ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Munitsipaaleluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2013, 7

Munitsipaaleluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord

Vastu võetud 22.12.2006 nr 25
jõustumine 01.01.2007

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6, § 34 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Haapsalu linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise, käsutamise ning üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise kord (edaspidi Kord).

§ 2.   Munitsipaaleluruum

  (1) Munitsipaaleluruum on linnale kuuluv elamu, korter või muu omaette ruum, mis on kasutatav alaliseks elamiseks ja vastab eluruumidele esitatavatele nõuetele.

  (2) Volikogu otsusega võib munitsipaaleluruumi tunnistada sotsiaaleluruumiks või tööandja eluruumiks.

§ 3.   Sotsiaaleluruum

  (1) Sotsiaaleluruum on Haapsalu linna omandis olev võõrandamisele mittekuuluv munitsipaaleluruum, mille linnavalitsus võib anda üürile isikule või perekonnale, kes vajab eluaset, ja ei ole iseseisvalt suuteline endale või oma perekonnale eluruumi muretsema.

  (2) Munitsipaaleluruum kantakse sotsiaaleluruumide nimekirja linnavalitsuse ettepanekul volikogu otsusega.

§ 31.   Tööandja eluruum

  (1) Tööandja eluruum on Haapsalu linna omandis olev võõrandamisele mittekuuluv munitsipaaleluruum, kuhu võib majutada linna ametiasutusega, linna ametiasutuse hallatava asutusega või SA Läänemaa Haiglaga töö- või teenistussuhtes oleva isiku.

  (2) Tööandja eluruum kantakse tööandja eluruumide nimekirja linnavalitsuse ettepanekul volikogu otsusega.

§ 4.   Üürile andmise otsustamine

  (1) Munitsipaaleluruumi üürile andmise otsustab eluasemekomisjoni ettepanekul linnavalitsus.

  (2) Eluasemekomisjon on vähemalt 5-liikmeline linnavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon, mis lahendab munitsipaaleluruumidega seotud küsimusi. Eluasemekomisjoni täpne töökord kehtestatakse komisjoni põhimäärusega.

  (3) Eluasemekomisjoni koosseisu peab kuuluma aselinnapea, kes kureerib munitsipaaleluruumidega seotud tegevusi ja linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni esindaja.

§ 5.   Munitsipaaleluruumi kasutamine üürilepingu alusel

  (1) Munitsipaaleluruumi, v.a sotsiaaleluruumi ja tööandja eluruumi, üürile andmist võib eelisjärjekorras taotleda rahvastikuregistri järgne Haapsalu linna elanik, kes on:
  1) omandireformi õigustatud subjektile tagastatud eluruumi üürnik, kes tagastamise hetkest kuni uue munitsipaaleluruumi taotlemiseni on elanud omanikule tagastatud majas ja ei oma või ei kasuta Haapsalu linna territooriumil muud eluruumi. Eelistust omavad üürnikud, kes peavad tagastatud eluruumi vabastama kohtuotsuse alusel;
  2) munitsipaaleluruumi üürnik või rahvastikuregistri järgne Haapsalu linna elanik, kelle kasutuses olnud eluruum on muutunud kasutuskõlbmatuks isikus tahtest sõltumata või kuulub lammutamisele avalikes huvides;

  (2) Sotsiaaleluruumi üürile andmist võib taotleda isik, kes vajab eluaset ja ei ole iseseisvalt suuteline endale või oma perekonnale eluruumi muretsema. Taotluse esitamisel eelistatakse rahvastikuregistri järgseid Haapsalu linna elanike:
  1) kes on vähekindlustatud ja elab teisele isikule kuuluvas eluruumis ning eluruumi omanik on esitanud kirjaliku nõude eluruumi vabastamiseks;
  2) kes vajavad regulaarselt sotsiaalteenuseid (kriisipere, puuetega isikud, kindla elukohata isikud);
  3) kes on lastekodulaps või perekonnas hooldamisel või eestkostel olnud laps, kes taotluse esitamise hetkeks on saanud täisealiseks;
  4) kes on hoolekandeasutusest Haapsallu tagasipöördunud täisealine isik;
  5) kes on kinnipidamiskohast vabanenud ja, kes enne kinnipidamiskohta paigutamist oli registreeritud rahvastikuregistris Haapsalu linna elanikuna.

§ 51.   Tööandja eluruumi kasutamine üürilepingu alusel

  (1) Tööandja eluruum antakse üürile linna ametiasutusega, linna ametiasutuse hallatava asutusega või SA Läänemaa Haiglaga töö- või teenistussuhtes olevale isikule, kes on vajalik linna jaoks olulise avaliku teenuse osutamiseks (õpetaja, arst, kvalifitseeritud spetsialist) ning ei oma eluruumi Haapsalu linnas või Haapsalu linna ümbritsevate kohalike omavalitsuste territooriumil.

  (2) Asutus, kes soovib majutada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikut tööandja eluruumi, peab esitama linnavalitsusele põhjendatud taotluse, näidates ära:
  1) ametikoha vajaduse;
  2) isiku kvalifikatsiooni tõendavad asjaolud;
  3) tööandja eluruumi kasutamise perioodi pikkuse.

  (3) Linnavalitsus esitab taotluse põhjendatuse korral ettepaneku Haapsalu Linnavolikogule, kelle otsuse alusel sõlmib linnavalitsus isikuga tähtajalise üürilepingu.

§ 6.   Erandid

  (1) Erandkorras võib sotsiaaleluruumi üürile andmist taotleda rahvastikuregistri järgselt Haapsalu linnas mitte elav isik, kes:
  1) on hoolekandeasutusest Haapsallu tagasi pöördunud täisealine isik;
  2) on lastekodulaps või perekonnas hooldamisel või eestkostel olnud laps, kes taotluse esitamise hetkeks on saanud täisealiseks.

  (2) Kui munitsipaaleluruum on omandatud koos selleks otstarbeks sihtotstarbeliselt eraldatud kolmandate isikute, v.a riigi poolt tasuta eraldatud eluruumid, rahaliste vahendite eest, ei pea eluasemekomisjon järgima Korra § 5 sätestatut nõudeid.

§ 7.   Taotluse esitamine

  (1) Kirjalik taotlus koos isikuttõendava dokumendi koopiaga esitatakse Haapsalu Linnavalitsusele eluasemekomisjonile.

  (2) Linnavalitsusel on õigus kehtestada taotluse vorm.

  (3) Taotlusele tuleb nende olemasolul lisada täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotluse põhjendatust, eelkõige:
  1) pensionitunnistuse koopia;
  2) puuet tõendava dokumendi koopia;
  3) tõendid Taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekute kohta;
  4) dokumendid Taotleja ja tema perekonnaliikmete vara kohta (kinnisasjad, registrisse kantud vallasasjad, hoiused, väärtpaberid jne);
  5) hoolekandeasutusest tagasipöördumist tõendava dokumendi koopia;
  6) kinnipidamisasutusest vabanemist tõendava dokumendi koopia;
  7) eluruumi elamiskõlbmatuks tunnistava dokumendi koopia;
  8) kohtuotsuse koopia eluruumist väljatõstmise kohta;
  9) senise üürile andja kirjalik avaldus üürilepingu lõpetamise kohta;
  10) Haapsalu linnas tegutseva tööandja tõend töölepingu sõlmimise kohta;
  11) kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;
  12) muud taotlemise põhjendatust tõendavad dokumendid.

  (4) Eluasemekomisjonil on õigus küsida täiendavaid tõendeid taotluse põhjendatuse kohta.

§ 8.   Menetlus

  (1) Eluasemekomisjon juhindub oma asjaajamisel haldusmenetluse seaduses sätestatust.

  (2) Taotluse arutamisel kontrollitakse taotluse vastavust õigusaktides sätestatule. Puuduste korral taotluses või täiendavate dokumentide väljanõudmisel annab eluasemekomisjon vähemalt 10 päevase tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, saates sellekohase teate viivitamatult taotlejale.

  (3) Nõuetekohase ja põhjendatud taotluse kohta teeb eluasemekomisjon otsuse, millega tehakse:
  1) ettepanek linnavalitsusele munitsipaaleluruumi üürimiseks;
  2) kanne munitsipaaleluruumi taotlevate isikute nimekirja.

  (4) Eluasemekomisjonil on õigus jätta taotlus läbi vaatamata kui ei ole esitatud nõuete kohast taotlust või on jäetud tähtaegselt kõrvaldamata puudused. Eluasemekomisjon teavitab viivitamatult taotlejat menetluse lõpetamisest.

§ 9.   Taotluse mitterahuldamine

  (1) Eluasemekomisjonil on õigus jätta taotlus rahuldamata kui:
  1) taotleja on esitanud taotluses ebaõigeid andmeid;
  2) taotlus ei ole põhjendatud;
  3) taotleja majanduslik ja sotsiaalne olukord on paranenud enne otsuse tegemist.

  (2) Taotluse mitterahuldamise korral saadab eluasemekomisjon taotlejale viivitamatult põhjendatud otsuse, milles peab olema välja toodud konkreetsed alused, mis põhjustel jäi taotlus rahuldamata.

§ 10.   Munitsipaaleluruumi eraldamine üürilepingu sõlmimiseks

  (1) Eluasemekomisjon peab pidama arvestust munitsipaaleluruumide kohta, milliseid on võimalik taotlejatele eraldada üürilepingu sõlmimiseks käesoleva Korra alusel.

  (2) Eraldatava munitsipaaleluruumi tekkimise korral arvestab eluasemekomisjon linnavalitsusele ettepaneku tegemisel eelkõige:
  1) taotleja sotsiaalset olukorda (kriisiperekond, eluasemest ilmajäämine isiku tahtest olenemata, alaealiste laste olemasolu jne);
  2) munitsipaaleluruumi sobivust, arvestades taotlejate soove.

§ 11.   Munitsipaaleluruumi taotlejate üle arvestuse pidamine

  (1) Eluasemekomisjon koostab käesoleva korra § 8 lõike 3 punkt 2 alusel tehtud otsuste põhjal taotlejate kohta nimekirja, mis on aluseks eraldamisele kuuluva munitsipaaleluruumi eraldamiseks.

  (2) Eluasemekomisjon ei ole seotud munitsipaaleluruumi eraldamise otsustamisel nimekirjaga tekkiva taotlejate järjekorraga.

  (3) Eraldamisele kuuluva munitsipaaleluruumi tekkimisel hinnatakse nimekirja kantud taotlejaid käesoleva korra § 10 lõike 2 alusel.

  (4) Taotleja kustutatakse nimekirjast:
  1) taotleja enda avalduse alusel;
  2) eluasemekomisjoni otsusega, kui on ära langenud asjaolud, mis on eelduseks munitsipaaleluruumi üürile andmiseks vastavalt käesolevale korrale;
  3) eluruumi taotleja keeldumisel üürilepingu sõlmimisest, juhul kui pakutud eluruum vastab eluruumidele esitatavatele nõuetele ja taotleja erivajadustele.

  (5) Taotleja on kohustatud:
  1) teavitama viivitamatult eluasemekomisjoni munitsipaaleluruumi taotlejana arvelevõtmise aluse äralangemisest või muutumisest;
  2) teavitama eluasemekomisjoni muude taotluses esitatud andmete muutumisest vähemalt ühe kuu jooksul nimetatud muutuse tekkimise päevast arvates.

§ 12.   Üürilepingu sõlmimine

  (1) Üürilepingu sõlmimise aluseks on linnavalitsuse korraldus või volikogu otsus.

  (2) Üürilepingu sõlmimisel esindab linnavalitsust korraldusega või otsusega määratud esindaja.

§ 13.   Üürilepingu tingimused

  (1) Munitsipaaleluruumi üürilepingu järgi kohustub munitsipaaleluruumi üürileandja andma teise isiku (üürniku) kasutusse munitsipaaleluruumi selles elamiseks kokkulepitud tähtaja jooksul ja tingimustel, üürnik aga kohustub kasutama üüritud munitsipaaleluruumi vastavalt selle otstarbele ja maksma üüri ning kõrvalkulusid. Üürilepingus määratakse kindlaks kõik üürileandja ja üürniku kohustused, mis on seotud munitsipaaleluruumi kasutamisega.

  (2) Munitsipaaleluruumi allüürile andmine ei ole lubatud eluasemekomisjoni kirjaliku nõusolekuta.

  (3) Üürileping sõlmitakse tähtajaga kuni 5 aastat. Sotsiaaleluruumi ja tööandja eluruumi üürimisel sõlmitakse üürileping tähtajaga kuni 1 aasta.

  (4) Munitsipaaleluruumi üürilepingut ei või üle anda va eluasemekomisjoni ettepanekul linnavalitsuse korraldusega määratud tingimustel.

  (5) Munitsipaaleluruumi üürilepingu tähtaja pikendamiseks teeb eluasemekomisjon vastava ettepaneku linnavalitsusele. Tööandja eluruumi üürilepingu pikendamise otsustab volikogu.

  (6) Munitsipaaleluruumi üürniku surma puhul on selles munitsipaaleluruumis üürnikuga eluasemekomisjoni loal koos elanud abikaasal õigus üürniku asemel munitsipaaleluruumi üürilepingusse astuda. Kui üürnikul ei olnud abikaasat, kellel on õigus või kes soovib munitsipaaleluruumi üürilepingusse astuda, on munitsipaaleluruumi üürilepingusse astumise õigus ühel teistest üüritud munitsipaaleluruumis üürnikuga eluasemekomisjoni loal koos elanud isikul vastavalt nendevahelisele kokkuleppele. Abikaasa või muu isik võib munitsipaaleluruumi üürilepingusse astuda ühe kuu jooksul, alates üürniku surmast, esitades vastava teate eluasemekomisjonile, kes teeb ettepaneku linnavalitsusele. Munitsipaaleluruumi üürilepingusse astumine surnud üürniku asemel vormistatakse üürilepingu lisas, mille aluseks on linnavalitsuse korraldus.

§ 14.   Üürilepingu haldamine

  Eluasemekomisjon peab arvestust sõlmitud üürilepingute üle ja jälgib üürilepingute täitmist, rakendades vajadusel õiguskaitsevahendeid.

§ 15.   Munitsipaaleluruumide omandamine ja võõrandamine

  (1) Munitsipaaleluruumide omandamine ja võõrandamine viiakse läbi vastavalt kohaliku omavalistuse korralduse seadusele, Haapsalu põhimäärusele ja Haapsalu linna vara võõrandamise korrale.

  (2) Eluasemekomisjon teeb ettepanekud munitsipaaleluruumide omandamise ja võõrandamise kohta linnavalitsusele.

§ 16.   Haapsalu Linnavalitsuse esindamine elamusuhetes

  (1) Ühistutes ja ühisustes esindab Haapsalu linna Haapsalu Linnavalitsuse poolt volitatud isik.

  (2) Kaasomandis oleva elamu või korteri, mille mõtteline osa on Haapsalu linna omandis, haldamise küsimustes esindab Haapsalu linna Haapsalu Linnavalitsuse poolt volitatud isik.

§ 17.   Rakendamine

  (1) Enne käesoleva Korra jõustumist esitatud munitsipaaleluruumi üürile andmise taotlused loetakse nõuetekohaselt esitatuks, kui taotluse esitajale ei saadeta vastupidist otsust 30 päeva jooksul Korra jõustumisest.

  (2) Lõikes 1 nimetatud nõuetekohaselt esitatud taotlused ja Korra jõustumise hetkeks arvele võetud taotlused kantakse käesoleva korra alusel koostatavasse nimekirja ilma eelistusteta.

  (3) Määrus jõustub 01.01.2007. a.

  (4) Määruse jõustumisega muutub kehtetuks Haapsalu Linnavolikogu 26.03.2004 määrus nr 32 „Sotsiaalkorterite andmise ja kasutamise kord Haapsalu linnas”.

Arder Väli
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json