Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Kanepi valla noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2013, 87

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kanepi valla noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus

Vastu võetud 20.10.2010 nr 17
RT IV, 02.03.2013, 30
jõustumine 24.10.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.11.2013RT IV, 03.12.2013, 606.12.2013

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõigete 1, 2, 3 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punktiga 1.

§ 1.  Asutamine

  Kanepi Vallavolikogu juurde moodustatakse Kanepi valla noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu).

§ 2.  Üldsätted

 (1) Noortevolikogu on valla noorte esinduskogu.
Noortevolikogu on Kanepi vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) juures tegutsev Kanepi valla noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Kanepi valla noorte huve.

 (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elukorraldamises.

 (3) Noortevolikogu ettepanekud on Kanepi vallavolikogule ja Kanepi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) soovitusliku iseloomuga.

 (4) Vallavolikogu konsulteerib noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, teostamisel jahindamisel.

 (5) Noortevolikogu tööd koordineerib Kanepi Vallavolikogu hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimees.

 (6) Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused sätestatakse põhimäärusega.

 (7) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Kanepi valla õigusaktidest ning käesolevastpõhimäärusest.

§ 3.  Eesmärk ja põhitegevus

 (1) Noortevolikogu eesmärk on kaitsta noorte huvisid vallas, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

 (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
 1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla võimupädevusse, ning teeb vallavolikogule ja -valitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
 2) tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;
 3) selgitab välja valla noorte seisukohad ja edastab need erinevatele noorsootööga seotud institutsioonidele (vald, kool, maakondlikud ja üle-eestilised noorteühendused);
 4) aitab kaasa valla noorte vaba aja sisustamisele, korraldades valla noortele sündmusi;
 5) teeb koostööd teiste valdade ja/või linnade noortevolikogudega, erinevate organisatsioonidega, kohalike omavalitsustega, maavalitsusega, ettevõtjatega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal;
 6) esindab Kanepi valla noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

§ 4.  Noortevolikogu

 (1) Noortevolikogul on 13 liiget, kes on valitud valla noorte poolt demokraatlikel valimistel.
[RT IV, 03.12.2013, 6 - jõust. 06.12.2013]

 (2) Noortevolikokku võivad kandideerida kõik valla noored vanuses 14-26 eluaastat.

 (3) Noortevolikogu kandidaadil tuleb esitada kandideerimisavaldus.

 (4) Noortevolikogu valimised toimuvad novembrikuu jooksul.
[RT IV, 03.12.2013, 6 - jõust. 06.12.2013]

 (5) Noortevolikogu liikmed valitakse iga kahe aasta järel.

§ 5.  Juhtimine

 (1) Noortevolikogu tegevust juhib esimees ja tema äraolekul aseesimees.

 (2) Noortevolikogu esimees ja aseesimehed valitakse noortevolikogu volituste ajaks salajasel hääletusel, mis toimub uue koosseisu esimesel koosolekul. Uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni Kanepi Vallavolikogu hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimees.

 (3) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega, kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3noortevolikogu liikmetest.

§ 6.  Liikme väljaarvamine

 (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata:
 1) istungi koosseisu häälteenamusega, kui liige ei täida põhimääruse kohaseid ülesandeid või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet;
 2) kui liige pole mõjuva põhjuseta osalenud kolmel järjestikusel istungil;
 3) liikme isikliku avalduse alusel.

 (2) Liikme väljaarvamisel asendatakse liige valimistulemuste järjestuse alusel.

§ 7.  Töökorraldus

 (1) Noortevolikogu töövormiks on istung, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

 (2) Noortevolikogu istungi kutsub kokku ja seda juhatab noortevolikogu esimees, tema äraolekulaseesimees.

 (3) Noortevolikogu istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust.

 (4) Noortevolikogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

 (5) Noortevolikogu istungid on avalikud.

 (6) Kord aastas esitab noortevolikogu ülevaate oma tegevuse kohta vallavolikogule.

 (7) Noortevolikogu täpsema töökorralduse kehtestab noortevolikogu.

§ 8.  Õigused

  Noortevolikogul on õigus:
 1) oma eesmärkide realiseerimiseks kaasata oma tegevusse spetsialiste, korraldada küsitlusi ja tellida ekspertiise selleks eraldatud vahendite alusel;
 2) tutvuda noori puudutavate õigusaktide eelnõudega enne küsimuste läbi vaatamist vallavolikogus ja -valitsuses;
 3) saada igakülgset informatsiooni vallavolikogu ja -valitsuse otsuse eelnõude kohta vallavolikogu ja -valitsuse liikmetelt;
 4) arutada Kanepi valla noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid vallavolikogule ja -valitsusele;
 5) teha ettepanek vallavolikogu komisjoni esimehele, et määrata oma esindaja vallavolikogu komisjoni liikmeks;
 6) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid;
 7) algatada noorteprojekte;
 8) valida liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes noortevõrgustikes.

§ 9.  Põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine

  Noortevolikogu põhimääruse kinnitab vallavolikogu ning muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

§ 10.  Tegevuse lõpetamine

  Noortevolikogu tegevuse lõpetab vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul või seaduses sätestatud alusel.

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 24. oktoobril 2011. a.