) Elutööpreemiaga kaasneva rahalise preemia suuruseks on 4000 eurot. Rahaline preemia ei sisalda riiklikke makse sealhulgas tulumaksu.

  (5) Igal aastal antakse välja üks elutööpreemia.

  (6) Sobiva kandidaadi puudumisel võib volikogu jätta elutööpreemia välja andmata.

  (7) Elutööpreemia antakse üle volikogu esimehe ja vallavanema poolt Eesti Vabariigi aastapäeva tähistaval avalikul üritusel. Teade elutööpreemia määramise kohta avaldatakse valla ajalehes Kodukant ja Kadrina valla interneti koduleheküljel aadressil www.kadrina.ee.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 28.10.2015. aasta määrus nr 43 „Kadrina valla „Aasta Tegija“ statuut“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json