Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Harku valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2017, 37

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Harku valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 27.11.2014 nr 23
RT IV, 03.12.2014, 33
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.10.2017RT IV, 20.10.2017, 1823.10.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Harku valla (edaspidi vald) heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on tagada valla haldusterritooriumil puhtus ning kord (edaspidi heakord).

  (2) Eeskiri kehtestab heakorra nõuded ja koormised nende nõuete täitmiseks.

  (3) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik:
  1) Harku valla territooriumil viibivale või tegutsevale isikule;
  2) kinnis- või vallasasja omanikule;
  3) omaniku poolt asja valdama, haldama või kasutama volitatud isikule.

§ 2.   Nõuded teistest õigusaktidest

  Heakorda tagavad nõuded sisalduvad ka teistes õigusaktides, sealhulgas liiklusseaduses, korrakaitseseaduses, ehitusseadustikus, looduskaitseseaduses, veeseaduses, jäätmeseaduses ja selle alusel kehtestatud Harku valla jäätmehoolduseeskirjas.
[RT IV, 20.10.2017, 18 - jõust. 23.10.2017]

§ 3.   Eeskirjas kasutatavad terminid

  (1) Kinnistu on kinnistatud maatükk koos selle oluliste osadega. Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus.

  (2) Omanik on heakorra nõuete täitmise mõttes kinnistu kinnistusraamatusse kantud omanik, omaniku poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja ning kinnistut koormava piiratud asjaõiguse omanik, piiratud asjaõiguse ulatuses.
[RT IV, 20.10.2017, 18 - jõust. 23.10.2017]

  (3) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (4) Avalikult kasutatav tee on tee, mida lisaks teealuse kinnisasja omanikule kasutavad liikumiseks ja paiknemiseks ka teised isikud.

  (5) Koormis on kohustus, mis kehtestatakse volikogu määrusega füüsilistele ja juriidilistele isikutele nende omandis või valduses oleva kinnistu või muu nende kasutuses oleva territooriumi ning sellega vahetult piirneva üldkasutatava territooriumi heakorra tagamiseks.

  (6) Romusõiduk on sõiduk, mis on tehniliselt sõidukõlbmatu, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab asula esteetilist väljanägemist ja rikub visuaalselt valla puhtust ja heakorda.

  (7) Tiheasustusala on:
  1) Tabasalu ja Harku aleviku piires olev ala või
  2) endise aiandus- või suvilakooperatiivi ala või
  3) vähemalt kolmest teineteisele lähemal kui 50 m asuvast elamust, aiamajast või suvilast koosneva hoonete grupi teenindamiseks vajalik ala.

2. peatükk Kohustused heakorra tagamiseks 

1. jagu Üldnõuded 

§ 4.   Üldnõuded

  (1) Eeskirja § 1 lõikes 3 märgitud isikud on kohustatud kinni pidama heakorra tagamisele suunatud üldtunnustatud käitumisnormidest ja hoiduma igasugusest tegevusest, mis reostab, risustab või kahjustab valla territooriumi või sellel asuvaid objekte.

  (2) Reostuse või risustuse põhjustaja on kohustatud selle koheselt kõrvaldama.

  (3) Kui reostuse või risustuse põhjustaja ei ole teada, peab selle kõrvaldama reostatud asja omanik.
[RT IV, 20.10.2017, 18 - jõust. 23.10.2017]

2. jagu Keelud 

§ 5.   Heakorra tagamine üksikjuhtudel

  (1) Heakorra tagamiseks valla haldusterritooriumil on muu hulgas keelatud:
  1) reostada, rikkuda, hävitada või ümber paigutada avalikus kasutuses olevat asja või kasutada seda muul kui ettenähtud otstarbel, sealhulgas panna jäätmeid mujale kui selleks ettenähtud kohta, samuti reostada veekogu;
  2) paigutada Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) nõusolekuta avalikku kohta väikevorme, sealhulgas jäätmemahuteid, pinke, tõkkepiirdeid, vitriine, info- ja reklaamistende, suunaviitasid, asulakaarte jms.
  3) paigaldada vallavalitsuse nõusolekuta avalikku kohta kunstiteoseid, sealhulgas skulptuure, mälestus- ja ausambaid, mälestustahvleid jms;
  4) avalikku kohta ilma vallavalitsuse nõusolekuta rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid ning paigaldada liikumist piiravaid kive
  5) sõita mootorsõidukiga või parkida mootorsõidukit või haagist ilma kinnistu omaniku loata selleks mitteettenähtud kohas, sealhulgas kõnniteel, haljasalal, pargis, rannas, kalmistul, laste mänguväljakul ja staadionil;
  6) parkida avalikult kasutataval teel või avalikus kohas või kinnistu õue tänavaäärses osas romusõidukit või hoida vanarauda;
  7) pesta mootorsõidukit kõnniteel, avalikult kasutataval teel ning veekogus ega veekogu kaldal lähemal kui kümme meetrit veepiirist;
  8) likvideerida vallavalitsuse nõusolekuta sademetevee kraavi;
  9) ladustada 1 m3-st suuremas koguses sõnnikut lähemal kui 20 m avalikult kasutatavale teele või lähemal kui 100 m teise isiku elamule, suvilale ja aiamajale;
  10) paigutada soolasegust lund ja puistematerjali ning prahti puude ja põõsaste ümber, avalikule haljasalale või mujale selleks mitte ettenähtud kohta;
  11) paigutada vallavalitsuse nõusolekuta kütte-, ehitus- või muud materjali oma kinnistuga piirneva, vallale kuuluva avalikult kasutava tee ääreribale, sealhulgas teepeenrale ja haljasalale;
  12) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitte ettenähtud avalikku kohta;
  13) loata grafiti tegemine.
[RT IV, 20.10.2017, 18 - jõust. 23.10.2017]

  (2) Vallavalitsusel või vallavalitsuse poolt määratud või volitatud isikul on õigus likvideerida või teisaldada valla maale avalikku kohta ilma nõusolekuta rajatud või paigutatud või istutatud:
  1) haljastus, puud ja põõsad;
  2) väikevormid;
  3) kunstiteosed ja kivid;
  4) kütte- ja ehitusmaterjal;
  5) muud esemed.

  (3) Enne eelmises lõikes nimetatud asjade likvideerimist või teisaldamist edastatakse teade kavandatava tegevuse kohta likvideeritava või teisaldatava asja eeldatava omaniku posti- või meiliaadressil või paigutatakse asjade juurde nähtavale kohale ning antakse omanikule tähtaeg asjade likvideerimiseks või teisaldamiseks.

3. jagu Koormised 

1. jaotis Omaniku kohustused oma kinnistul 

§ 6.   Üldnõuded

  (1) Omanik on kohustatud hoidma vara korras ja seisundis, mis ei põhjusta ohtu teiste isikute elule, tervisele, varale või elukeskkonnale ning looduskeskkonnale.

  (2) Omanik on kohustatud tagama heakorra, koristama kinnistu üldist välisilmet rikkuvad esemed, sealhulgas murdunud puud, prügi ning rakendama meetmeid kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks.

§ 7.   Puude ja põõsaste kärpimine

  Omanik on kohustatud kärpima avalikult kasutatava tee ääres kasvavad puud ja põõsad sel määral, et need ei takistaks liiklust ja ei piiraks nähtavust teel ega varjaks liikluskorraldusvahendeid.

§ 8.   Niitmine

  (1) Omanik on kohustatud niitma hoone või avalikult kasutatava teega piirnevaid rohttaimedega kaetud alasid vähemalt üks kord kalendriaastas ja söötis põldusid üks kord kalendriaastas 1. oktoobriks.

  (2) Omanik on kohustatud niitma tiheasustusalal asuval kinnistul rohtu, sealhulgas muru, sagedusega, et selle kõrgus ei ületaks 15 cm. Nõuet ei kohaldata tiheasustusalal asuval metsatunnustega alal ja maatulundusmaa sihtotstarbega looduslikul alal.

§ 9.   Veevõtukoha korrashoid

  Omanik on kohustatud tagama tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrashoiu ja nendele juurdepääsu.

§ 10.   Vee äravoolu tagamine

  Omanik on kohustatud tagama kinnistul asuvates kraavides vee tõrgeteta äravoolu ja puhastama selleks kraavi põhja ja nõlvad rohust, võsast, puudest, jäätmetest ning muudest vee äravoolu takistavatest asjadest.

§ 11.   Kasutusel mitteolev ehitis

  Omanik on kohustatud tagama kasutusel mitteoleva ehitise ja kinnistu heakorra, sulgema ehitisse sissepääsud ning ära hoidma varisemise ohu. Varisemise ohu olemasolul on omanik kohustatud ümbritsema ehitise ohtlikud kohad piirdega.

§ 12.   Omaniku kohustused ehitustegevuse seiskumisel

  Kinnistul ehitustegevuse seiskumise korral on omanik kohustatud kõrvaldama või tasandama kinnistu välisilmet rikkuvad pinnase või muu täitematerjali hunnikud.

§ 13.   Aadressi tähistamine

  (1) Omanik on kohustatud tähistama hoone või hoonestatud kinnistu avalikult teelt nähtava aadressinumbri või lähiaadressiga, kui aadressinumber puudub. Korterelamus on korteriomanikud või korterelamu haldaja kohustatud tähistama numbritega ka hoones asuvad korterid.

  (2) Hoonele või kinnistu piirdele paigaldatav aadressinumbri või lähiaadressi tähis, näiteks silt peab olema püsivast materjalist, ilmastikukindel ning soovitavalt teelt nähtav ka hämaral ajal. Tähis peab olema korrapärase kujuga, eestikeelne, loetav ning vastama sisult vallavalitsuse poolt määratule. Tähise kirjatüüp ja täpsem kujundus on vaba.

§ 14.   Reovee kogumine ja äravedu
[Kehtetu - RT IV, 20.10.2017, 18 - jõust. 23.10.2017]

2. jaotis Nõuded erinevatele isikutele 

§ 15.   Müügi- või teeninduspunkti pidaja kohustused

  Müügi- või teeninduspunkti pidaja on kohustatud varustama müügi- või teeninduspunkti nõuetele vastava jäätmemahutiga ning hoidma pidevalt korras müügi- või teeninduspunkti ümbruse vähemalt 10 meetri raadiuses.

§ 16.   Ehitus- ja remonditöö tegija kohustused

  Ehitise ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
  1) vältima tööde kohast pori ja prahi ning tolmu kandmist sõidu- ja kõnniteele;
  2) hoidma korras ja puhastama tööde kohale juurdepääsuks kasutatava avalikult kasutatava tee;
  3) pärast tööde lõpetamist heakorrastama ehitise ümbruse ja tööde käigus rikutud haljastuse ehitise lähiümbruses ning korraldama ehitusjäätmete äraveo.

§ 17.   Tehnorajatise omaniku kohustused

  Avalikus kohas, sealhulgas avalikult kasutaval teel paikneva tehnorajatise omanik on kohustatud hoidma tehnorajatise maapealse nähtava osa heas korras.

4. jagu Nõuded tuleohutusele ja tuletegemisele 

§ 18.   Nõuded tuleohutusele ja tuletegemisele

  (1) Tuleohutusnõuded on sätestatud tuleohutuse seaduses.

  (2) Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise tuleohutusnõuded on sätestatud tuleohutuse seaduse §-s 15 ja seaduse § 15 lõike 5 alusel kehtestatud siseministri määruses.

  (3) Küttekoldevälise tule tegemisel on lubatud põletada ainult taimse päritoluga, töötlemata materjali, näiteks oksi. Erandina võib põletada paberit.

  (4) Tiheasustusalal tuleb naabrite häirimise ärahoidmiseks küttekoldevälise tule tegemisest hoiduda. Tuld on lubatud teha harva, soovitavalt mitte sagedamini kui üks kord kalendrikuus. Tule tegemise aeg tuleb tuule suunda ja tugevust ning põletatava materjali omadusi arvestades valida nii, et tuletegemine ei häiriks teisi isikuid.

3. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 19.   Järelevalve

  (1) Vallavalitsusel on õigus:
  1) teostada järelevalvet eeskirja täitmise üle;
  2) koostada ettekirjutusi eeskirja täitmiseks;
  3) rakendada ettekirjutuste täitmata jätmisel või mittekohasel täitmisel asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud sunnivahendeid.

  (2) Vallavalitsusel on õigus käesolevas määruses sätestatud ülesannete täitmiseks määrata või volitada tema nimel tegutsevaid isikuid.

§ 20.   Karistusõiguslik vastutus ja kohtuväline menetleja

  (1) Heakorraeeskirja rikkumise eest, kui sellega põhjustati oht inimese elule või tervisele või looduskeskkonnale, karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.

  (2) Eeskirja rikkumisest tulenevat väärteoasja menetleb kohtuväliselt:
  1) vallavalitsus;
  2) muu seadusega määratud isik.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 21.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015

/otsingu_soovitused.json