Teksti suurus:

Narva Linnavalitsuse 13.11.2013. a määruse nr 38 „Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.11.2021
Avaldamismärge:RT IV, 03.11.2021, 3

Narva Linnavalitsuse 13.11.2013. a määruse nr 38 „Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks“ muutmine

Vastu võetud 27.10.2021 nr 13

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6, Narva Linnavolikogu 23.09.2010. a määruse nr 31 „Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24² lõikes 3 lasteasutuse pidaja pädevusse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“, koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lg 5 alusel ning huvikooli seaduse § 15 lg 1 ja Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 5 „Huvikooli seaduse § 6 lõigetes 1 ja 3, § 7 lõikes 2, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 13 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 15 lõikes 1, § 17 lõigetes 1 ja 2, § 22 lõikes 22 ja pedagoogide atesteerimise tingimuste ja korra § 4 lõike 1 punktis 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Narva Linnavalitsuse 13.11.2013. a määrus nr 38 „Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks“ muudetakse, täiendades § 6 lõikega 5 järgmises redaktsioonis:

„(5) Komisjonil on õigus vajadusel kasutada oma töös eksperte. Eksperdil ei ole otsuste tegemisel hääleõigust. Eksperdil on õigus tutvuda kõikide kandideerimiseks esitatud dokumentidega, kohustudes hoidma saladuses talle teatavaks saanud isikuandmed“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Ants Liimets
Linnapea

Üllar Kaljuste
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json