Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Lihula valla kalmistute eeskiri

Väljaandja:Lihula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2013, 58

Lihula valla kalmistute eeskiri

Vastu võetud 29.06.2010 nr 16
jõustumine 15.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.03.201201.04.2012

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punktide 6, 361 ja 363 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Lihula valla kalmistute eeskirja (edaspidi eeskiri) on kohustatud täitma kõik kalmistute külastajad.

  (2) Eeskiri kehtib Lihula valla kalmistute (edaspidi kalmistu) haldamise ja avaliku kasutamise korraldamiseks

Kalmistu nimi/kalmistu nimetusKatastritunnusAsukoht
1.Lihula uus kalmistu (I)41201:007:0037 Lihula Pärnu mnt 8a
2Lihula vana kalmistu (II)41201:006:0046Lihula Pärnu mnt 11
3.Lihula vene õigeusu kalmistu (III)41201:006:0045Lihula Pärnu mnt 21
4.Sause kalmistuLihula vald Tuudi küla
5.Kirbla kalmistu41103:001:0233Lihula vald Kirbla küla
6.Kirbla vana kalmistu41103:001:0234Lihula vald Kirbla küla

  (3) Lihula valla kalmistute haldamist korraldab Lihula Vallavalitsus.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hauaplats – maa-ala kalmistul, mis eraldatakse isikule surnu(te) matmise eesmärgil ja mis koosneb ühest või mitmest matmiskohast;
  2) matmisluba – annab õiguse matta eraldatud hauaplatsil olevale matmiskohale;
  3) hauaplatsi kasutaja – isik, kelle nimele on kalmistu haldajaga vormistatud hauaplatsi kasutusõiguse dokument;
  4) matja - isik, kes korraldab matuseid;
  5) kalmistu haldaja - juriidiline isik, kellele on Lihula Vallavalitsus andnud üle kalmistute haldamise (edaspidi haldaja);
  6) kalmistuvaht – kalmistut haldava asutuse töötaja, kes tegeleb kalmistu heakorra eeskirja täitmise kontrollimise ja kalmistu korrashoiuga;
  7) kalmistu rajatised – kalmistu territooriumil paiknevad ehitised ja rajatised (piirdeaed, kaev jm).

§ 3.   Kalmistu inventar

  Kalmistul on:
  1) kalmude korrastamiseks vajalikud tööriistad;
  2) kalmistu töötajate tööks ja inventari hoidmiseks vajalikud ruumid;
  3) infotahvlid teabega teenuste kohta;
  4) kalmistu plaanid, kuhu on märgitud hooned ja rajatised;
  5) matmiseks vajalik inventar (äärelauad, labidad, haudalaskmise lindid);
  6) veevõtukoht;
  7) kvartalite ja ridade tähised looduses.

2. peatükk HAUAPLATSI ERALDAMINE 

§ 4.   Hauaplatsi suurus

  (1) Hauaplats eraldatakse kas kirstus või urnis matmiseks.

  (2) Kasutaja soovi kohaselt eraldatakse kas ühe- või kahekohaline, erandjuhtudel kuni neljakohaline hauaplats (nn pereplats).

  (3) Hauaplatsi mõõtmed kirstus matmise korral:
  1) ühe hauakohaga hauaplats 1,5 x 2,50 m;
  2) kahe hauakohaga hauaplats 2,50 x 2,50 m;
  3) kolme hauakohaga hauaplats 3,75 x 2,50 m;
  4) nelja hauakohaga hauaplats 5 x 2,50 m.

  (4) Hauaplatsi mõõtmed urnis matmise korral on vähemalt 1 x 1 m.

§ 5.   Hauaplatsi eraldamine, registreerimine ja kasutamine

  (1) Hauaplats eraldatakse matmiseks tähtajatu kasutamisõigusega vastavalt taotleja soovile ühe- või mitmekohalisena, erandjuhtudel kolme- või neljakohalisena.

  (2) Kalmistuvaht näitab hauaplatsi taotlejale kätte hauaplatsi asukoha ning kannab hauaplatsi kasutaja andmed matmisraamatusse.

  (3) Hauaplatsi kasutaja võib soovi korral kasutusõiguse üle anda teisele isikule, millest tuleb kalmistu haldajale kirjalikult teatada.

  (4) Kasutaja surma korral läheb hauaplatsi kasutusõigus üle tema pärijatele.

  (5) Hauaplatsi eraldamisel või hauaplatsi kasutusõiguse üleminekul teisele isikule annab haldaja kasutajale käesoleva eeskirja ühe eksemplari.

  (6) Haldajal on õigus hauaplatsi kasutusõigus lõpetada juhul kui hauaplats on jäetud kasutaja poolt hooldamata ning isik pole sellekohast ettekirjutust täitnud kahe aasta jooksul, ega tellinud haldajalt hauaplatsi hooldamise teenust.

  (7) Ettekirjutus saadetakse haldaja poolt kasutaja elukoha aadressile tähitud kirjaga.

  (8) Kui ettekirjutust ei olnud võimalik kasutajale kätte anda, siis hauaplats tähistatakse teatega, milles märgitakse hauaplatsi uuesti kasutusse andmise aeg, vastutava töötaja nimi ja telefoni number täiendava info saamiseks.

3. peatükk MATMISE KORRALDAMINE 

§ 6.   Matmisraamat ja matmisluba

  (1) Kalmistu kohta peetakse matmisraamatut. Iga aasta 15. jaanuariks annab kalmistu haldaja eelmise kalendriaasta matmisraamatu koopia vallavalitsuse arhiivi.

  (2) Matmisraamatus registreerib haldaja matuse kohta järgmised andmed:
  1) surnu perekonna ja eesnimi;
  2) surnu sünni- ja surma kuupäev;
  3) matuse kuupäev;
  4) kalmistu nimi;
  5) hauaplatsi asukoht vastavalt kalmistu plaanile;
  6) hauaplatsi kasutaja andmed.

  (3) Matmisloa väljastab haldaja maetava isiku surma tõendava dokumendi alusel (matmisloa vorm toodud käesoleva eeskirja Lisas 1).

  (4) Matmisluba koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb hauaplatsi kasutajale ja teine kalmistu haldajale.

§ 7.   Matmine

  (1) Kirstu või urni matmisel järgitakse põlist matmistava:
  1) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,5 m ja kaugus hauaplatsi piirist vähemalt 0,2 m;
  2) Urniga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,0 m ja kaugus hauaplatsi piirist vähemalt 0,2 m;
  3) Kirstud on üldjuhul kergesti kõdunevast materjalist, vastasel juhul tehakse märge matmisraamatusse.

  (2) Kui haua rajamisel ilmneb ettenägematuid takistusi, võib kalmistuvahi loal rajada haua, mille sügavus või kaugus hauaplatsi piirist erineb käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust.

  (3) Haua kaevamine ja matmine on ilma matmisloata keelatud. Haua kaevamist võib haldajaga kokkuleppel teostada matja.

  (4) Matta ei tohi varem kui kahe ööpäeva (48 tunni) möödumisel surma saabumisest.

  (5) Eelseisvast matmisest peab kalmistuvahile teatama vähemalt kaks ööpäeva enne matmist.

  (6) Matmine on lubatud päikese tõusust päikese loojumiseni.

  (7) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine teisaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul, vajadusel muinsuskaitseameti esindaja kirjaliku loa alusel.

  (8) Matja korrastab hauaplatsi pärast matmist. Matmise käigus kõrvalolevale hauale või üldkasutatavale alale tekitatud kahjustused korrastab matja või hüvitab kahjustused kokkuleppel kalmistu haldaja või hauaplatsi kasutajaga.

  (9) Varem eraldatud mitmekohalisele hauaplatsile matmine võib toimuda hauaplatsi kasutaja ja kalmistuvahi loal.

  (10) Kui haua kaevamisel tuleb välja varem maetu säilmeid, siis tuleb need matta sama haua põhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.
[ - jõust. 01.04.2012]

  (11) Kui omasteta surnu viimast elukohta ei ole võimalik tuvastada, korraldab surnu matmise või tuhastamise kohalik omavalitsus, kelle territooriumilt omasteta surnu leiti.
[ - jõust. 01.04.2012]

  (12) Surnu matmise või tuhastamise kulude kandmise kohustus on surnu omastel. Kui kohalik omavalitsus on korraldanud surnu matmise või tuhastamise, on tal õigus surnu matmise või tuhastamise kulud surnu pärandi vastu võtnud pärijalt sisse nõuda.
[ - jõust. 01.04.2012]

§ 8.   Pealematmine

  (1) Pealematmine võib toimuda hauaplatsile kasutaja soovil 20 aasta möödumisel, v.a. urnimatus.
[ - jõust. 01.04.2012]

  (2) Pealematmine vabanenud ja uuesti väljaantud hauaplatsile võib toimuda 20 aasta möödumisel.
[ - jõust. 01.04.2012]

  (3) Pealematmisel peab varem maetu ja tervena säilinud kirst jääma puutumata.
[ - jõust. 01.04.2012]

  (4) Pealematmiseks on vajalik hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek. Kui hauaplats on kalmistu haldaja poolt kehtestatud kalmistu kasutamise eeskirja kohaselt tunnistatud hooldamata hauaplatsiks, ei ole hauaplatsi kasutaja nõusolek nõutav.
[ - jõust. 01.04.2012]

  (5) Kultuurimälestiseks tunnistatud haual pealematmist ei toimu.

  (6) Enne hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamist märgib kalmistu haldaja hauaplatsi tähisega, mis võimaldab aru saada, et hauaplats on kavas tunnistada hooldamata hauaplatsiks. Hauaplatsi ei tunnistata hooldamata hauaplatsiks enne, kui hauaplatsi märgistamisest on möödas vähemalt üks aasta ja hauaplatsi ei ole selle aja jooksul korrastatud.
[ - jõust. 01.04.2012]

  (7) Surnu ümbermatmine toimub kokkuleppel kalmistu haldajaga. Surnu ümbermatmise korraldab kalmistu haldaja.
[ - jõust. 01.04.2012]

  (8) Liivapinnase puhul tohib kirstuga maetud surnu ümber matta pärast ühe aasta möödumist ja niiske pinnase puhul pärast kolme aasta möödumist surnu eelmisest matmisest.
[ - jõust. 01.04.2012]

§ 9.   Ümbermatmine

  Ümbermatmist teostatakse vastavalt tervisekaitse nõuetele kalmistu haldaja loal kooskõlastatult tervisekaitsetalituse ja muinsuskaitsealustel kalmistutel muinsuskaitseametiga.

4. peatükk HAUAPLATSI KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE 

§ 10.   Hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplats on kalmistu osa, mille kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja –nõudeid, et hauaplatsi kujundus ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest haudadest. Hauaplatsi rajamisel ei tohi kasutada valatud betoonäärist.

  (2) Hauaplatsil tähistatakse matusekoht risti, hauaplaadi, hauakivi või muu tähisega, millele on ilmastikukindlalt kantud maetu(te) perekonna – ja eesnimi ning sünni- ja surmadaatumid:
  1) hauarist võib olla kõrgusega maapinnast kuni 120 cm;
  2) hauakivi või hauaplaat võib olla kõrgusega maapinnast kuni 75 cm;
  3) hauasammas võib olla kõrgusega maapinnast kuni 120 cm;
  4) erandjuhtudel võib muinsuskaitseameti ja vallavalitsuse loal paigaldada punktides 1-3 nimetatud hauatähiseid suuremates mõõtmetes.

  (3) Hauatähised (hauarist, -kivi, -sammas, -plaat), hauarajatised (äärekivi, istepink jms) ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires. Kasutada võib madalhaljastust ja puude kääbusvorme, rahulikke värve. Kõrgema haljastuse (puud kõrgusega üle 2 m ja põõsad kõrgusega üle 0,8 meetri) võib rajada vaid haldaja loal. Hauaplatsi kasutaja paigaldatud hauatähised ja rajatised on tema omand.

§ 11.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamist korraldab hauaplatsi kasutaja.

  (2) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud korrastama hauatähised ja –rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad. Muuhulgas peab kasutaja vastutama selle eest, et hauaplats vastaks järgnevatele nõuetele:
  1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
  2) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, pärjad;
  3) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;
  4) hauatähised ja piirded on terved ja neil olev tekst loetav;
  5) hauaplatsi kattev liiv või muu kattematerjal on puhas;
  6) hauaplatsilt on ära riisutud lehed ja muu praht;
  7) hauaplatsi katteplaadid on terved.

  (3) Hauaplatsi kasutajal ja kalmistu külastajatel tuleb plast-, klaas- ja metalljäätmed paigutada selleks ettenähtud konteineritesse. Komposteeritavad jäätmed (lehed, oksad, jms) tuleb paigutada selleks ettenähtud konteinerisse või selleks ettenähtud ladestuspaika.

§ 12.   Haldaja õigused ja kohustused

  (1) Kalmistu kujunduspõhimõtete eiramisel on haldajal õigusteha hauaplatsi kasutajale suuline märkus või kirjalik ettekirjutus.

  (2) Märkuse või ettekirjutusega juhitakse hauaplatsi kasutaja tähelepanu kujunduspõhimõtete rikkumisele ning antakse matmisplatsi kasutajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg, mis ei või olla lühem kui 2 kuud.

  (3) Hauaplatsi kasutaja poolt märkusega mittearvestamisel, ettekirjutuse mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on haldajal õigus korraldada ettekirjutuse täitmine ja nõuda matmisplatsi korrastamise kulud sisse hauaplatsi kasutajalt.

  (4) Kalmistuvaht on kohustatud hoidma korras kalmistu üldkasutatavad alad.

  (5) Kalmistuvahil on õigus eemaldada kalmistu ilmet rikkuvad või ohtlikud puud ja põõsad Lihula Vallavalitsuse loa alusel ning muinsuskaitsealal asuvate puude ja põõsaste puhul on vaja täiendavalt Muinsuskaitseameti luba.

  (6) Kalmistuvahil on õigus kahe aasta möödumisel matuse toimumise ajast tasandada pinnasekääbas hauaplatsil.

  (7) Kalmistuvaht peab täitma „Ajalooliste kalmistute hooldamise ja korraldamise metoodilise juhendiga“ kinnitatud nõudeid ning jälgima kalmistu külastajate ja kasutajate poolt juhendi nõuete täitmist.

§ 13.   Keelatud tegevus kalmistul

  Kalmistul on keelatud:
  1) hauaplatsi, -tähise ja -rajatise mistahes rikkumine;
  2) koduloomade kaasatoomine;
  3) lõkke tegemine;
  4) prügi mahapanek selleks mitteettenähtud kohtadesse;
  5) hauaplatsi omavoliline laiendamine;
  6) üldkasutatavatel aladel asetsevate puude ja põõsaste omavoliline mahavõtmine;
  7) sõitmine jalgrattaga või mistahes mootorsõidukiga v.a. invasõidukid ja teenindav transport;
  8) loomade matmine.

§ 14.   Kalmistu laiendamine

  (1) Kalmistut võib laiendada detailplaneeringu alusel.

  (2) Detailplaneeringus nähakse ette kalmistu jaotus kvartaliteks, hauaplatsidele juurdepääsuteede ja –radade paiknemine, ehitiste asukohad jms.

§ 15.   Dokumentatsioon

  (1) Kalmistu kohta peab haldaja järgmist dokumentatsiooni:
  1) matmisraamat;
  2) kalmistu plaan, millele on peale kantud ja nummerdatud matmise kvartalid, read, hauaplatsid, hauad ning kalmistu rajatised, muinsuskaitselised ja kultuuriloolised objektid.

  (2) Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele Lihula Vallavalitsuse arhiivis.

§ 16.   Kalmistu sulgemine

  (1) Kalmistu suletakse matmiseks volikogu otsusega.

  (2) Kalmistu sulgemist käsitlev otsus peab määrama suletud kalmistu edasise kasutamise, hooldamise ja kaitse korraldamise korra.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 17.   Vastutus

  (1) Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega, karistusseadustikuga ja teiste õigusaktidega ettenähtud korras.

  (2) Kalmistu mittenõuetekohase kasutamise korral on Lihula Vallavalitsuse poolt määratud isikul õigus teha ettekirjutus. Ettekirjutuse mittetäitmisel võib ettekirjutuse teinud asutus rakendada asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 640 eurot.
[ - jõust. 01.04.2012]

§ 18.   Jõustumine

  (1) Määrus jõustub 2010. aasta 15. juulil.

  (2) Määrus avaldada Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

Lisa Matmisluba

/otsingu_soovitused.json