Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramine rahudele

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2013, 4

Kohanime määramine rahudele

Vastu võetud 04.03.2005 nr 61
jõustumine 11.03.2005

Juhindudes kohanimeseaduse § 4 lg 3, § 5 lg 1 p 3, § 5 lg 4, § 6, § 7 lg 2 p 3, Haapsalu Linnavolikogu 20.12.2002 määrusega nr 2 kehtestatud “Haapsalu kohanimede määramise kord”, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 22 lg 1 p 37, § 23, Haapsalu põhimääruse § 12 lg 1 p 43, § 62 ja haldusmenetluse seadusest, Haapsalu Linnavolikogu määrab:


1. Määrata Haapsalu Eeslahes asuvatele rahudele (asendiplaan lisatud) nimetused järgmiselt:


1.1. Kodurahu, asukohaga Haapsalu linn, Läänemaa (rahu suurus 1241 m2);


1.2. Vaherahu, asukohaga Haapsalu linn, Läänemaa (rahu suurus 1223 m2);


1.3. Öörahu, asukohaga Haapsalu linn, Läänemaa (rahu suurus 2091 m2).


2. Linnavolikogu kantseleil saata määrus avaldamiseks Riigikantseleile.


3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist linnavolikogu kantseleis.


4. Käesoleva määruse peale võib esitada halduskaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul määruse teatavaks-tegemisest.

Arder Väli
Volikogu esimees

Lisa Asendiplaan

/otsingu_soovitused.json