HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Püünsi Kooli põhimäärus

Püünsi Kooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2014, 25

Püünsi Kooli põhimäärus

Vastu võetud 21.11.2014 nr 22

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkt 4 ning Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011. a määruse nr 3 "Viimsi valla haridusasutuste põhimääruse kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele" § 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Püünsi lasteaed põhikooli nimetus on Püünsi Kool (edaspidi Kool).

  (2) Kool on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi Kooli pidaja) haldusalas tegutsev munitsipaalkool ja -lasteasutus, mis lähtub oma tegevuses seadustest, muudest õigusaktidest ning oma põhimäärusest. Kooli tegevuse aluseks on haridus- ja teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba.

  (3) Kooli juriidiline aadress on: Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald 74013, Harju maakond. Ametlikult kasutatav e-posti aadress on: [email protected]

  (4) Kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus (edaspidi Lasteaed) ja põhikool (edaspidi Põhikool), mis tegutsevad ühe asutusena.

  (5) Koolil on oma nimetusega pitsat ja sümboolika, mille kasutamine toimub Kooli õppenõukogu poolt kinnitatud korra alusel.

  (6) Kooli õppe- ja asjaajamiskeel on eesti keel.

  (7) Koolil on Kooli pidaja poolt kinnitatud teeninduspiirkond ja Kooli vastuvõtmise ja väljaarvamise kord.

  (8) Kooli juurde on õigus asutada sihtasutusi ja mittetulundusühinguid, mille kaudu toetatakse Kooli õppe- ja kasvatustööd, huvi- ja majandustegevust.

  (9) Koolil on õigus luua ja arendada välissidemeid.

  (10) Koolil on õigus osaleda Kooli välis- ja sisekeskkonna ning õppe- ja kasvatustöö parandamisele suunatud projektides.

2. peatükk KOOLI TEGEVUSE EESMÄRGID 

§ 2.   Kooli tegutsemise üldpõhimõtted

  (1) Kool juhindub Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ja selle alusel vastuvõetud õigusaktidest, koolieelse lasteasutuse seadusest, Viimsi Vallavolikogu ja Viimsi Vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (2) Kool tagab riiklike õppekavade täitmiseks vajalike kvalifitseeritud õpetajate olemasolu, turvalisuse, tervisekaitse ja õppekava nõuetele vastava õppekeskkonna olemasolu ning võimalused õpilase arengu toetamiseks kõigile Koolis õppida soovivatele õpilastele.

  (3) Kooli eemärk on olla võrdseid võimalusi pakkuv avatud õpikeskkond.

  (4) Kool on Viimsi valla vaimsuse kandja, sotsiaalse ja kogukondliku elu ja kultuuri keskus, Kooli põhiväärtused on:
  1) avatus, sallivus ja initsiatiivi toetamine;
  2) tasakaalukus, harmoonia ja looduslähedus;
  3) multifunktsionaalsus;
  4) hea kasvupinnas igakülgseks arenguks.

  (5) Koolis toetatakse õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Luuakse tingimused õpilase võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.

  (6) Koolis peetakse oluliseks väärtusi, mis tulenevad Eesti Vabariigi põhiseaduses, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis, lapse õiguste konventsioonis ning Euroopa Liidu alusdokumentides nimetatud eetilistest põhimõtetest.

  (7) Uue põlvkonna sotsialiseerimine rajaneb Eesti kultuuri traditsioonide, Euroopa ühisväärtuste ning maailma kultuuri ja teaduse põhisaavutuste omaksvõtul.

§ 3.   Lasteaia ja põhikooli ülesanded

  (1) Lasteaia ülesanded on:
  1) lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades: luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  3) luua tingimused eelkooliealistele lastele alushariduse omandamiseks ja valmistada lapsi ette põhihariduse omandamiseks.

  (2) Põhikooli ülesanded on :
  1) luua õpilastele võimalused konkurentsivõimelise põhihariduse omandamiseks kodulähedases Põhikoolis;
  2) aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed;
  3) luua õpilasele eakohane, turvaline ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.

§ 4.   Arengukava

  (1) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostab Kool koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega Koolist või väljapoolt Kooli arengukava.

  (2) Kooli arengukavas määratakse:
  1) Põhikooli ja Lasteaia arenduse ja põhisuunad ja -valdkonnad;
  2) Kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded;
  3) tegevuskava kolmeks aastaks;
  4) arengukava uuendamise kord.

  (3) Kooli arengukava kinnitamine toimub Kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

  (4) Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks Kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (5) Kooli arengukava avalikustatakse Kooli veebilehel.

§ 5.   Kooli sisehindamine

  (1) Koolis tehakse pidevat sisehindamist, mille eesmärgiks on tagada õpilaste ja laste arengut toetavad tingimused ja Kooli järjepidev areng. Selleks selgitatakse välja Kooli tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse Kooli arengukava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse Kooli sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

  (2) Kooli sisehindamist tehakse vähemalt üks kord Kooli arengukava perioodi jooksul.

  (3) Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne kinnitamist arvamuse andmiseks hoolekogule.

3. peatükk STRUKTUUR 

§ 6.   Struktuur

  (1) Kool töötab koolieelse lasteasutuse ja põhikoolina. Õpe toimub koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel õpet ja hoidu saavatele lastele ning põhikooli riikliku õppekava järgi õppivatele õpilastele. Õppekavad on omavahel integreeritud.

  (2) Lasteaia liitrühmad moodustatakse õppeaasta alguses vastavalt laste vanusele järgnevalt:
  1) noorem rühm: 3 - 5- aastased lapsed;
  2) vanem rühm: 5 - 7- aastased lapsed.

  (3) Põhikool on kolmeastmeline
  1) I kooliaste: 1. - 3. klass;
  2) II kooliaste: 4. - 6. klass;
  3) III kooliaste: 7. - 9. klass.

§ 7.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude Koolis läbiviidavate tegevuste, Kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Kooli direktor tagab Kooli häireteta töö ning Kooli õppekava, arengukava, üldtööplaani, kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu ja Viimsi Vallavalitsuse vastava valdkonna ametnikega.

  (3) Kooli direktor:
  1) esindab Kooli ning tegutseb Kooli nimel;
  2) organiseerib õppe- ja kasvatustegevust ning vastutab õppekavade täitmise, õpetamise ja teadmiste kvaliteedi eest;
  3) kehtestab Kooli õppekava;
  4) vastutab Kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
  5) kehtestab Kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks Kooli pidajale;
  6) kinnitab Kooli pidaja kehtestatud korras koolitöötajate ja pedagoogide koosseisu;
  7) kehtestab Kooli sisehindamise korra;
  8) sõlmib õpetajate ja teiste koolitöötajatega töölepinguid ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  9) teeb oma pädevuse piires Kooli pidaja nimel tehinguid, mis on vajalikud õigus- ja haldusaktides, Kooli põhimääruses, töölepingus ja ametijuhendis sätestatud ülesannete täitmiseks;
  10) esitab vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud korras Kooli eelarve eelnõu;
  11) tagab Kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  12) kinnitab käskkirjaga töökorralduse reeglistiku, asjaajamise ning teised koolielu puudutavad eeskirjad;
  13) esitab Kooli tegevust kajastavad andmed, dokumendid ja aruanded vallavalitsusele ja riiklikule järelevalve teostajale;
  14) annab oma pädevuse piires Kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning võtab vastu otsuseid ning kontrollib nende täitmist.
  15) täidab ja lahendab talle ametijuhendi ja töölepinguga pandud muid kohustusi ja ülesandeid;

  (4) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Avaliku konkursi läbiviimine korraldatakse ja direktor kinnitatakse ametisse Kooli pidaja kehtestatud korras.

  (5) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu ning kohaldab ergutusi ja karistusi Viimsi vallavanem või tema poolt volitatud isik.

  (6) Direktori ametijuhendi kinnitab Viimsi vallavanem.

§ 8.   Kooli juhtkond

  (1) Kooli on juhtkond, kes tegeleb juhtimisotsuste kujundamisega.

  (2) Kooli juhtkonda kuuluvad direktori poolt nimetatud koolitöötajad.

§ 9.   Õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on Kooli direktor, Põhikooli õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori poolt nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees.

  (3) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 10.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Koolil on pedagoogiline nõukogu, mille ülesandeks on Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Pedagoogilise nõukogu liikmeteks on Kooli direktor, Lasteaia õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori poolt nimetatud isikud. Pedagoogilise nõukogu tegevust korraldab pedagoogilise nõukogu esimees.

  (3) Pedagoogiline nõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 11.   Kooli hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on Kooli õpilaste, Lasteaia laste, õpetajate, Kooli pidaja, õpilaste ja Lasteaia vanemate, vilistlaste ja Kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu täidab oma ülesandeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, koolieelse lasteasutuse seaduses, Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökorras ja teistes õigusaktides sätestatu alusel. Hoolekogu teeb Kooli pidajale ettepanekuid Kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (3) Hoolekogu:
  1) lahendab õpilaste, Lasteaia laste või nende vanemate esitatud pretensioone õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes;
  2) annab nõusoleku riiklikus õppekavas sätestatud õppeainete nimistu muutmiseks;
  3) annab arvamuse õppekava ja selle muudatuste kohta enne nende kehtestamist direktori poolt;
  4) teeb Vallavolikogule ettepaneku haridusasutuse või nende üksikute klasside õppekeele muutmiseks;
  5) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  6) annab nõusoleku suurendada erandjuhul õpilaste arvu klassis või Lasteaia rühmas;
  7) annab arvamuse Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  8) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõule;
  9) annab hinnangu huvitegevuse ja pikapäevarühma töökorralduse kohta;
  10) otsustab Lasteaia lapse toidukulu päevamaksumuse;
  11) teeb koostööd Kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
  12) annab arvamuse Kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muudatuseks;
  13) teeb koostööd Kooli arengukava koostamisel ja selle muutmisel ning annab oma arvamuse enne selle kinnitamist;
  14) annab arvamuse Kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  15) kehtestab Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute (v.a direktori) ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  16) annab arvamuse Kooli sisehindamise korra kohta;
  17) annab arvamuse Kooli eelarve projekti kohta;
  18) teeb Kooli pidajale ettepanekuid Kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
  19) osaleb Kooli pidaja ettepanekul oma esindaja kaudu Kooli tööd puudutavates komisjonides ja töörühmades;
  20) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta ja osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  21) annab arvamuse Kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  22) annab arvamuse Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  23) otsustab teisi seaduse alusel või Kooli pidaja otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi. Hoolekogu moodustatakse ja hoolekogu töökord kehtestatakse Kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

  (4) Hoolekogu koosseisu kuulub kaks (2) Kooli pidaja esindajat, kaks (2) õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab Kooli ja teine Lasteaia õpetajaid, kuni üksteist (11) vanemate esindajat, kellest iga vanem esindab ühte Kooli klassiastet ja Lasteaia rühma, vilistlaste ning Kooli toetavate organisatsioonide esindajad ja õpilasesinduse esindaja.

  (5) Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

  (6) Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda Kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

4. peatükk ÕPPE JA KASVATUSTÖÖ KORRALDAMINE KOOLIS 

§ 12.   Hariduse liik ja tase

  (1) Põhikoolis omandatav hariduse liik on üldharidus.

  (2) Koolis omandatav hariduse tase on põhiharidus.

  (3) Lasteaias omandatav hariduse tase on alusharidus.

§ 13.   Õppe ja kasvatustöö korraldus

  (1) Põhikooli õppe- ja kasvatustöökorraldus vastab „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele“ ning Kooli õppekavale.

  (2) Lasteaia õppe- ja kasvatustöökorraldus vastab „Koolieelse lasteasutuse seadusele“ ning Kooli õppekavale.

§ 14.   Õppekava

  (1) Kool koostab põhikooli riikliku õppekava ja koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel Kooli õppekavad. Kooli õppekavad on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumendid.

  (2) Kooli õppekavad kehtestab Kooli direktor käskkirjaga. Kooli õppekavad ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks Kooli hoolekogule ja õppenõukogule või pedagoogilisele nõukogule..

  (3) Andmed Kooli õppekavade kohta kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse.

  (4) Kooli õppekavad avalikustatakse Kooli veebilehel.

§ 15.   Individuaalne õppekava

  (1) Kool võib teha õpilast õpetades muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas. Kui muudatuste või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv või kahanemine võrreldes Kooli õppekavaga või riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine, tuleb õpilasele koostada riiklikes õppekavades sätestatud korras individuaalne õppekava.

  (2) Kui haridusliku erivajadusega õpilasele koostatud individuaalse õppekavaga nähakse ette riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine või kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamine, võib individuaalset õppekava rakendada nõustamiskomisjoni soovitusel.

  (3) Individuaalse õppekava koostamisel kaasatakse õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem või eestkostja ning vajaduse kohaselt õpetajaid ja tugispetsialiste.

  (4) Individuaalse õppekava kinnitab direktor.

§ 16.   Koduõpe

  (1) Põhiharidust omandav õpilane, kelle vanem soovib iseseisvalt korraldada oma lapse õppetööd, vabastatakse vanema taotlusel Kooli päevakava ja õppekorralduse kohaselt õppe- ja kasvatustegevusest. Vanema taotlusel koduõppe rakendamisel korraldab ja rahastab väljaspool Kooli toimuva õppe osas vanem, kes vastutab õpitulemuste saavutamise eest.

  (2) Terviseseisundist tulenev koduõpe on õppe korraldamine õpilase kodus või muus õpilasega või piiratud teovõimega õpilase vanemaga kokkulepitud kohas väljaspool kooli ruume. Haridusliku erivajadusega õpilasele rakendatakse koduõpet tulenevalt tema terviseseisundist, vanema taotlusel ja nõustamiskomisjoni soovitusel.

  (3) Koduõppe tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

§ 17.   Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamine

  (1) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtted sätestatakse Kooli õppekavas.

  (2) Haridusliku erivajadusega õppe ja arengu toetamiseks vajalikku koostööd tugispetsialistide ja õpetajate vahel korraldab direktori poolt määratud Kooli töötaja.

  (3) Kooli pidaja nõusolekul võib direktor moodustada hariduslike erivajadustega õpilaste rühmi ja klasse:
  1) õpiabirühmi põhiharidust omandavatele õpilastele eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks;
  2) klasse põhiharidust omandavatele käitumisprobleemidega õpilastele;
  3) klasse õpiraskustega põhiharidust omandavatele õpilastele;
  4) klasse õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis.

  (4) Õpiabirühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega õpilane, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.

  (5) Hariduslike erivajadustega õpilaste rühmades ja klassides õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste rühma või klassi vastuvõtmise, üleviimise ning rühmast või klassist väljaarvamise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

  (6) Õpiabirühma võib moodustada erinevate klasside õpilastest.

  (7) Kahest või kolmest hariduslike erivajadustega õpilaste klassist võib moodustada liitklassi, mille suurus määratakse lähtuvalt konkreetsete õpilaste hariduslikest erivajadustest, kuid see ei tohi olla suurem kui 12 õpilast.

§ 18.   Õppekeskkond

  (1) Kool tagab füüsiliselt, sotsiaalselt ja vaimselt turvalise õppekeskkonna.

  (2) Õpikeskkond toetab lapse ja õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab õppekava alusväärtusi ja Kooli vaimsust ning loob, säilitab ja arendab edasi Kooli ja valla traditsioone.

  (3) Kool korraldab õpet Koolis ja väljapool Kooli vastavalt Kooli õppekavadele ja õppekeskkonnale kehtestatud nõuetele.

  (4) Väljaspool Kooli korraldatav õpe toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud korrale.

§ 19.   Õppekirjandus

  (1) Kool võimaldab õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti

  (2) Tööraamatute, töövihikute ja töölehtede puhul ei nõua Kool nende tagastamist Koolile, väljaarvatud juhul, kui õpilane lahkub Koolist õppeperioodi kestel.

  (3) Igas klassis õppeks vajalikud õpikud, tööraamatud ja töövihikud valib Kool Eesti Hariduse Infosüsteemi õppekirjanduse alamregistrist.

  (4) Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute Koolile tagastamise tingimused ja kord sätestatakse Kooli kodukorras.

§ 20.   Statsionaarne ja mittestatsionaarne õpe

  Koolis toimub statsionaarne õpe.

§ 21.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja koolivaheaegadest.

  (3) Õppeaastas on kokku vähemalt 175 õppepäeva.

  (4) Kooli vaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister. Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, arvestusega et Koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat.

§ 22.   Õpilaste ja laste arv klassis, õpperühmas ja liitrühmas

  (1) Klassi täitumuse ülemine piirnorm Põhikooli klassis ja õpperühmas on 20 õpilast.

  (2) Laste arv Lasteaia liitrühmas on 18 last.

  (3) Kooli pidaja võib erandjuhul direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul suurendada õpilaste ja laste arvu üle käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 sätestatud piirnormi üheks õppeaastaks konkreetses klassis või rühmas juhul, kui kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud.

§ 23.   Õpilaste ja laste Kooli vastuvõtmine ja Koolist väljaarvamine

  (1) Kool võtab õpilaseks kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele Kool on elukohajärgne kool. Kui Koolis on vabu õppekohti, võetakse Kooli vastu isikuid, kellele Kool ei ole elukohajärgne kool.

  (2) Õpilasi võetakse kooli vastu kogu õppeaasta jooksul.

  (3) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb direktor.

  (4) Õpilase vastuvõtt Kooli, ühest koolist teise üleminek, Koolist lahkumine ja väljaarvamine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega ja Kooli pidaja sätestatud korrale.

  (5) Laste vastuvõtt Lasteaeda toimub vastavalt Viimsi Vallavalitsuse määrusele.

  (6) Õpilane arvatakse Koolist välja:
  1) kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem või eestkostja on Koolile esitanud sellekohase taotluse;
  2) kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi õppeasutuses ja ta ei ole esitanud taotlust õpilase Kooli õpilaste nimekirja jätmiseks järgmisel õppeaastal;
  3) kui Koolis ei viida õpinguid läbi klassis, kus õpilane peaks õpinguid jätkama;
  4) õpilase surma korral.

  (7) Õpilase Koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor.

§ 24.   Põhikooli või Lasteaia lõpetamine

  (1) Põhikooli lõpetamise tingimused sätestatakse põhikooli riiklikus õppekavas ja lihtsustatud riiklikus õppekavas.

  (2) Põhikooli lõpueksamid on Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamid (edaspidi ühtsed põhikooli lõpueksamid) ja põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel Kooli poolt kinnitatud Põhikooli koolieksamid.

  (3) Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad, lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise, eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ning korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

  (4) Põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või eksternile väljastab Kool õppenõukogu otsusel Põhikooli lõputunnistuse. Põhikooli lõputunnistuste andmed kantakse hariduse infosüsteemi haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse. Põhikooli lõputunnistuse statuudi ja vormi kehtestab Vabariigi Valitsus.

  (5) Lasteaia õppekava läbinule annab Kool välja sellekohase tunnistuse.

§ 25.   Õpilase hindamine

  (1) Hindamise, hindesüsteemi kasutamise, hindamisest teavitamise, täiendavale õppele jätmise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise üldised tingimused ja kord sätestatakse Kooli õppekavas riiklike õppekavade alusel

  (2) Hindamisest teavitamine sätestatakse Kooli kodukorras.

§ 26.   Kooli raamatukogu

  (1) Koolil on oma raamatukogu, mis töötab direktori poolt kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirja alusel.

  (2) Kooli raamatukogu eesmärk on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude infokandjate säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.

§ 27.   Tervishoiuteenuse osutamine

  Õpilasele osutatakse koolitervishoiuteenust, mille hulka kuuluvad õe tegevused.

§ 28.   Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine Koolis

  (1) Kool tagab õpilase Koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.

  (2) Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord sätestatakse Kooli kodukorras.

  (3) Direktor korraldab Kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise, kaasates vajaduse korral õppenõukogu ja hoolekogu ning eksperte. Hädaolukorra lahendamise plaani kehtestab direktor.

5. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDUS 

§ 29.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Kool võib oma põhitegevuse kõrval tegeleda õppekavavälise koolituse, huvitegevuse, võistluste, kontsertide ja näituste korraldamise, õppematerjalide valmistamise, koostamise ja kirjastamise, ruumide üürimise ja ajutisse kasutusse andmisega.

  (2) Koolil on õigus moodustada huviringe ja treeninggruppe.

§ 30.   Pikapäevarühm

  (1) Kooli direktor moodustab hoolekogu ettepanekul ja Kooli pidaja nõusolekul pikapäevarühma.

  (2) Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel ning huvitegevuses ja huvide arendamisel.

  (3) Pikapäevarühma täitumise ülemine piirnorm on 20 õpilast.

  (4) Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab Kooli direktor.

  (5) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja vanema taotluse alusel.

§ 31.   Ettevalmistusrühm koolieelikutele

  (1) Koolis tegutseb vastavalt vajadusele ja võimalusele ettevalmistusrühm eelkooliealistele lastele alushariduse omandamise võimaldamiseks.

  (2) Ettevalmistusrühm koolieelikutele alushariduse omandamiseks on lapsevanemale tasuline. Tasu suuruse kehtestab Viimsi Vallavalitsus.

§ 32.   Huvitegevus

  (1) Huvitegevus on Koolis toimuv või Kooli korraldatud Kooli õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus.

  (2) Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringe, stuudioid ja spordiklubisid.

  (3) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta Kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, ja spordivahendeid Kooli kodukorras sätestatud korras.

§ 33.   Õppekavavälisest tegevusest saadavad tulud

  (1) Kool võimaldab luua täielikult või osaliselt vanemate kulul tegutsevaid spordi- ja huviringe ning võimaldab Kooli ruumides tegutseda ka teiste era- ja juriidiliste isikute ning ümberkaudsete külakogukondade spordi- ja huviringidel.

  (2) Kool saab tulu erinevatel fondide ja sihtasutuste projektikonkurssidel osalemisest.

  (3) Koolil on õigus saada tulu õppekavavälisest tegevusest, milleks on osalemine huviringide, pikapäevarühmade, koolieelikute ettevalmistusrühmade ja laagrite tegevuses, stuudiote töös ning klasside üritustel, mille kulude katmine toimub osalejate kaasrahastamisel.

  (4) Koolil on õigus saada üüri- ja renditulu, projektide korraldamisega ning eriteenuste (printimine, kopeerimine jms) pakkumisest ja heategevusüritustest saadavat tulu ning võtta vastu annetusi.

6. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 34.   Õpilaste ja laste õigused ja kohustused

  (1) Õpilase ja laste õigused ja kohustused tulenevad Eesti Vabariigi õigusaktidest ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud korrast ning sätestatakse täpselt Kooli kodukorras.

  (2) Õpilasel on õigus:
  1) õppida õppeaineid Koolis õpetatavate valik- ja vabaainete piires või õppida individuaalõppekava järgi haridus- ja teadusministri kehtestatud korras;
  2) kasutada klassivälises tegevuses tasuta Kooli rajatisi ja ruume.
  3) saada teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta;
  4) pöörduda oma õiguste kaitseks Kooli direktori, Kooli pidaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema või lastekaitseorganisatsioonide poole;
  5) saada õpetajatelt täiendavat abi ainekavade omandamiseks konsultatsiooni aegadel, muudel juhtudel kokkuleppel õpetajaga;
  6) kuuluda õpilasesindusse.

  (3) Õpilane on kohustatud:
  1) täitma koolikohustust ja osalema õppetöös vastavalt õpilase jaoks Kooli poolt ette nähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele;
  2) õppima võimetekohaselt, arendama end ja täiendama oma teadmisi;
  3) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma loodust ja elama keskkonda säästvalt;
  4) täitma Kooli kodukorda;
  5) hoidma Kooli head mainet, käituma väärikalt nii Koolis kui ka väljaspool Kooli;
  6) järgima tervislikke eluviise;
  7) hoidma heaperemehelikult Kooli kasutuses olevat vara;
  8) täitma muid seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevaid õpilastele pandud kohustusi.

  (4) Lastel on Lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 35.   Õppes osalemine ja Koolis korraldatavast õppest puudumine

  (1) Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale Kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

  (2) Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel.

  (3) Kool hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:
  1) õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
  2) läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas sotsiaalministri määruses sätestatud tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;
  3) olulised perekondlikud põhjused;
  4) Kooli esindamine.

  (4) Kool peab õppest puudumiste üle arvestust ning sätestab Kooli kodukorras õppest puudumisest teavitamise korra.

§ 36.   Õpilase ja vanema teavitamine

  (1) Õpilasel ja vanemal on õigus saada Koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta. Kool on kohustatud võimaldama õpilase vanemale või eestkostjale juurdepääsu Kooli valduses olevale teabele selle õpilase kohta.

  (2) Kool avalikustab oma veebilehel Kooli põhimääruse, õppekava, arengukava, kodukorra, Kooli vastuvõtu tingimused ja korra ning Kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed.

  (3) Õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest teavitatakse õpilast õppeveerandi või kursuse algul. Kool loob õpilaste vanematele võimalused sellekohase teabega tutvumiseks.

  (4) Õpilasele ja vanemale tehakse Kooli kodukorras sätestatud korras teatavaks õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast.

  (5) Kool teavitab õpilast ja tema vanemat õpilase hinnetest. Kui vanem või eestkostja ei ole andnud nõusolekut õpilase hinnetest teavitamiseks elektrooniliselt, on Kool kohustatud teavitama õpilast ja vanemat õpilase hinnetest paberil vormistatud klassitunnistuse kaudu.

§ 37.   Õpilaskond ja õpilasesindus

  (1) Kooli õpilastel on õigus valida õpilasesindus.

  (2) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab direktor.

  (3) Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori poolt määratud koolitöötajatega.

  (4) Õpilasesinduse põhimääruse kiidab heaks õpilaskond lihthäälte enamusega.

  (5) Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile.

§ 38.   Vanema õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks ning ühistegevuse tagamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste loomisele, samuti pöörduda õpetamise ja kasvatamise küsimustes pedagoogide, direktori või hoolekogu poole;
  2) pöörduda Kooli või vastavalt Lasteaeda puudutava informatsiooni saamiseks õpetajate ja Kooli direktori poole;
  3) tutvuda Kooli või Lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet koolikorralduse või Lasteaia töökorralduse kohta ja oma lapse Koolis või Lasteaias edasijõudmise kohta;
  5) taotleda õpilasele rakendatavaid tugimeetmeid;
  6) olla valitud Kooli hoolekogusse.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused ja võimaldama õpilasel koolikohustuse täitmist;
  2) õpilase puudumise korral teavitama Kooli puudumise esimesel õppepäeval selle põhjustest;
  3) esitama Koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  4) tutvuma koolielu reguleerivate õigusaktidega ning nendega arvestama;
  5) tegema Kooliga koostööd;
  6) looma oma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks Lasteaias;
  7) kinni pidama Lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  8) kasutama Kooli või Kooli pidaja poolt pakutud tugimeetmeid;
  9) osalema vähemalt üks kord õppeaastas arenguvestlusel, mille põhjal lepitakse kokku õpilase edasises õppes ja arengu eesmärkides.

§ 39.   Vanemate koosolek

  (1) Kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks kutsub Kooli direktor kokku õpilaste vanemate koosoleku arvestusega, et kõigile vanematele antakse vähemalt üks kord aastas võimalus osaleda vanemate koosolekul.

  (2) Kui vähemalt üks viiendik (1/5) õpperühma või klassi vanemaid nõuab, on direktor kohustatud kokku kutsuma rühma või klassi vanemate koosoleku.

  (3) Kui hoolekogu enamus nõuab on direktor kohustatud kokku kutsuma esimesel võimalusel vanemate erakorralise koosoleku.

  (4) Kooli tööd puudutavate küsimuste parimaks lahendamiseks on direktoril õigus kutsuda kokku vanemate erakorraline koosolek, teavitades sellest vanemaid Kooli veebilehe ja elektrooniliste vahendite ja/või õpilaspäevikute kaudu vähemalt kümme kalendripäeva ette.

  (5) Vanemate koosolek võib teha Kooli direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks.

7. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 40.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

  (2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor Kooli pidaja kehtestatud korras.

  (3) Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded kehtestatakse haridus- ja teadusministri määrusega.

§ 41.   Õpetajad

  (1) Õpetajad on Koolis töötavad lasteaia rühmaõpetajad, klassiõpetajad ja ühe või mitme õppeaine õpetajad.

  (2) Õpetaja põhiülesanne on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, tuginedes õpilase ja õpetaja vastastikusele lugupidamisele ja üksteisemõistmisele ning koostööle õpilaste ja vanematega.

  (3) Õpetaja ametialane kohustus on arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega.

§ 42.   Koolitöötajate õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud Kooli direktor vastavuses töölepingu seadusega ja teiste töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (2) Koolitöötajate ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks käesolevas põhimääruses, töösisekorraeeskirjade, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas tööseadusandlusega ning õpetajate töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (3) Koolitöötaja vastutab tema hoolde usaldatud Kooli vara säilimise ja õige kasutamise eest.

  (4) Koolitöötajate ülesandeks on tagada Kooli häireteta töö, Kooli majanduslik teenindamine ning vara korrasolek ja säilimine.

  (5) Koolitöötajatel on õigus:
  1) anda soovitusi ja teha ettepanekuid Kooli töö paremaks korraldamiseks, töötajate tunnustamiseks ja uuenduste algatamiseks;
  2) osaleda Kooli arendustegevuses
  3) saada tööks vajalikke vahendeid;
  4) saada täiendkoolitust;
  5) arenguvestlusele.

  (6) Koolitöötajal on kohustus:
  1) teha töölepinguga kokku lepitud ja ametijuhendis näidatud tööd ning täita erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust;
  2) hoida saladuses talle töö tõttu teatavaks saanud juurdepääsupiiranguga informatsiooni ning teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavaid andmeid;
  3) kasutada tema kätte usaldatud Kooli vara säästlikult ja heaperemehelikult;
  4) pidada kinni ettenähtud tööajast ja töödistsipliinist;
  5) täita töökaitse ja tuleohutusnõudeid.

§ 43.   Konkursi korraldamine

  (1) Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi (edaspidi konkurss).

  (2) Konkursi läbiviimise korra kehtestab Kooli hoolekogu direktori ettepanekul.

  (3) Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat, võib direktor sõlmida tähtajalise töölepingu kuni üheks aastaks isikuga, kellel on vähemalt keskharidus ja korraldada aasta jooksul uus avalik konkurss.

8. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ASJAAJAMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 44.   Kooli vara ja eelarve

  (1) Kooli vara moodustavad talle Viimsi valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara. Kooli vara haldamine toimub Kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

  (2) Koolil on oma eelarve. Kooli eelarve tuludeks on eraldised riigi- ja vallaeelarvest, laekumised fondidest, vanematelt ning juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtannetused ja õppekavavälised tasulised teenused.

  (3) Kooli eelarve eelnõu esitab Kooli direktor vastavalt Kooli pidaja õigusaktidega kehtestatud korrale, kuulates eelnevalt ära Kooli hoolekogu arvamuse.

  (4) Kooli eelarve kinnitab Viimsi Vallavolikogu.

  (5) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 45.   Kooli asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid.

  (2) Kooli asjaajamiskord ja Koolis peetavate toimikute loetelu kinnitab direktor.

  (3) Kooli dokumentatsiooni korrasoleku eest vastutavad töösisekorraeeskirjadega ning ametijuhenditega volitatud isikud.

  (4) Õppe- ja kasvatusalaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtub Kool haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelust, vormidest ja nende täitmise korrast.

  (5) Kool avalikustab Kooli õppekava, põhimääruse, arengukava ja kodukorra oma veebilehel ja loob Koolis võimalused nendega tutvumiseks.

§ 46.   Haldusjärelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad haridus- ja teadusministeerium ja maavanem õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Kooli ja Kooli direktori tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostavad järelevalvet Viimsi Vallavalitsus ja Harju Maavalitsus.

9. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 47.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab Viimsi Volikogu otsuse alusel Viimsi Vallavalitsus, kuulates eelnevalt ära hoolekogu ja õpilasesinduse.

  (2) Kooli ümberkorraldamisel taotletakse uus koolitusluba.

  (3) Kooli ümberkorraldamine ja tema tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

  (4) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, õpilasi, vanemaid, õpetajaid ja teisi koolitöötajaid ning Harju maavanemat hiljemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

  (5) Kooli tegevuse lõpetamisel tagab Kooli pidaja Kooli õpilastele võimaluse jätkata õppimist teises koolis.

§ 48.   Rakendussätted

  (1) Kooli põhimäärus kinnitatakse, muudetakse, täiendatakse ja tunnistatakse kehtetuks Kooli pidaja kehtestatud korras.

  (2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks Kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (3) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 15.02.2011. a määrus nr 5 "Püünsi Kooli põhimäärus".

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Jan Trei
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json