Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Kadrina valla õpilastele tasuta sõidukaartide väljastamise, koolitranspordi kasutamise ja koolisõidukulude hüvitamise kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2015, 7

Kadrina valla õpilastele tasuta sõidukaartide väljastamise, koolitranspordi kasutamise ja koolisõidukulude hüvitamise kord

Vastu võetud 25.11.2015 nr 46

Määrus kehtestatakse haridusseaduse paragrahvi 7 lõike 2 punkti 8 ja omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesoleva määrusega reguleeritakse Eesti rahvastikuregistri andmetel elukohana Kadrina valda registreeritud üldhariduskoolide päevases õppevormis õppivatele õpilastele koolitranspordi kasutamise, ühistranspordiga kooli ja koolist koju tasuta sõiduks sõidukaartide taotlemise, väljastamise ning kooli ja koolist koju sõitmiseks tehtud kulude hüvitamise tingimused ja kord.

 (2) Käesolev määrus ei laiene täiskasvanute gümnaasiumides ja väljaspool Kadrina valda huvikoolides õppivatele õpilastele.

 (3) Õpilastele võimaldatakse sõidusoodustust õppeperioodil.

 (4) Sõidusoodustust ei anta ja kooli ning koolist koju sõidukulusid ei hüvitata paralleelselt riigi-, teise kohaliku omavalitsuse või koolipoolse sõidusoodustusega või sõidukulude hüvitamisega.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) Kadrina valla kooli õpilane – Kadrina valla munitsipaalkoolis päevases õppevormis põhi- ja keskharidust omandav õpilane;
 2) Kadrina valla õpilane - üldhariduskooli päevases õppevormis põhi- ja keskharidust omandav õpilane, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Kadrina vald ja kes õpib teise omavalitsuse haldusterritooriumil asuvas koolis;
 3) sõidusoodustus – soodustus ühistranspordi kasutamisel õpilase kooli ja koju sõiduks;
 4) põhiharidus – riigi haridusstandardiga ettenähtud kohustuslik üldharidusmiinimum;
 5) keskharidus – haridustase, mis põhineb põhiharidusel;
 6) õppeperiood – käesolevas korras õppeaasta, mis on kokku 175 koolipäeva. Õppeperioodist on välja arvatud nädalavahetused ja koolivaheajad;
 7) erivajadustega laps- kõne-, keha- ja vaimupuudega ning eriabi vajav laps.

§ 3.  Sõidusoodustus õpilastele

 (1) Kadrina valla kooli õpilastele võimaldatakse sõidusoodustust alalisest elukohast koolini ja tagasi koju 100% ulatuses.

 (2) Teiste omavalitsuste haldusterritooriumil koolides käivatele õpilastele võimaldatakse
100%-list sõidusoodustust alljärgnevatel juhtudel:
 1) õpilane õpib muukeelses koolis;
 2) õpilane õpib erivajadustega laste koolis.

 (3) Väljaspool Kadrina valda põhiharidust omandavatele õpilastele üldjuhul sõidukulusid ei hüvitata.

 (4) Erandjuhtumid, millist ei ole loetletud käesolevas korras, lahendab vallavalitsus õpilase esindaja kirjaliku taotluse alusel vastavalt lisale 2.

§ 4.  Koolitranspordi kasutamine

 (1) Kadrina valla koolitransporti võimaldatakse Kadrina valla koolide õpilastele, kelle kooli ja
koju sõiduks puudub sobiv ühistransport.

 (2) Koolitransporti korraldab vallavalitsus.

 (3) Koolitranspordi korraldamiseks esitavad koolid vallavalitsusele koolitransporti vajavate õpilaste kohta nimekirjad iga õppeaasta alguses hiljemalt 5. septembriks.

 (4) Koolitranspordi peatuste, graafikute kohta avaldatakse informatsioon Kadrina valla kodulehel aadressil www.kadrina.ee, valla koolide kodulehtedel ja infotahvlitel.

 (5) Õppeaasta jooksul tehtavad muudatused koolitranspordi osas tehakse teatavaks käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kohtades avaldamisega.

§ 5.  Ühistranspordi kasutamine

 (1) Kadrina valla koolide õpilastele võimaldatakse ühistranspordi kasutamine kooli ja koju sõiduks tasuta soodustust andvate sõidukaartide alusel.

 (2) Soodustust andva sõidukaardi annab kasutusse ühistranspordiettevõte, kus laetakse õpilase kooli ja koju sõidu marsruudil tasuta sõidu õigus 175 koolipäevaks õppeaastas.

 (3) Soodustust andva sõidukaardi isikustamisel rakenduvad kaardile määratud sõidusoodustused.

 (4) Taotluse, õpilase tasuta sõidukaardi saamiseks, esitab koolile õpilase seaduslik esindaja vastavalt lisale 1.

 (5) Koolid esitavad taotlused tasuta sõidukaarti vajavate õpilaste andmetega vallavalitsusele hiljemalt 5. septembriks.

 (6) Esitatud andmete õigsuse eest vastutab taotluse esitanud kool.

 (7) Vallavalitsus kontrollib taotluses esitatud marsruudi vastavust Eesti Hariduse Infosüsteemis sisestatud õpilase tegeliku elukohaga.

 (8) Vallavalitsus koostab kooli poolt esitatud taotlustest koondi ja esitab selle ühistranspordiettevõttele sõidukaartide väljastamiseks.

 (9) Ühistranspordiettevõte väljastab sõidukaardid vallavalitsusele, üldjuhul kahe nädala jooksul.

 (10) Koolile annab sõidukaardid üle vallavalitsuse esindaja.

 (11) Õpilasele annab sõidukaardi üle kool, kes sõidukaardi taotles.

 (12) Kool on kohustatud vallavalitsusele koheselt teatama õppeaasta jooksul tekkivatest ja vajaduspõhistest muudatustest õpilaste sõidukaardi andmetes (elukoha muutus, koolist välja arvamine jt).

 (13) Sõidukaart on kehtiv koos kehtiva õpilaspiletiga.

§ 6.  Sõidukaardi dublikaadi taotlemine

 (1) Ühistranspordiettevõtte poolt väljastatud sõidukaardi kaotamise või rikkumise korral on õpilasel õigustaotleda dublikaati.

 (2) Õpilase seaduslik esindaja esitab sõidukaardi dublikaadi väljastamiseks ühistranspordiettevõttele taotluse.

 (3) Dublikaadi väljastamise eest tasub õpilase seaduslik esindaja.

 (4) Dublikaat väljastatakse allkirja vastu õpilase seaduslikule esindajale.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Määrust rakendatakse alates 01. novembrist 2015.

 (2) Kadrina Vallavolikogu 2007. aasta 30. mai määrus nr 51 Õpilaste sõidusoodustuse määramise ja maksmise kord tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Taotlus sõidukaardi saamiseks

Lisa 2 Taotlus õpilase kooli-ja kojusõidu kulude hüvitamiseks