Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.11.2020, 15

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 28.10.2020 nr 87

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega reguleeritakse Toila vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele (edaspidi vabaühendus) Toila valla (edaspidi valla) eelarvest toetuste taotlemist, taotluste läbivaatamist ning toetuste andmist ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamist (edaspidi kord).

  (2) Toetust antakse käesoleva korra alusel kultuuri- ja sporditegevuse, noorsootöö, külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse, keskkonnakaitse, turvalisuse, religiooni ja tervise edendamiseks ning muude kogukonna jaoks vajalike teenuste arendamiseks ja korraldamiseks.

  (3) Toetuse andmise eesmärk on valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud vabaühenduste tegevuse toetamine ning erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine.

  (4) Avalikes huvides tegutsemine tähendab, et vabaühenduse eesmärgid ja tegevus on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond.

  (5) Mittetulundustegevust toetatakse vastavalt vallavolikogu poolt eelarves kinnitatud rahalistele vahenditele.

  (6) Toetuse taotlemise võimaluse ja tingimuste kohta avaldatakse teade valla veebilehel ja valla ajalehes.

§ 2.   Toetuse liigid

  (1) Tegevustoetus, mida antakse vallas tegutsevatele vabaühendustele põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, sealhulgas igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

  (2) Projektitoetus, mida antakse vabaühendustele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate kohaliku omaalgatuse edendamise projektide kaasfinantseerimiseks.

  (3) Ürituste toetus, mida antakse kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste teostamiseks.

§ 3.   Toetamise põhimõtted

  (1) Toetatakse tegevusi, mis on kooskõlas Toila valla arengukavaga ja tegevus toimub Toila valla haldusterritooriumil või tegevus on suunatud Toila valla elanikele või on nende huvides.

  (2) Kuni eelarve vastuvõtmiseni võib Toila Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) erandjuhul määrata toetust ürituse korraldamiseks ja projekti kaasfinantseerimiseks vastavalt vallavalitsusele esitatud taotlusele.

  (3) Korra alusel ei toetata:
  1) vallavalitsuse hallatava asutuse tegevust (nt huviring, kultuurikollektiivid);
  2) valla osalusega sihtasutust;
  3) ühendusi, kelle poolt esitatud taotluse sisu ei kattu ühenduse põhikirjaliste eesmärkide täitmisega.

  (4) Toetuse saaja nimetab tegevuste avalikustamise puhul kirjalikus või suulises väljenduses tegevuse toetajana Toila valda.

§ 4.   Toetuse määramise tingimused ja piirmäärad

  (1) Toetuse määramisel lähtutakse valla eelarveliste vahendite olemasolust ja asjaolust, et varem saadud toetuse lõpparuanded on tähtaegselt esitatud ja vallavalitsuse poolt heaks kiidetud ning toetuse saajal ei ole võlgnevusi vallavalitsuse ees.

  (2) Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest piirmääradest:
  1) tegevustoetust eraldatakse üldjuhul kuni 1 000 eurot taotlejale;
  2) projektitoetust eraldatakse kuni 15% (projekti omafinantseeringu ulatuses) taotletava projekti kogu eelarvest, kuid mitte rohkem kui 3 000 eurot;
  3) ürituse toetust eraldatakse kuni 30% ürituse kogu eelarvest, kuid mitte rohkem kui 1 000 eurot.

§ 5.   Tegevustoetuse määramise kriteeriumid

  Tegevustoetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:
  1) tegevus lähtub valla arengukava põhimõtetest või viib ellu valla arengukava prioriteete;
  2) tegevus on suunatud kohalikule elanikkonnale ja külade elukeskkonna omaalgatuslikule parandamisele, s.h külade avaliku ruumi parendamisele, korrastamisele ja kaunistamisele; ühiskasutuses olevate vaba aja veetmise kohtade rajamisele, korrastamisele; külade ajaloopärandi ning vaatamisväärsuste säilitamisele ja eksponeerimisele ja muule sellisele.

§ 6.   Projektitoetuse määramise kriteeriumid

  Projektitoetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:
  1) taotlejal on projekti rahastaja poolt antud toetusotsus;
  2) projekt on selgete eesmärkidega ja suunatud valla elanikele ja on nende huvides ning ei ole ajendatud üksikhuvidest;
  3) projektis ettenähtud tegevused on jätkusuutlikud ning projekti vajalikkus sihtgrupile on põhjendatud;
  4) projekti eelarve kulud on põhjendatud, tehtavad tegevused ja eelarve on realistlik;
  5) toetatav objekt on piirkonna (küla, alevik jne) või valla arenguks oluline või suunatud avalikus kasutuses oleva infrastruktuuriobjekti parendamisele;
  6) projektitoetuse taotlus peab olema esitatud hiljemalt üks kuu enne projekti algustähtaega;
  7) projekti kavandatavate tegevuste kestvus on reeglina kuni üks aasta.

§ 7.   Ürituste toetuse määramise kriteeriumid

  Ürituste toetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:
  1) üritus on suunatud valla elanikele ja on nende huvides ning ei ole ajendatud üksikhuvidest;
  2) üritus on selgete eesmärkidega ning ürituse vajalikkus sihtgrupile on põhjendatud;
  3) toetatav tegevus on piirkonna (küla, alevik jne) või valla arenguks oluline;
  4) ürituse eelarve kulud on põhjendatud ja eelarve on realistlik.

§ 8.   Taotluse esitamine

  (1) Toetuse taotlus esitatakse vallavalitsusele etteantud vormil.

  (2) Taotlus esitatakse järgmisteks tähtaegadeks:
  1) järgmiseks eelarveaastaks tegevustoetuse ja ürituste toetuse saamiseks jooksva eelarveaasta 1. detsembriks;


  2) projektitoetuse saamise taotlust võib esitada eelarveaasta jooksul.

  (3) Taotlus esitatakse taotleja esindaja poolt allkirjastatult vallavalitsusele.

  (4) Tegevustoetuse taotlusele lisatakse taotluse esitamise aastal toimunud tegevused.

§ 9.   Taotluse menetlemine

  (1) Menetlusse võetakse üksnes tähtaegselt ja etteantud vormil esitatud taotlused.

  (2) Vallavalitsuse spetsialist kontrollib kümne tööpäeva jooksul tähtaegselt esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele.

  (3) Puuduste esinemisel teatab spetsialist sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni viis tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

  (4) Taotluse menetlejal on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

§ 10.   Toetuse eraldamine

  (1) Tegevustoetuse ja ürituste toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega pärast eelarve vastuvõtmist.

  (2) Projektitoetuse eraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul puudusteta taotluse laekumisest.

  (3) Vallavalitsusel on õigus rahastada taotlus osaliselt.

  (4) Vallavalitsus teatab taotlejale toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult viie tööpäeva jooksul arvates korralduse andmisest.

  (5) Tegevustoetuse ja ürituste toetuse saajaga sõlmitakse toetusleping ja toetus kantakse taotleja arvelduskontole pärast toetuslepingu sõlmimist lepingus sätestatud tähtajal.

  (6) Projektitoetuse puhul lepingut ei sõlmita. Toetus makstakse taotleja arvelduskontole vallavalitsuse korralduse alusel. Koos projekti lõpparuande esitamisega rahastajale, esitab taotleja samasisulise aruande vallavalitsusele.

  (7) Vallavalitsusel on õigus erandkorras põhjendatud taotluse alusel eraldada toetust käesoleva § 2 lõigetes 2 ja 3 kirjeldatud eesmärkidel.

§ 11.   Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama etteantud vormil aruande toetuseks saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta toetuslepingus näidatud tähtajaks. Aruandele lisatakse raamatupidamise algdokumentide ning maksete toimumist tõendavate dokumentide koopiad tehtud kulutuste kohta.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi (osaliselt või täiesmahus) kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) üritus, mille korraldamiseks raha eraldati, on jäänud toimumata või toimus väiksemas mahus;
  4) ei ole õigeaegselt esitatud aruannet.

  (3) Toetuse sihtotstarbelise ja toetuslepingu tingimustele vastava kasutamise kontrolli teostab vallavalitsuse spetsialist. Toetuse kasutamise kontrollimisel lähtub vallavalitsus taotlusest, toetuse andmise otsusest, toetuslepingust, aruandest ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest. Vallavalitsusel on õigus saada lisateavet toetuse kasutamise kohta.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Toila Vallavolikogu 31.10.2018 nr 30 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Roland Peets
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json