Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Konguta Vallavolikogu töökorra kehtestamine

Väljaandja:Konguta Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2014, 52

Konguta Vallavolikogu töökorra kehtestamine

Vastu võetud 26.11.2014 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Konguta vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) on Konguta valla kui kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse seaduses sätestatud korras neljaks aastaks.

 (2) Vallavolikogu juhindub oma tegevuses riigi ja Konguta valla õigusaktidest, käesolevast töökorrast ning vallaelanike vajadustest ja huvidest.

 (3) Vallavolikogu liikmete arvu määrab vallavolikogu eelmine koosseis. Vallavolikogu liikmete arv peab olema paaritu ja vallavolikogus peab olema vähemalt 9 liiget.

 (4) Vallavolikogu töötab täiskoguna. Vallavolikogu tööorganiteks on alatised ja ajutised komisjonid.

§ 2.  Vallavolikogu esimees ja aseesimees

 (1) Vallavolikogu esimehe valimine toimub Konguta valla põhimääruse § 17 sätestatud korras.

 (2) Vallavolikogu aseesimehe valimine toimub Konguta valla põhimääruse § 18 sätestatud korras.

 (3) Vallavolikogu esimees:
 1) korraldab vallavolikogu tööd, kutsub kokku vallavolikogu istungeid ning korraldab nende ettevalmistamist ja vallavolikogu õigusaktide menetlemist;
 2) esindab või volitab teisi esindama Konguta valda ja vallavolikogu vastavalt seadusega, Konguta valla põhimäärusega ning vallavolikogu poolt antud pädevusele;
 3) omab õigust nõuda kõigilt Konguta valla asutustelt vajalikke dokumentide ärakirju ja informatsiooni vallavolikogu pädevusse kuuluvates küsimustes;
 4) kirjutab alla vallavolikogu poolt vastuvõetud määrustele, otsustele ja teistele vallavolikogu dokumentidele ning peab vallavolikogu nimel kirjavahetust;
 5) korraldab vallavolikogu määruste ja otsuste täitmise kontrollimist;
 6) esitab vallavolikogu liikmetele vähemalt neli päeva enne vallavolikogu istungit kutse päevakorra eelnõuga, milles on ära näidatud arutusele tulevad küsimused;
 7) täidab muid talle seaduse alusel ja Konguta valla põhimäärusega pandud ülesandeid.

§ 3.  Vallavolikogu liige

 (1) Vallavolikogu liige on isik, kes on osutunud valituks vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele.

 (2) Vallavolikogu liige juhindub seadustest, Konguta valla õigusaktidest ning vallaelanike huvidest ja vajadustest.

 (3) Vallavolikogu liikme tegevus oma volituste täitmisel on avalik.Lõike tekst

 (4) Vallavolikogu liikmel on õigus:
 1) algatada vallavolikogu õigusakte ja teha ettepanekuid vallavolikogu istungil arutusele tulevate küsimuste kohta;
 2) esitada vallavolikogu menetluses olevatele eelnõudele täiendus- ja muudatusettepanekuid. Täiendus- ja muudatusettepanekud esitatakse volikogule kirjalikult või elektronposti teel hiljemalt kaks päeva enne volikogu istungit välja arvatud juhul, kui eelnõu esitaja on määranud teise tähtaja;
 3) esineda vallavolikogu istungil avaldusega, sõnavõtu ja repliigiga ning esitada küsimusi;
 4) esitada oma kandidatuur komisjoni liikmeks;
 5) teha suuline märge enda poolt tõstatatud küsimuste või sõnavõttude protokollimiseks;
 6) saada tasu vallavolikogu tööst osavõtu eest.

 (5) Vallavolikogu liige ei tohi osa võtta vallavolikogu sellise üksikakti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes talle laieneb toimingupiirang korruptsioonivastases seaduses sätestatu kohaselt.

 (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhul on vallavolikogu liige kohustatud enne küsimuse arutelu algust tegema avalduse enda mitteosalemise kohta antud päevakorrapunkti arutusel. Vastav märge fikseeritakse vallavolikogu istungi protokollis. Küsimuse arutamiseks ja otsustamiseks vajalik kvoorum on selle vallavolikogu liikme võrra väiksem.

 (7) Vallavolikogu liige on kohustatud avaldama korruptsioonivastases seaduses sätestatud tingimustel oma huvid huvide deklaratsiooni registris ning lisaks raamatupidamisele esitatava deklaratsiooni (seotud osapoolt kohta).

 (8) Vallavolikogu liige, kes ei saa istungil osaleda, teatab sellest vallavolikogu esimehele vallasekretäri kaudu esimesel võimalusel taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 4.  Vallavolikogu komisjon

 (1) Vallavolikogu võib moodustada nii alatisi kui ka ajutisi komisjone. Vallavolikogu alatise komisjoni esimehe valib vallavolikogu oma liikmete hulgast. Teised liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe esildisel, välja arvatud revisjonikomisjoni liikmed, kes valitakse volikogu liikmete hulgast. Revisjonikomisjoni tegevus on sätestatud valla põhimääruse § 25.

 (2) Komisjoni tegevust juhib komisjoni esimees. Komisjoni töövormiks on koosolek, mille käik protokollitakse.

 (3) Komisjoni koosolekul vastuvõetud otsused on soovitusliku iseloomuga vallavolikogule.

 (4) Komisjonil on õigus esitada oma otsus eelnõu vormis volikogule.

 (5) Komisjoni koosoleku protokoll ja muud materjalid esitatakse vallasekretärile komisjoni esimehe poolt.

 (6) Komisjoni poolt esitatavad eelnõud, milles nähakse ette rahalisi kulutusi, esitatakse vallavalitsusele, märkides ära rahastamise allikad.

§ 5.  Vallavolikogu õigusaktide algatamine

 (1) Vallavolikogu õigusaktide algatamise õigus on:
 1) vallavolikogu liikmel;
 2) vallavolikogu komisjonil;
 3) vallavalitsusel;
 4) vallavanemal seaduses sätestatud alustel ja korras;
 5) vallaelanikel seaduses sätestatud alustel ja korras.

 (2) Vallavolikogu võib teha vallavalitsusele ülesandeks välja töötada vallavolikogu õigusakti eelnõu.

§ 6.  Vallavolikogu istungi kokkukutsumine

 (1) Vallavolikogu töövorm on istung.

 (2) Vallavolikogu istungi kutsub kokku selle esimees või tema asendaja, kelleks on aseesimees või aseesimehe puudumisel vallavolikogu vanim liige, vallavolikogu poolt kehtestatud korras. Vallavolikogu uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku valla valimiskomisjoni esimees või tema asetäitja hiljemalt seitsmendal päeval pärast valimistulemuste väljakuuluitamist.

 (3) Vallavolikogu esimees või tema asendaja kutsub istungi kokku ka vallavalitsuse või vähemalt ¼ vallavolikogu koosseisu ettepanekul nende poolt tõstatatud küsimuste arutamiseks. Istungi toimumise aja määrab vallavolikogu esimees või tema asendaja, kuid mitte hilisemaks kui üks kuu.

 (4) Vallavolikogu korralised istungid toimuvad üldjuhul üks kord iga kuu, va juulikuu, kolmapäeval algusega kell 15.00. Vajadusel tehakse vaheaeg 10 minutit iga 1,5-tunnise töötamise järel.

 (5) Kutse vallavolikogu istungi kokkukutsumise kohta, milles on ära näidatud istungi toimumise aeg, koht ja arutusele tulevad küsimused, tehakse vallavolikogu liikmetele teatavaks elektronposti teel vähemalt neli päeva enne vallavolikogu istungit ning kutse avaldatakse vähemalt neli päeva enne vallavolikogu istungit Konguta valla kodulehel. Käesolevas punktis toodud etteteatamise tähtaega ei rakendata vallavolikogu uue koosseisu esimese istungi kokkukutsumisel.

§ 7.  Istungi läbiviimise põhimõtted

 (1) Vallavolikogu istungit juhatab vallavolikogu esimees või tema asendaja. Esimehe või tema asendaja puudumisel juhatab istungit vanim kohalolev vallavolikogu liige.

 (2) Vallavolikogu uue koosseisu esimest istungit juhatab kuni vallavolikogu esimehe valimiseni valla valimiskomisjoni esimees. Vallavolikogu uue koosseisu esimese istungi päevakorras on vallavolikogu esimehe ja aseesimehe ning vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Vallavolikogu esimehe valimised korraldab valimiskomisjon ning valimistulemused tehakse kindlaks valimiskomisjoni otsusega. Sama kord kehtib ka vallavolikogu järgmistel istungitel, kui esimesel istungil ei osutunud esimees valituks.

 (3) Vallavolikogu istungid on avalikud. Vallavolikogu võib kuulutada istungi küsimuse arutelu osas kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam vallavolikogu liikmeid kui vastu või kui küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud.

 (4) Vallavolikogu istungist võtavad sõnaõigusega osa vallavalitsuse liikmed, vallasekretär ja vallavolikogu poolt istungile kutsutud muud isikud. Kinnisest istungist võtavad osa vallavolikogu liikmed ja kutsutud isikud. Sõna andmise otsustab istungi juhataja.

 (5) Vallavolikogu liikmed ja külalised registreerivad ennast istungil osavõtjate lehel.

 (6) Vallavolikogu istungit protokollib vallasekretär.

 (7) Vallavolikogu istungid salvestatakse.

§ 8.  Istungi avamine, päevakorra kinnitamine ning avalduste ja ettepanekute ärakuulamine

 (1) Vallavolikogu istungi avab istungi juhataja.

 (2) Istungi alguses tehakse teatavaks kohal olevad vallavolikogu liikmed, külaliste nimed, protokollija ja istungi päevakord. Päevakorraprojekti arutamise käigus vaadatakse läbi ettepanekud eelnõude päevakorrast väljaarvamise kohta. Kui vallavolikogu nõustub päevakorraprojekti kohta esitatud ettepanekuga, loetakse see rahuldatuks hääletamise teel.

 (3) Pärast ettepanekute läbivaatamist kinnitatakse päevakord poolthäälteenamusega. Kui päevakorda ei kinnitata, paneb istungi juhataja kõik punktid ükshaaval hääletamisele. Küsimus jääb päevakorda, kui selle poolt hääletab vallavolikogu liikmeid rohkem kui vastu.

§ 9.  Päevakorraküsimuste arutamine istungil

 (1) Päevakorraküsimuste arutamine algab eelnõu esitaja ettekandega. Juhul kui eelnõu esitajaks on vallavalitsus, kannab eelnõu üldreeglina ette vallavanem või vastav ametnik. Vajadusel kuulatakse ära ka kaasetteklanne.

 (2) Ettekandeks antakse aega üldjuhul kuni 10 minutit. Ettekandja taotlusel võib istungi juhataja ettekande ja kaasettekande aega pikendada kuni 5 minutit. Kui kõneleja räägib üle aja või kaldub teemast kõrvale, hoiatab istungi juhataja teda või lõpetab sõnavõtu.

 (3) Küsimused ettekande ja kaasettekande kohta esitatakse kohe peale nende lõppu. Igal vallavolikogu liikmel on õigus esitada ettekandjale küsimusi. Ühe küsimuse pikkus on kuni 1 minut.

 (4) Pärast küsimuste esitamise lõpetamist avatakse vajadusel arutelu, kus vallavolikogu liikmel on päevakorraküsimuses õigus arvamust avaldada. Kui kõneleja kaldub teemast kõrvale, hoiatab istungi juhataja teda või lõpetab sõnavõtu.

 (5) Sõnavõtu soovist teatatakse juhatajale käe tõstmisega.

 (6) Vallavolikogu võib eelnõu arutamise katkestada. Kui katkestamise ettepaneku teeb eelnõu algataja, katkestatakse arutamine hääletamata. Kui katkestamise ettepaneku teeb vallavolikogu liige, paneb istungi juhataja katkestamise ettepaneku hääletamisele.

 (7) Kirjalikult laekunud muudatusettepanekud vaadatakse läbi enne eelnõu lõpphääletamist või enne eelnõu saatmist teisele lugemisele. Muudatusettepanekute esitajal on õigus avaldada arvamust või selgitada muudatusettepaneku sisu enne hääletamist.

 (8) Kui istungi päevakorras on informatsiooni ärakuulamine, koosneb arutelu informatsiooni esitamisest ja küsimustele vastamisest.

 (9) Kui arvamuse avaldamiseks enam soovi ei ole, loeb istungi juhataja arutelu lõppenuks.

§ 10.  Eelnõu hääletus

 (1) Pärast muudatusettepanekute läbivaatamist või nende puudumisel paneb istungi juhataja eelnõu lõpphääletusele.

 (2) Eelnõu saatmise järgmisele lugemisele otsustab vallavolikogu poolthäälteenamusega.

 (3) Eelnõu ei saa esimesel lugemisel vastu võtta, kui:
 1) eelnõu puudutab vallaeelarve vastuvõtmist, muutmist;
 2) eelnõuga muudetakse Konguta valla põhimäärust, välja arvatud kui muudatus tuleneb seadusest;
 3) eelnõuga võetakse vastu Konguta valla arengukava või kehtestatakse kohalik maks;
 4) eelnõuga võetakse vastu Konguta valla eelarvestrateegia;
 5) eelnõuga kehtestatakse Konguta valla üldplaneering.

 (4) Vallavolikogu ainupädevuses olevaid küsimusi otsustatakse hääletamise teel. Vallavolikogu otsused ja määrused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktides 2, 4, 6-10, 14, 15, 18, 24 ja 25 ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse §-s 7 ettenähtud küsimustes otsuste vastuvõtmiseks on vajalik vallavolikogu koosseisu häälteenamus.

 (5) Hääletamine on vallavolikogus avalik, välja arvatud isikuvalimistel. Hääletamine vormistatakse protokollis nimeliselt.

 (6) Vallavolikogu liige hääletab isiklikult. Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe ning vallavanema valimistel ning revisjonikomisjoni moodustamisel, komisjonide esimeeste valimisel hääletatakse häälteenamusega.

 (7) Hääletamine volikogu toimub käe tõstmisega.

 (8) Hääletamise tulemused loeb kokku istungi juhataja või tema poolt määratud isik ja hääletamise tulemused vormistatakse protokollis nimeliselt.

§ 11.  Protokolliline otsus

 (1) Kui istungi päevakorrakohta ei ole esitatud õigusakti eelnõud, võib arutelu koosneda ettekandest, kaasettekandest või küsimustele vastamisest.

 (2) Õigusakti mittevastuvõtmist nõudvas päevakorrapunktis võidakse vajadusel vastu võtta protokolliline otsus. Otsuse formuleerib istungi juhataja. Protokollilist otsust hääletatakse juhul, kui vähemalt üks vallavolikogu liige seda nõuab.

§ 12.  Vallavolikogu istungi lõpetamine

 (1) Vallavolikogu istungi lõpetab istungi juhataja sõnadega „istung on lõppenud“.

 (2) Kui vallavolikogu otsustab istungi lõpetada enne päevakorra ammendumist, lülitatakse pooleli või arutamata jäänud päevakorrapunktid järgmise istungi päevakorra projekti.

§ 13.  Vallavolikogu istungi protokoll

 (1) Vallavolikogu istung protokollitakse ja salvestatakse. Protokolli kantakse:
 1) istungi number, toimumise kohta ja aeg;
 2) istungi alguse ja lõpu kellaaeg;
 3) juhataja ja protokollija nimed;
 4) istungist osavõtvate ja puuduvate vallavolikogu liikmete nimed ning kutsutute nimed;
 5) päevakord;
 6) ettekandjate ja ettepanekute esitajate nimed ja lühidalt kokkuvõetuna nende ettekanne, ettepanekute sisu;
 7) vastuvõetud otsused;
 8) hääletamise tulemused nimeliselt;
 9) sõnavõtjal on õigus nõuda oma sõnavõtu protokollimist;
 10) vallavolikogu liikme hilinemise või varem lahkumise korral tema saabumise või lahkumise aeg.

 (2) Protokollija koostab protokolli eelnõu hiljemalt seitsmendal päeval peale volikogu istungit. Peale protokolli eelnõu koostamist edastab protokollija elektronkirjaga protokolli tutvumiseks ning märkuste tegemiseks vallavolikogu liikmetele. Märkused protokolli kohta tuleb saata protokollijale kirjalikult 3 päeva jooksul. Märkused lisataks protokollile. Kui tehtud märkused on asjakohased vastavalt lindistusele, viiakse parandused sisse istungi protokolli. Kui tehtud märkused ei ole asjakohased, informeeritakse sellest märkuse tegijat ning protokolli koostamisel märkusi arvesse ei võeta.

 (3) Vallavolikogu istungi protokollile kirjutab alla istungi juhataja kümne tööpäeva jooksul peale istungi toimumist.

 (4) Vallavolikogu istungi protokoll on avalik. Protokolliga on võimalik tutvuda valla kodulehel üheteistkümnendal päeval pärast vallavolikogu istungit. Helisalvestusega on võimalik tutvuda valla kodulehel hiljemalt teisel päeval pärast vallavolikogu istungit.

§ 14.  Rakendussätted

  Käesoleva määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Märt Meesak
vallavolikogu esimees