HaridusKool

Teksti suurus:

Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.11.2021, 10

Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Vastu võetud 13.11.2013 nr 38
RT IV, 22.11.2013, 15
jõustumine 25.11.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.10.2021RT IV, 03.11.2021, 306.11.2021

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6, Narva Linnavolikogu 23.09.2010. a määruse nr 31 „Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24² lõikes 3 lasteasutuse pidaja pädevusse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“, koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lg 5 alusel ning huvikooli seaduse § 15 lg 1 ja Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 5 „Huvikooli seaduse § 6 lõigetes 1 ja 3, § 7 lõikes 2, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 13 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 15 lõikes 1, § 17 lõigetes 1 ja 2, § 22 lõikes 22 ja pedagoogide atesteerimise tingimuste ja korra § 4 lõike 1 punktis 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Narva linna hallatava üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi (edaspidi – konkurss) läbiviimise kord.

  (2) Konkursi kuulutab välja Narva Linnavalitsus.

  (3) Konkurss kuulutatakse välja, kui direktori ametikoht on vaba.

  (4) Käesolevas korras ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

§ 2.   Kandidaadi õigused

  Kandidaadil on õigus:
  1) anda konkursi käigus omapoolseid täiendavaid selgitusi ning saada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt täiendavat teavet ja selgitusi;
  2) loobuda kandideerimisest konkursi igas voorus;
  3) saada teada tehtud otsus.

§ 3.   Konkursiteade ja dokumentide esitamine

  (1) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse konkursiteade Narva linna veebilehel ning vähemalt ühes üleriigilise levikuga perioodilises väljaandes.

  (2) Konkursiteade tehakse avalikuks vähemalt kaks nädalat enne konkursil osalemise taotluse esitamise tähtaega, et konkursil osalejal oleks alates konkursiteate avaldamise päevast taotluse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat.

  (3) Konkurss kuulutatakse välja pärast konkursikomisjoni koosseisu kinnitamist linnapea poolt ja loetakse väljakuulutatuks konkursiteate avalikuks tegemise kuupäevast.

  (4) Konkursiteade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) Narva linna hallatava õppeasutuse nimetus ja aadress;
  2) kandidaadile esitatavad nõuded või viide õigusaktile, kus on kandidaadile esitatavad nõuded esitatud:
  3) konkursil osalemise taotluse esitamise koht ja tähtaeg;
  4) konkursil osalemise taotlusele lisatavate dokumentide või nende dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjade loetelu.

  (5) Kandidaat esitab Narva Linnavalitsusele konkursil osalemiseks taotluse ja dokumendid või nende dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad.

  (6) Kandidaat esitab Narva Linnavalitsusele järgmised dokumendid või nende dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad:
  1) kirjalik taotlus konkursil osalemise kohta;
  2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;
  4) essee eesti keeles õppeasutuse arenguvisiooni või arenguvõimaluste kohta;
  5) konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

  (7) Konkursist saab osa võtta isik, kelle taotlus koos teiste konkursiteates nõutavate dokumentidega laekub Narva Linnavalitsusele hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks.

  (8) Kandidaatide dokumendid registreeritakse Narva Linnavalitsuses vastavalt Narva Linnavalitsuse asjaajamise korrale.

  (9) Konkurss loetakse väljakuulutatuks sellekohase teate ajalehes avaldamise kuupäevast. Konkursist võtavad osa need kandidaadid, kelle avaldus koos nõutavate dokumentidega on laekunud Narva Linnavalitsusele teates märgitud tähtpäevaks. Konkursiteates märgitud tähtajal postitatud avaldus loetakse tähtaegselt esitatuks.

§ 4.   Komisjoni moodustamine

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab komisjoni ning nimetab komisjoni koosseisus esimehe Narva linnapea.

  (2) Narva linnapea moodustatud komisjon on vähemalt viieliikmeline, sealhulgas kuuluvad komisjoni koosseisu õppeasutuse hoolekogu liige ja Narva Linnavolikogu hariduskomisjoni liige.

§ 5.   Komisjoni kokkukutsumine

  (1) Komisjoni koosoleku toimumise ajast ja kohast teatatakse komisjoni liikmetele kirjalikult vähemalt kolm tööpäeva ette.

  (2) Kirjaliku teate võib saata elektrooniliselt e-posti teel.

  (3) Koos kirjaliku teatega saadetakse komisjoni liikmetele kandidaatide poolt konkursile esitatud dokumendid.

§ 6.   Komisjoni töövorm

  (1) Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.

  (2) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees.

  (3) Interneti teel toimuval komisjoni koosolekul ning istungiks kokkukutsutud koosolekul on igal komisjoni liikmel kohustus hääletada.

  (4) Komisjoni koosolekud protokollitakse.

  (5) Komisjonil on õigus vajadusel kasutada oma töös eksperte. Eksperdil ei ole otsuste tegemisel hääleõigust. Eksperdil on õigus tutvuda kõikide kandideerimiseks esitatud dokumentidega, kohustudes hoidma saladuses talle teatavaks saanud isikuandmed.
[RT IV, 03.11.2021, 3 - jõust. 06.11.2021]

§ 7.   Konkursi läbiviimine

  (1) Konkurss viiakse läbi kahes voorus. Need on dokumendivoor ja vestlusvoor.

  (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt 2/3 komisjoni liikmetest.

  (3) Komisjon võtab otsuse vastu konsensuse alusel või hääletamise teel.

  (4) Iga vooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) lubada kandidaat järgmisse vooru;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale sobivaks;
  3) tunnistada kandidaat ametikohale mittesobivaks;

  (5) Komisjoni liikmetel ei ole õigust jääda hääletamisel erapooletuks.

  (6) Komisjoni koosoleku kutsutakse kokku kümne tööpäeva jooksul avalduste esitamise tähtajast arvates.

  (7) Komisjoni koosolekul:
  1) kuulatakse ära komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest;
  2) otsustatakse kandidaatide esitatud dokumentide alusel kandidaatide lubamine järgmisse vooru ning vajaduse korral täiendava tähtaja andmine puuduvate dokumentide esitamiseks;
  3) määratakse kindlaks kandidaatide vestlusele kutsumise järjekord ja ajakava.

  (8) Komisjoni esimees teeb konkursi vestlusvoorule mittelubatud kandidaadile komisjoni otsuse kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (9) Vestlusvooru lubatud kandidaate tuleb teavitada vestlusvooru toimumise ajast ja kohast vähemalt viis tööpäeva ette.

  (10) Enne vestlusvooru algust tutvustab komisjoni esimees kandidaadile tema õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda.

  (11) Õppeasutuse juhi tööks sobivaks tunnistatud kandidaatide hulgast valib komisjon ühe kandidaadi ning esitab Narva Linnavalitsusele hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval valitud kandidaadi. Komisjon võib esitada Narva Linnavalitsusele ka teise kandidaadi juhul, kui esimese valiku saanud kandidaat loobub.

  (12) Komisjoni esimees või selleks volitatud komisjoniliige teatab kirjalikult hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval igale kandidaadile tehtud otsusest.

  (13) Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse Narva Linnavalitsus.

  (14) Õppeasutuse juhiga sõlmib töölepingu Narva linnapea või selleks tema poolt volitatud isik.

§ 8.   Õppeasutuse juhi valimine

  (1) Komisjon valib õppeasutuse juhi kokku kutsutud kinnisel istungil.

  (2) Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletusel. Igal komisjoni liikmel on üks hääl.

  (3) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt antakse rohkem hääli. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

§ 9.   Otsuse vaidlustamine

  (1) Kui kandidaat ei nõustu komisjoni otsusega, on tal õigus esitada viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevale järgnevast päevast kaebus komisjoni esimehele.

  (2) Komisjoni esimees viib läbi vaide menetluse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 10.   Uue konkursi läbiviimine

  Konkurss loetakse luhtunuks, kui konkursile kandideerimiseks avaldusi ei esitatud, kui ükski kandidaatidest ei osutunud sobivaks või kui sobivaks osutunud kandidaadid loobuvad kandideerimisest. Uue konkursi kuulutab välja Narva Linnavalitsus.

§ 11.   Töölepingu sõlmimine

  (1) Linnapea või tema poolt volitatud isik sõlmib komisjoni poolt esitatud kandidaadiga töölepingu.

  (2) Linnapea ei sõlmi esitatud kandidaadiga töölepingut, kui:
  1) kandidaat loobus kirjaliku avalduse alusel õppeasutuse juhi ametikohale tööle asumast;
  2) enne töölepingu sõlmimist ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad esitatud kandidaadiga töölepingu sõlmimise;
  3) kandidaat ei ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni kümneks kalendripäevaks kandidaadi haiguse tõttu või ootamatult tekkinud isiklikel või perekondlikel põhjustel ning kui kandidaat oli nendest viivitamatult teatanud.

  (3) Kui linnapea ei sõlmi esitatud kandidaadiga lõikes 2 nimetatud asjaoludel töölepingut, korraldab komisjon käesolevas korras sätestatud tingimustel uue hääletuse, valides ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast õppeasutuse juhataja ametikohale esitamiseks uue kandidaadi. Kui uuel hääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälte arvu, kuulutatakse välja uus konkurss.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json