Teksti suurus:

Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013 a. määruse nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri” muutmine

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2013, 3

Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013 a. määruse nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri” muutmine

Vastu võetud 27.11.2013 nr 24

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse jäätmeseaduse § 66 lg 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 365 alusel.

§ 1.   Rakvere linnavolikogu 26. juuni 2013 a. määruses nr 15 „Rakvere linna jäätmehoolduseeskiri“ tehakse järgmised muudatused:

1. paragrahvi 3 lõikest 2 jäetakse välja teine lause.

2. muudetakse paragrahvi 16 lõiget 2 ning sõnastatakse järgmiselt:
(2) Jäätmevedaja peab korraldatud jäätmeveo piirkonnast korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed vedama hankija määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse. Jäätmeseaduse § 66 lõikes 1 nimetatud jäätmekäitluskoha või -kohtade määramiseks võib hankija korraldada riigihanke.

3. paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
(3) Juhul, kui hankija ei ole määranud jäätmeseaduse § 66 lõikes 1 nimetatud jäätmekäitluskohta või -kohtasid, peab vedaja vedama ja koguma jäätmed kohta, millel on sellekohane jäätmeluba. Kui jäätmevaldaja veab ise oma jäätmeid, tuleb need vedada kohta, millel on sellekohane jäätmeluba.

§ 2.  Määrus jõustub 6. detsembril 2013. a.

Marko Torm
Linnavolikogu esimees