Teksti suurus:

Tabivere valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ning maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Tabivere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2013, 73

Tabivere valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ning maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 20.03.2009 nr 12
jõustumine 24.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.201022.03.2010, rakendub alates 01.04.2010

Määrus kehtestatakse “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 8 punkti 2 ja § 23 lõike 1 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Tabivere valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise tingimused ja kord.

§ 2.   Sotsiaaltoetuse andmise alused

  (1) Sotsiaaltoetusi makstakse üldjuhul toimetulekuraskustes isikutele või peredele.

  (2) Sotsiaaltoetusi makstakse isikutele, kelle alaline elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel on Tabivere vald.

  (3) Vältimatu sotsiaalabi osutamise korral võib maksta sotsiaaltoetust isikutele, kelle alaline elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel ei ole Tabivere vald.

  (4) Täiendava sotsiaaltoetuse andmisest võib keelduda, kui:
  1) taotleja on toetuse saamiseks esitanud valeandmeid;
  2) taotleja on kasutanud eelnevalt määratud sotsiaaltoetust mittesihipäraselt;
  3) taotlus on ebapiisavalt põhjendatud.

§ 3.   Tabivere vallas makstavad sotsiaaltoetused

  (1) Sünnitoetus
  1) Toetust makstakse vanema avalduse alusel peale lapse sünni registreerimist, tingimusel et lapse elukohaks määratletakse Tabivere vald. Vähemalt üks lapse vanematest peab olema Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tabivere valla elanik.
  2) Makstava sünnitoetuse piirmäära kinnitab Tabivere Vallavalitsus.

  (2) Koolitoetus on:
  1) Esimesse klassi astuja toetus. Toetust makstakse Tabivere valla munitsipaalkooli või erivajadusega lastele mõeldud kooli esimesse klassi astujale, kelle alaline elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel on Tabivere vald.
  2) Gümnaasiumi lõpetaja toetus. Toetust makstakse Tabivere valla gümnaasiumi lõpetajale, kelle alaline elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel on Tabivere vald.
  3) Makstava koolitoetuse piirmäära kinnitab Tabivere Vallavalitsus.

  (3) Jõulutoetus
  1) Jõulupakid (kommipakid) eelkooliealistele lastele, kelle alaline elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel on Tabivere vald.
  2) Jõulupaki maksumuse piirmäära kinnitab Tabivere Vallavalitsus.

  (4) Toetus kinnipidamiskohast vabanenule
  1) Toetust makstakse kinnipidamiskohast vabanenud isikule, kelle alaline elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel on Tabivere vald.
  2) Kinnipidamiskohast vabanenule piirmäära kinnitab Tabivere Vallavalitsus.

  (5) Toetus Tsernobõli katastroofi likvideerimisel osalenule
  1) Toetust makstakse Tsernobõli katastroofi likvideerimisel osalenud isikule, kelle alaline elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel on Tabivere vald.
  2) Tsernobõli katastroofi likvideerimisel osalenud isikule makstava toetuse piirmäära kinnitab Tabivere Vallavalitsus.

  (6) Matusetoetus
  1) Matusetoetust makstakse Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tabivere valla registris olnud surnu matuse korraldajale avalduse ja surmatunnistuse koopia esitamisel.
  2) Makstava matusetoetuse piirmäära kinnitab Tabivere Vallavalitsus.

  (7) Küttetoetus
Toetus määratakse:
  1) ahiküttega eluruumis lasteta üksi elavale töövõimetus- või vanaduspensionärile, kelle alaline elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel on Tabivere vald.
  2)
[tunnistatud kehtetuks, Tabivere Vallavolikogu,18.03.2010,2 - jõust. 22.03.2010, rakendub alates 01.04.2010]
  3) Makstava küttetoetuse piirmäära kinnitab Tabivere Vallavalitsus.

  (8) Peretoetus
Toetus määratakse:
  1) eestkoste-, hooldus- ja tugiperedele;
  2) lastele raviprillide ostmiseks;
  3) lastele toidu, riiete, õppevahendite ja ravimite ostmiseks;
  4) erivajadustega lastele koolisõiduks;
  5) lastele huviala ja sporditegevusega seotud kulutuste katteks.
  6) Makstava peretoetuse piirmäära kinnitab Tabivere Vallavalitsus.

  (9) Toetus abivahendite, proteeside ostmise või rentimise, tasulise ravi või hoolduse ning tervist taastava tegevuse kulude katmiseks
  1) Toetust määratakse ravikindlustamata isikutele, pensionäridele ja puuetega inimestele kulusid tõendava dokumendi alusel.
  2) Makstava peretoetuse piirmäära kinnitab Tabivere Vallavalitsus.

  (10) Ravikindlustusega hõlmamata isiku toetus
  1) Toetus on mõeldud ravikindlustuseta isikute, kelle alaline elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel on Tabivere vald, hädavajalike ravikulude osaliseks katmiseks.
  2) Ravikulude kompenseerimine toimub raviasutuse arve või muu maksedokumendi esitamisel isiku avalduse ja pere- või raviarsti põhjenduskirja alusel.

  (11) Vältimatu sotsiaalabi
  1) vältimatut sotsiaaltoetust määratakse valla territooriumil hätta sattunud isikule;
  2) vältimatu sotsiaalabitoetus määratakse ja makstakse kohe, kui ohus on inimese tervis ja elu või kui hilisem maksmine toob kaasa täiendavaid kulutusi;
  3) vältimatu sotsiaalabi toetuse määrab sotsiaaltöötaja;
  4) Makstava vältimatu sotsiaalabitoetuse piirmäära kinnitab Tabivere Vallavalitsus.

  (12) Ühekordne toetus
Toetust määratakse:
  1) põhjendatud raske majandusliku olukorra puhul.
  2) Makstava ühekordse toetuse piirmäära kinnitab Tabivere Vallavalitsus.

  (13) Toimetulekutoetus
  1) Toimetulekutoetust määrab ja maksab vallavalitsus sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.
  2) Toimetulekutoetuse arvestamisel ja määramisel võetakse aluseks Tabivere Vallavolikogu 20.01.2006 määrusega nr 3 kehtestatud toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude arvestamise piirmäärad.
  3) Toimetulekutoetuse vahendite piisavuse korral võib vallavalitsus määrata majanduslikult vähekindlustatud perekondadele ja puudega isikutele täiendavaid sotsiaaltoetusi.

  (14) Täiendav toimetulekutoetus
Täiendavat sotsiaaltoetust makstakse vähekindlustatud ja toimetulekuraskustes peredele:
  1) rehabilitatsiooni teenuse ja transpordikulude katteks;
  2) lastele lastelaagris osalemiseks;
  3) küttepuude ostmiseks;
  4) ravimite ostmiseks;
  5) invaabivahendite eest tasumiseks;
  6) lastele prillide ostu toetamiseks;
  7) Täiendavat toimetulekutoetust määratakse ja makstakse isikliku avalduse ja kuludokumendi esitamise alusel.
  8) Täiendava toimetulekutoetuse piirmäära kinnitab Tabivere Vallavalitsus.

  (15) Ülalpidamiskulude katmine hooldusasutuses viibivatele isikutele
  1) Statsionaarsel hooldusel viibiv isik tasub ülalpidamiskuludeks vähemalt 85% oma pensionist ja riiklikest või muudest toetustest. Puudujääva summa tasub vallavalitsus juhul kui:
a) isikul puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad;
b) ülalpidaja sissetulek on alla toimetulekupiiri;
c) ta on töötu või mittetöötav puudega inimene.
  2) Juhul kui hooldatav suunatakse osaliselt valla poolt finantseeritavale statsionaarsele hooldusele ning hooldataval ei ole ülalpidamiskohustusega isikut ega kedagi teist, kes osaleb hooldatava ülalpidamiskulude katmisel ja hooldataval on kinnisvara või elamu ja hooned vallasvarana, võib vald sõlmida lepingu isikuga ülalpidamiskulude katmiseks olemasoleva vara arvelt. Vald võtab sellisel juhul endale kohustuse kanda ülalpidamiskulud hooldatava surmani.

  (16) Hooldajatoetus
Hooldajatoetust makstakse Tabivere Vallavolikogu 26.04.2005 määruse nr 12 “Puudega isikule hooldaja ja hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused jakord ” sätestatud tingimustel ja korras.

§ 4.   Sotsiaaltoetuste taotlemine

  (1) Tabivere valla eelarvest finantseeritava sotsiaaltoetuste taotlemiseks tuleb Tabivere Vallavalitsuse sotsiaalteenistusele esitada avaldus, milles märgitakse:
  1) toetust vajava isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja elukoha aadress,
  2) taotluse põhjendus;
  3) panga arvelduskonto olemasolu korral toetust vajava isiku arvelduskonto number;
  4) sissetulekut tõendavad dokumendid;
  5) kulusid tõendavad dokumendid.

  (2) Vallavalitsus võib nõuda sotsiaaltoetuse taotlejalt täiendavaid dokumente või selgitusi avalduses toodud andmete õigsuse tõestamiseks.

  (3) Sotsiaaltoetusi võib isikule taotleda hooldaja, eestkostja või sotsiaaltöötaja, kui abivajaja ei ole võimeline seda ise tegema.

§ 5.   Avalduste menetlemine ja toetuste määramine

  (1) Toetuse saamiseks esitatud avaldus registreeritakse valla kantseleis;

  (2) Registreeritud avaldused vaatab läbi Tabivere Vallavalitsuse sotsiaalkomisjon (edaspidi komisjon).

  (3) Komisjon esitab omapoolsed ettepanekud toetuste määramiseks või määramata jätmiseks Tabivere Vallavalitsusele kinnitamiseks.

  (4) Komisjoni seisukohad vormistatakse protokollina.

  (5) Toetus makstakse taotlejale välja hiljemalt jooksva kuu viimasel kuupäeval tema poolt näidatud viisil:
a) ametiasutuse kassast sularahas;
b) kantakse tema pangakontole;
c) taotleja avalduse alusel teise isiku pangakontole.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

/otsingu_soovitused.json