HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2017
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2015, 17

Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes

Vastu võetud 24.09.2014 nr 28
RT IV, 02.10.2014, 6
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.11.2015RT IV, 03.12.2015, 301.01.2016

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kuusalu valla (edaspidi vald) koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteaed) laste ülalpidamiseks tehtavate kulutuste (edaspidi osalustasu) ja lapse toidukulu maksmise kord lapse seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem) poolt.

§ 2.   Lapsevanema kohustus

  (1) Lapsevanem on kohustatud tasuma lasteaiale osalustasu, mis koosneb:
  1) lasteaia majandamiskuludest ja personali töötasust koos sotsiaalmaksuga (edaspidi kohatasu);
  2) õppevahendite kuludest (edaspidi õppetasu).

  (2) Lapsevanem on kohustatud hüvitama lasteaiale lapse toidukulu maksumuse (edaspidi toiduraha), mille päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor.

§ 3.   Osalustasu

  (1) Osalustasu suurus ühe lapse kohta kuus on 30 eurot, millest kohatasu on 20 eurot ja õppetasu on 10 eurot.
[RT IV, 03.12.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Kui lapsed ja vähemalt üks vanematest on kantud rahvastikuregistrisse Kuusalu valla elanikuna ning perest käib korraga valla lasteaias enam kui üks laps, siis nõutakse perelt kohatasu vaid ühe lapse, õppetasu aga kõikide lasteaias käivate laste eest.

  (3) Lapsed, kelle koolikohustuse täitmine on nõustamiskomisjoni otsuse alusel ühe aasta võrra edasi lükatud, on kohatasust vabastatud.

  (4) Osalustasu suurus vaadatakse Kuusalu Vallavolikogu poolt üle vähemalt üks kord kahe aasta jooksul ja vajadusel muudetakse.

  (5) Kuusalu Vallavalitsus võib vastavalt Kuusalu Vallavolikogu poolt kehtestatud sotsiaaltoetuse andmise korrale lapsevanema osalustasu ja toiduraha maksmisest osaliselt või täielikult vabastada.

§ 4.   Toiduraha

  (1) Toiduraha suurus kalendrikuus leitakse ühe päeva toiduraha korrutamisel lasteaia tööpäevade arvuga maksualuses kalendrikuus.

  (2) Lapse toidupäevade arvestamise ja toiduraha maksmise korra otsustab hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor.

§ 5.   Tasude arvestuse periood

  (1) Osalustasu makstakse olenemata lasteaiast puudutud päevade arvust alati täiskuu eest.

  (2) Lapsevanemal on kohustus maksta osalustasu alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (3) Lapse pikemaajalisel (üle ühe kalendrikuu) tõendataval puudumisel haiguse tõttu, vabastatakse lapsevanem avalduse alusel osalustasu maksmisest.
[RT IV, 03.12.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]

  (4) Ühe suvekuu eest, mil lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks ja/või lasteaia ajutise või osalise sulgemise ajal, mis vältab rohkem kui kolm päeva, lapsevanemalt üldjuhul osalustasu ei nõuta.
[RT IV, 03.12.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]

  (5) Osalustasu suvise valverühma kasutamise eest tuleb vanemal tasuda ettemaksuna pärast suvises valverühmas käimise avalduse esitamist terve valverühma töötamise perioodi eest, sõltumata sellest mitu päeva laps suvises valverühmas kohta kasutab.
[RT IV, 03.12.2015, 3 - jõust. 01.01.2016]

§ 6.   Tasumisviis

  Osalustasu ja toiduraha tasuvad lapsevanemad neile esitatud arve alusel üldjuhul Kuusalu Vallavalitsuse arvelduskontole järgneva kuu 20. kuupäevaks näidates selgituses lapse nime, kelle eest vastavad maksed teostatakse.

§ 7.   Võlgnevused

  (1) Osalustasu ja toiduraha tasumata jätmise korral kahel järjestikusel kalendrikuul tehakse lapsevanemale lasteaia direktori poolt kirjalik meeldetuletus.

  (2) Osalustasu ja toiduraha võlgnevuse korral üle kolme järjestikuse kalendrikuu eest või kolmel kuul kalendriaasta jooksul toimub lapse lasteaiast väljaarvamine, kusjuures lapsevanemalt nõutakse saamatajäänud võlgnevus välja seadusega ettenähtud korras.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2015.

/otsingu_soovitused.json