HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Surju Lasteaeda laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Surju Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2013, 80

Surju Lasteaeda laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 27.11.2013 nr 3

Määrus kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 15 lõike 4 ja Surju Vallavolikogu 13. mai 2009 määruse nr 11 „Surju Lasteaia põhimäärus“ § 3 lõike 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Surju lasteaeda laste vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

  (2) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise üle peab lasteaia direktor.

  (3) Eelisjärjekorras on lapsed, kes on kantud rahvastikuregistrisse Surju valla aadressiga. Vabade kohtade olemasolul võidakse lasteaeda võtta ka teiste omavalitsuste lapsi.

§ 2.   Lapse lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitavad lapsevanemad lasteaia direktorile vormikohase avalduse (avalduse vorm on kättesaadav lasteaia veebilehel), milles märgitakse:
  1) lapse ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood;
  2) lapse lasteaeda vastuvõtmise soovitud aeg;
  3) kohaliku omavalitsuse nimi, kuhu laps on kantud rahvastikuregistrisse;
  4) lapse vanemate või hooldaja/eestkostja ees- ja perekonnanimed ja telefonid, e-posti aadressid;
  5) vajadusel lapse terviseseisundist tulenevad eritingimused;
  6) lapse toidukulu ja osalustasu arve esitamise valik;
  7) nõusolek isikuandmete töötlemiseks,
  8) nõusolek kohustusega tasuda tähtaegselt kehtestatud lasteaia maksed, täita lasteaia kodukorra ja põhimääruse muid nõudeid.

  (2) Lasteaia direktor komplekteerib rühmad iga aasta 25. augustiks.

  (3) Lasteaia rühmade koosseisud kinnitab direktor käskkirjaga 10. septembriks ja kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.

  (4) Vabade kohtade tekkimisel õppeaasta jooksul võetakse uusi lapsi vastu vastavalt antud vanusegruppi kuuluvate laste järjekorrale.

  (5) Lapsevanemad on nii koha taotlemise ajal kui ka lapse lasteaia nimekirjas oleku ajal kohustatud koheselt, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul, teavitama lasteaia direktorit oma ja/või lapse rahvastikuregistri järgse elukoha muutusest.

  (6) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvustab direktor lapsevanematele lasteaia kodukorda ja teisi lasteaia tegevust puudutavaid õigusakte.

§ 3.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on vanema kirjalik avaldus.

  (2) Avaldus esitatakse lasteaia direktorile hiljemalt kaks nädalat enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.

  (3) Laps arvatakse lasteaiast välja lasteaia direktori käskkirja alusel, kui:
  1) laps läheb kooli;
  2) laps on puudunud väljaspool vanemate puhkuse aega meditsiiniliste näidustusteta rohkem kui kaks kuud õppeaastas (v.a suvekuud);
  3) vanem ei ole kahe kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud lasteaia hoolekogu poolt otsustatud toidukulu ja Surju Vallavolikogu poolt kehtestatud lasteaia muude kulude lapsevanemate poolt kaetavat osa ega teavitanud lasteaia direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks.

  (4) Direktor teeb käskkirja vanemale teatavaks.

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Jaanus Männik
Vallavanem

Mare Kütt
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json