Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riigieelarvest rahastatava puuetega laste sotsiaaltoetuste ning -teenuste ja lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägi kasutamise tingimuste ja korra kehtestamine

Riigieelarvest rahastatava puuetega laste sotsiaaltoetuste ning -teenuste ja lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägi kasutamise tingimuste ja korra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2014, 40

Riigieelarvest rahastatava puuetega laste sotsiaaltoetuste ning -teenuste ja lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägi kasutamise tingimuste ja korra kehtestamine

Vastu võetud 27.11.2014 nr 20

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 126 lõike 1 ja 4 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib riigi poolt rahastatava raske või sügava puudetega laste sotsiaaltoetuste ning -teenuste ja lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist Avinurme vallas.

  (2) Riigi poolt rahastatava puuetega laste sotsiaaltoetuste ning -teenuste ja lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

  (3) Avinurme Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) võib nimetatud rahaliste vahendite ülejäävat osa kasutada sotsiaalteenuste arendamiseks, sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulude katmiseks ja sotsiaalprojektide, mis on seotud puudega laste ja nende perede toimetuleku soodustamisega, kaasfinantseerimiseks.

  (4) Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud rahalised vahendid kantakse järgmise eelarveaasta Avinurme valla eelarve samadele ridadele puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 2.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Riigi poolt rahastatava raske või sügava puudetega laste sotsiaaltoetuste ning -teenuste ja lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada puudega lastele ja nende peredele alljärgnevateks teenusteks:
  1) perede nõustamiste korraldamiseks ning sotsiaalteenuste osutamiseks;
  2) lastele intervallhoolduse ja tugikodu teenuse korraldamiseks;
  3) lastele isikliku abistaja ja/või tugiisiku teenuse ning muude tugiteenuste (sh lapse arengut toetavate teenuste osutamise korraldamiseks;
  4) lastele koolivaheaegadel laagrite korraldamiseks, laagris osalemise osalustasu tasumiseks;
  5) lastele transporditeenuse osutamiseks ravi-, rehabilitatsiooni- või haridusasutusse;
  6) lapse rehabilitatsiooniplaanis soovitatud teenuste osutamiseks ja abivahendite soetamiseks;
  7) lapse eluaseme kohandamiseks;
  8) peredele toimetulekukoolituse korraldamiseks;
  9) muudeks lapse arengut toetavateks teenusteks, sh tervishoiuteenuste osutamise tagajärjel suurenenud hambaravi vajadusega lapse ravi ning ravimite eest tasumiseks;
  10) täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks, mis on vajalikud puude kompenseerimiseks;
  11) puuetega laste päevahoiuruumide välja ehitamiseks ja sisustamiseks, eriabivahendite soetamiseks.

  (2) Riigieelarvest rahastata sotsiaaltoetuste arvelt võib maksta sotsiaalteenuste osutamise korraldamise toetuse kulud mis kaasnevad sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamisega ehk administreerimiskulutused alljärgnevalt:
  1) täiendavate töötajate tööle võtmine;
  2) täiendava töökoormuse hüvitamine sotsiaaltöötajale (sh andmete sisestamine sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse);
  3) töövahendite soetamine;
  4) sotsiaaltöötaja koolituskulud;
  5) investeeringud ja jooksev remont sotsiaaltöötajate ruumides.

§ 3.   Rahaliste vahendite taotlemine

  (1) Rahaliste vahendite taotlejal tuleb esitada sotsiaalnõunikule avaldus, milles on märgitud teenuse liik, selle maksumus ja taotlemise põhjendus ning kuludokumendid teenuse ostmise või taotlemise kohta.

  (2) Esmakordsel pöördumisel tuleb lisaks esitada:
  1) lapse isikut tõendav dokument, selle puudumisel lapse sünnitunnistus;
  2) otsus lapse puude raskusastme kohta;
  3) kehtiv rehabilitatsiooniplaan;
  4) lapsevanema või muu lapse seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
  5) taotleja pangakonto number.

  (3) Sotsiaalteenuste väljatöötamisega seotud sotsiaalprojektide kaasfinantseerimiseks esitatakse põhjendatud taotlus vallavalitsusele. Taotlusele lisatakse projekt koos eelarvega.

§ 4.   Rahaliste vahendite eraldamine ja arvestuse pidamine

  (1) Teenuste rahastamise taotlused vaatab läbi sotsiaalnõunik, kes arvestades lapse seadusliku esindaja omaosalust teenuse kasutamise tasumisel, lähtudes pere majanduslikust olukorrast ja valla eelarveliste vahendite piisavusest.

  (2) Toetuse määramise või mittemääramise otsustab vallavalitsus.

  (3) Määratud toetus kantakse vallavalitsuse korralduse alusel taotleja või teenuse osutaja pangakontole või makstakse välja sularahas vallavalitsuse kassast.

  (4) Puudega laste ja nende perede toimetuleku soodustamiseks vajalike toetavate sotsiaalteenuste arendamise ja/või teenuste osutamise korraldamise kuludeks ja sotsiaalteenuste väljatöötamisega seotud sotsiaalprojektide kaasfinantseerimise otsustab vallavalitsus sotsiaalnõuniku ettepanekul.

  (5) Riigi rahastatava sotsiaaltoetuste -ja teenuste ning lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust sotsiaalnõunik.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas

Anne Paas
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json