EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Keila linnas

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2013, 51

Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Keila linnas

Vastu võetud 26.11.2013 nr 11
jõustumine 01.01.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2 ja § 36 lõike 1, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 5 ja § 10 ning reklaamiseaduse § 13 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse ülesanne

  Käesoleva määrusega sätestatakse reklaamimaksu kehtestamise ja selle maksmise kord ning reklaami paigaldamisele esitatavad nõuded.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reklaam – reklaam reklaamiseaduse tähenduses ning liiklusväline teabevahend teeseaduse mõttes;
  2) reklaamimaks – tasu reklaami avalikustamise eest;
  3) maksuobjekt – maksustamisele kuuluv reklaam;
  4) maksumaksja – füüsilisest või juriidilisest isikust reklaami paigaldaja või avalikustaja;
  5) statsionaarne reklaam – reklaam, mis on paigaldatud spetsiaalselt selleks ehitatud vundamendiga maa või ehituskonstruktsioonidega hoone või rajatise külge;
  6) mittestatsionaarne reklaam – reklaam, mis on paigaldatud olemasolevate vundamentide, lahtiselt tõstetud betoonplokkide, ehituskonstruktsioonide külge;
  7) mobiilne reklaam – reklaam, mis ei vaja paigaldamiseks ehituskonstruktsioone;
  8) reklaami avalikustaja – reklaami avalik esitaja;
  9) reklaamikandja – spetsiaalselt reklaami eksponeerimiseks valmistatud ja paigaldatud konstruktsioon, alus, seadeldis;
  10) reklaamipind – igasugune tasapinnaline või ruumiline objekt, mis paigaldatakse üldsusele suunatud reklaami eksponeerimise eesmärgil;
  11) maksudeklaratsioon – reklaamimaksudeklaratsioon, mille reklaami avalikustaja esitab maksuhaldurile ja mis on reklaamimaksu arvutamise aluseks;
  12) reklaami paigaldusluba – Keila Linnavalitsuse poolt antud vastav korraldus;
  13) ettekirjutus – Keila Linnavalitsuse poolt reklaami avalikustajale tehtav kohustuslik ettepanek käesoleva määruse või reklaami paigaldusloa sätete rikkumise lõpetamiseks;
  14) maksuhaldur – Keila Linnavalitsus.

  (2) Reklaamina ei käsitata majandustegevuse kohas asuvat informatsiooni ja ekspositsiooni vastavalt reklaamiseaduses sätestatud korrale ega teavet, mis tuleb avalikustada seaduse alusel.

§ 3.   Reklaami põhinõuded

  (1) Reklaami sisu, kujundus ja esitlusviis peavad olema sellised, mis üldsuse tavalise tähelepanu juures tagavad arusaamise, et tegemist on reklaamiga.

  (2) Reklaami paigaldamisel tuleb järgida reklaamiseadusest tulenevaid üldnõudeid, keeldusid ja piiranguid.

§ 4.   Reklaami paigaldamise õigus

  (1) Reklaami paigaldamise õiguslikuks aluseks on Keila Linnavalitsuse poolt väljastatav reklaami paigaldusluba (edaspidi paigaldusluba).

  (2) Paigaldusluba on nõutav statsionaarse ja mittestatsionaarse reklaami paigaldamiseks Keila linna territooriumil, välja arvatud juhtudel, kui reklaam on paigaldatud:
  1) ehitisele, kus reklaami avalik esitaja tegutseb või selle juurde kuuluvale krundile;
  2) maksuhalduriga kooskõlastatult või lepingu alusel selleks ettenähtud reklaamikandjatele (piilarid, kuulutuste tulbad jms);
  3) vastavalt Keila Linnavalitsuse loale toimuvatel kultuuri-, spordi- ja heategevuslikel üritustel loas reguleeritud korras.

§ 5.   Paigaldusloa taotlus

  (1) Paigaldusloa saamiseks esitab avalikustaja Keila Linnavalitsusele käesoleva määruse lisaks 2 oleva vormikohase taotluse.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) reklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
  2) reklaami kande- või kinnituskonstruktsiooni projekt või joonis;
  3) reklaami hoonele paigutamisel fassaadi joonis või foto koos paigalduskoha ja antud fassaadil olemasolevate reklaamide äranäitamisega ning hoone valdaja kooskõlastus;
  4) asendiplaan/geoalus koos asukoha äranäitamisega, maa-aluste kommunikatsioonide olemasolul kommunikatsiooni valdajate kooskõlastus;
  5) reklaami paigalduskoha territooriumi või rajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek, kaasomandi puhul kõikide kaasomanike kooskõlastus;
  6) Muinsuskaitseameti kirjalik kooskõlastus muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele reklaami paigaldamiseks;
  7) tehnovõrgu omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
  8) tee kaitsevööndi maa omaniku kirjalik nõusolek, tema seatud tingimused, teabevahendi joonis ja paigutamise skeem liiklusvälise teabevahendi paigaldamiseks tee kaitsevööndisse.

§ 6.   Paigaldusloa väljaandmine ja väljaandmisest keeldumine

  (1) Keila Linnavalitsus vaatab taotluse läbi 15 tööpäeva jooksul, otsustab paigaldusloa andmise ning väljastab selle, kui on täidetud kõik käesoleva korra nõuded. Paigaldusloa kehtivuse aeg märgitakse loale.

  (2) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) esitatud reklaamikavand on sobimatu antud keskkonda oma mõõtmete või proportsiooni poolest;
  2) reklaamikavand ei vasta reklaamiseadusele, keeleseadusele või headele tavadele;
  3) paigaldatav reklaam kujutab ohtu inimeste elule, tervisele või varale.

  (3) Taotluse võib rahuldamata jätta, kui:
  1) teine isik on varem esitanud taotluse samasse asukohta reklaami paigaldamiseks;
  2) reklaami paigaldamise taotleja on esitanud valeandmeid;
  3) puuduvad käesoleva määruse § 5 lõikes 2 nimetatud kooskõlastused;
  4) reklaami paigaldamise taotleja omab varasemaid reklaamimaksu võlgasid või on eelnevalt rikkunud käesolevat määrust.

  (4) Paigaldusloa andmisest keeldumise põhjuste kohta annab Keila Linnavalitsus motiveeritud vastuse 15 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise kuupäevast.

  (5) Avalikustajal on õigustaotleda loa pikendamist samale kohale, esitades vormikohase taotluse 30 kalendripäeva enne paigaldusloa tähtaja lõppu.

§ 7.   Reklaami paigaldamise lihtsustatud kord

  (1) Reklaami paigaldamise lihtsustatud kord kehtib ainult mobiilsete reklaamide paigaldamiseks.

  (2) Reklaami paigaldamiseks lihtsustatud korras väljastatakse linnapea allkirjaga kirjalik nõusolek, järgides käesoleva määruse §-des 5 ja 6 sätestatud nõudeid käesolevas paragrahvis toodud erisustega.

§ 8.   Maksustamisele mittekuulumise alused

  (1) Maksustamisele ei kuulu:
  1) käesoleva määruse § 4 lõike 2 punktides 1-3 toodud juhtudel paigaldatud reklaam;
  2) riigi- ja omavalitsusasutuste, Euroopa Liidu institutsioonide kuulutused;
  3) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  4) teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam;
  5) Eesti Standardi EVS 613-2001 "Liiklusmärgid ja nende kasutamine" kohaselt paigaldatud teave.

  (2) Keila Linnavalitsusel on õigus eespool nimetamata juhtudel ja maksumaksja poolt esitatud põhjendatud taotluse alusel anda maksusoodustusi või maksust vabastada.

§ 9.   Maksumäär

  (1) Üldine maksumäär reklaampinna ühe ruutmeetri kohta on 7 eurot ühes kalendrikuus. Juhul, kui reklaami avalikustamise aja pikkus ei ole arvestatav täiskuudes, on maksumääraks reklaampinna ühe ruutmeetri kohta 1/30 üldisest maksumäärast ühe päeva kohta.

  (2) Kolmekordset maksumäära rakendatakse:
  1) alkohoolsete jookide reklaamimisel;
  2) mittestatsionaarselt paigaldatud reklaami ja mobiilse reklaami maksustamisel.

§ 10.   Reklaampinna suurus ja maksusumma arvutamine

  (1) Reklaampinna suurus määratakse:
  1) tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud reklaami pindalaga;
  2) ruumilise reklaami puhul objekti pinnalaotuse suuruse järgi.

  (2) Maksusumma arvutamisel võetakse aluseks reklaampinna maksumäär ühe ruutmeetri kohta.

  (3) Maksu arvutamisel ümardatakse pinna suurus järgmise täisruutmeetrini iga pinna osas eraldi. Ühest ruutmeetrist väiksema reklaampinna suuruseks loetakse üks (1) ruutmeeter.

  (4) Iga reklaamikandja reklaami kandev külg maksustatakse eraldi.

§ 11.   Maksustamisperiood

  (1) Maksustamisperiood on ajavahemik, mille jooksul on reklaam eksponeeritud.

  (2) Maksukohustus tekib reklaami paigaldamise päeval ning lõpeb reklaami mahavõtmise päeval.

§ 12.   Maksudeklaratsioon

  (1) Maksumaksja, kes paigaldab reklaami, on kohustatud hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast reklaami paigaldamist esitama maksuhaldurile vormikohase maksudeklaratsiooni. Maksudeklaratsioon saadetakse posti teel, elektroonilist andmesidet kasutades või antakse üle maksuhalduri ametiruumides. Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märke selle vastuvõtmise kohta.

  (2) Maksudeklaratsiooni alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma ja saadab selle kohta maksumaksjale maksuteate hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega.

  (3) Erinevatele reklaamipindadele paigaldatud sama reklaami kohta võib esitada ühe maksudeklaratsiooni.

  (4) Maksudeklaratsiooni võib esitada kuni 12 kuu kohta. Reklaami paigaldamisel pikemaks tähtajaks esitatakse 12 kuu möödumisel uus maksudeklaratsioon lõikes 1 kehtestatud korras.

  (5) Maksudeklaratsiooni vorm on ära toodud käesoleva määruse lisas 1.

§ 13.   Maksu tasumine

  (1) Maksu tasumise tähtaeg on maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäev.

  (2) Maks reklaami eest, mille eksponeerimise tähtaeg on kolm (3) kuud või lühem, sh mittestatsionaarse reklaami puhul, kuulub tasumisele kogu perioodi eest ühekorraga.

  (3) Enammakstud maksusumma tagastamine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

  (4) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmisel määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele. Kui maksustamisperioodi ei ole võimalik määrata, siis eeldatakse, et maksuperioodiks on kolm (3) kuud.

§ 14.   Reklaami avalikustaja kohustused ja õigused

  (1) Avalikustaja on kohustatud:
  1) vastavalt avalduses esitatud andmetele paigaldama reklaami korrektselt;
  2) tagama paigaldatud reklaami, reklaamikandja ja selle asukoha ümbruse korrasoleku ja esteetilise väljanägemise kogu avalikustamise aja jooksul;
  3) maha võtma reklaami ja korrastama kasutuses olnud maa-ala või pinna hiljemalt viie kalendripäeva jooksul pärast paigaldusloal märgitud lõpptähtpäeva;
  4) reklaami paigaldamisel ja selle ülevaloleku ajal tagama inimeste ja vara ohutuse.

  (2) Avalikustajal on õigus igal ajal loobuda reklaami eksponeerimisest, teatades sellest Keila Linnavalitsusele.

§ 15.   Paigaldusloa kehtivuse lõpetamine

  (1) Paigaldusloa tunnistab kehtetuks Keila Linnavalitsus juhul, kui avalikustaja:
  1) ei ole paigaldanud reklaami vastavalt taotluses esitatud andmetele;
  2) on esitanud paigaldusloa taotlemisel valeandmeid;
  3) ei ole paigaldanud reklaami 3 kuu jooksul pärast paigaldusloa väljaandmist;
  4) ei ole täitnud tähtajaks Keila Linnavalitsuse tehtud ettekirjutusi.

  (2) Paigaldusluba kaotab kehtivuse muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 16.   Kontroll

  Kontrolli reklaami paigaldamise ja maksu laekumise üle teostab maksuhaldur.

§ 17.   Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest

  (1) Omavoliliselt paigaldatud reklaami või reklaami, mille paigaldamise loas märgitud tähtaeg on möödunud, eksponeerimisel rakendatakse maksuhalduri ettekirjutuse alusel kolmekordset maksumäära aja eest, mil puudus reklaami paigaldusluba.

  (2) Omavoliliselt paigaldatud reklaam või reklaam, mille paigaldamise loas märgitud tähtaeg on möödunud, kuulub likvideerimisele maksuhalduri poolt määratud tähtajaks reklaami paigaldaja kulul.

  (3) Kui omavolilise reklaami paigaldaja ei ole teada või ei ole teada tema asukoht, teeb maksuhaldur ettekirjutuse rajatise, reklaamikandja või territooriumi omanikule, millele reklaam on paigaldatud.

  (4) Pärast reklaami mahavõtmist informeerib ettekirjutuse saanud isik kirjalikult reklaami mahavõtmisest maksuhaldurit. Mahavõetava reklaami eest maksu arvestamise lõpetab maksuhaldur pärast kirjaliku teate kättesaamist.

  (5) Kui reklaami avalikustaja ei ole üle kolme kuu tühjalt seisvat või omavoliliselt paigaldatud reklaamikandjat demonteerinud pärast ettekirjutuses määratud tähtaega, on maksuhalduril reklaamikandja demonteerimise õigus. Reklaami paigaldaja ei saa sel juhul esitada nõudeid reklaamile või reklaamikandjale tekitatud kahjustuste kohta. Demonteerimise kulud nõuab maksuhaldur sisse reklaami avalikustajalt. Kui omavolilise reklaami paigaldaja ei ole teada või ei ole teada tema asukoht, nõutakse vastavad kulud sisse rajatise, reklaamikandja või territooriumi omanikult, millele reklaam on paigaldatud.

  (6) Maksudeklaratsiooni, dokumentide, asjade või muu teabe tähtpäevaks esitamata jätmise, maksuhalduri juures enda registreerimata jätmise, maksuhaldurile valeandmete, teadvalt ebaõigete dokumentide esitamise, arvestuse pidamise nõuete eiramise, maksuhalduri korralduse täitmatajätmise või muul viisil maksuhalduri tegevuse takistamise eest - karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut; sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud väärtegudele kohaldatakse maksukorralduse seaduse, karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid ning väärteo kohtuväline menetleja on maksuhaldur.

  (8) Käesolevas määruses sätestatud reklaami paigaldamise nõuete ja reklaami avalikustaja õiguste ja kohustuste rikkumise eest karistatakse reklaamiseaduse ja teeseaduse alusel.

§ 18.   Vaidluste lahendamine

  (1) Maksumaksjal on õigus esitada maksuhalduri maksuteate, maksuotsuse, muu haldusakti või toimingu peale vaie. Vaie esitatakse maksuhaldurile. Vaide menetlemisel rakendatakse maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatut.

  (2) Maksuhaldur võib vaide maksukorralduse seaduses sätestatud juhtudel tagastada. Vaide tagastamise otsuse peale võib maksuhaldurile esitada kaebuse.

§ 19.   Rakendussätted

  (1) Keila Linnavolikogu 27. märtsi 2007 määrus nr 11 Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Keila linnas tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Kinnitada reklaamimaksu deklaratsiooni vorm vastavalt lisale 1.

  (3) Kinnitada reklaamiloa taotluse vorm vastavalt lisale 2.

  (4) Määrus edastada elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile veebilehel avalikustamiseks.

  (5) Enne määruse jõustumist reklaami paigaldamiseks välja antud load kehtivad neis märgitud tingimustel kehtivuse tähtaja lõpuni või loa kehtetuks tunnistamiseni.

  (6) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

Jaan Murdla
Volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes

Lisa 1 Reklaamimaksu deklaratsioon

Lisa 2 Reklaami paigaldusloa taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json