Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. septembri 2015. a määruse nr 11 „Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele noortespordi toetuse arvutamise juhend“ muutmine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 03.11.2021, 2

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. septembri 2015. a määruse nr 11 „Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele noortespordi toetuse arvutamise juhend“ muutmine

Vastu võetud 26.10.2021 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ning Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2015. a määruse nr 72 „ Kohtla-Järve linna eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuste andmise kord“ § 4 lõike 4 alusel.

§ 1. Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. septembri 2015. a määruse nr 11 „Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele noortespordi toetuse arvutamise juhend“ muutmine
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. septembri 2015. a määruses nr 11 „Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele noortespordi toetuse arvutamise juhend muutmine“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Toetuse suuruse määramisel spordiklubile või spordikoolile aluseks on: Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt igaks kalendriaastaks kehtestatud toetuse arvestuslik määr, toetatavate harrastajate koguarv, toetatavate spordialade loetelu, spordialaliidu edetabel, treenerite kutsekvalifikatsiooni tase ja spordiklubi või spordikooli nimekirja kantud täisealise või 7-17-aastase (võimlemise-ja iluuisutamisklubile või koolile alates 5-aastase) harrastaja seadusliku esindaja kinnitus Kohtla-Järve linna sporditoetuste taotlemise keskkonnas.“;
2) paragrahvi 1 lõige 4 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:
„21) tennis;“;
3) paragrahvi 1 lõige 4 täiendatakse punktiga 22 järgmises sõnastuses:
„22) sulgpall.“;
4) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetuse suuruse arvutamisel spordiklubile või spordikoolile korrutatakse toetuse arvestuslik määr toetatavate spordiklubi harrastajate arvuga ning koefitsiendiga, mida saadakse järgmiste spordiklubi või spordikooli näitajate liitmisel:
1) 0,5 - baasnäitaja. Spordiklubi või spordikool tegeleb 7-19-aastaste (võimlemise-ja
iluuisutamisklubi- ja kool alates 5-aastase) harrastajatega treeningtegevuse eesmärgil kvalifitseeritud treeneri juhendamisel vastavalt põhikirjas sätestatud spordiala(de)l, 5-6-aastaste (võimlemine ja iluuisutamine) ja 7-9-aastaste harrastajatega nädalakoormusega minimaalselt 120 minutit, 10-16-aastaste harrastajatega nädalakoormusega minimaalselt 240 minutit ja 17-19-aastaste harrastajatega nädalakoormusega minimaalselt 360 minutit;
2) 0,1 – spordiklubis või spordikoolis töötavad töölepingu-, käsundus-või töövõtulepingu alusel kaks või enam treenerit;
3) 0,1 – vähemalt 50% spordiklubi või spordikooli treeneritest (spordialade lõikes eraldi) omab 5. või kõrgema astme treeneri kutsekvalifikatsiooni;
4) 0,1 – vähemalt 1 spordiklubi või spordikooli treener (spordialade lõikes eraldi) omab 6. või kõrgema astme treeneri kutsekvalifikatsiooni;
5) 0,2 – spordiklubi või spordikooli tulemused on spordialaliidu edetabeli esimeses kolmandikus või 0,1 - spordiklubi või spordikooli tulemused on spordialaliidu edetabeli teises kolmandikus. Kui spordialaliidu edetabelis tulemuste pingerida ei jagune täisarvulisteks kolmandikeks, ümardatakse komakoht ülespoole.“;
5) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:
„(2) Spordialaliidu edetabeli koostab vastav spordialaliit linnavalitsuse taotluse esitamisel. Spordialaliit koostab edetabeli eelneva kalendriaasta tulemuste alusel. Edetabel põhineb kuni 19. aastaste (kaasa arvatud) harrastajate tulemustel, mis on saavutatud olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel, Euroopa ja Eesti meistrivõistlustel ning muudel spordialaliidu heakskiidetud võistlustel. Spordialaliit esitab linnavalitsusele spordialaliidu edetabeli hiljemalt kalendriaasta 10. jaanuariks.“;
6) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Kui spordiklubi või spordikool ei ole spordialaliidu edetabelis või spordialaliit ei ole linnavalitsusele tähtajaks edetabeli esitanud, käesoleva paragrahvi punkti 4 alapunkti 5 ei kohandata.“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022. a.

Ljudmila Jantšenko
Linnapea

Anna Generalova
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json