Teksti suurus:

Kiili Vallavalitsuse 11.06.2019 määruse nr 3 „Kiili lasteaia vastuvõtu ja väljaarvamise kord” muutmine

Väljaandja:Kiili Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.11.2021
Avaldamismärge:RT IV, 03.11.2021, 5

Kiili Vallavalitsuse 11.06.2019 määruse nr 3 „Kiili lasteaia vastuvõtu ja väljaarvamise kord” muutmine

Vastu võetud 26.10.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel.

§ 1.   Kiili Vallavalitsuse 11.06.2019 määruse nr 3 "Kiili lasteaia vastuvõtu ja väljaarvamise kord" muutmine.

  (1) § 1 lg 7 tühistatakse.

  (2) § 2 lg 2 sisu täiendatakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Lapse lasteasutusse vastuvõtmise taotlemiseks täidab vanem elektroonilise taotluse Kiili valla või Kiili Lasteaia kodulehel. Kui puudub võimalus elektroonilise taotluse täitmiseks, informeerib vanem sellest Kiili lasteaeda”.

  (3) § 2 lg 6 sisu muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Laste lasteasutusse vastu võtmisel arvestatakse avalduste laekumise järjekorda ja lapse kooliikka jõudmise aega. Ühte vanusegruppi kuuluvad samal aastal kooli minevad lapsed, kes on sündinud vahemikus 1. oktoober kuni järgmise aasta 30. september”.

  (4) § 2 lg 13 sisu muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(13) Laps, kelle vanem ei ole kokku lepitud tähtajaks aktsepteerinud kohapakkumist, kustutatakse lasteaia järjekorrast”.

  (5) § 2 lg 14 lisatakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(14) Direktor komplekteerib hiljemalt 1. juuniks rühmad lähtudes põhimõttest, mille kohaselt koosneb rühm samal aastal kooli minevatest lastest. Rühmade nimekirjad kinnitatakse lastaia direktori käskkirjaga hiljemalt 5. septembriks. Muudatused rühmade nimekirjades kinnitab direktor käskkirjaga 3 tööpäeva jooksul”.

  (6) § 3 lg 2 p 2 tühistatakse.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aimur Liiva
Vallavanem

Tarko Tuisk
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json