HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Rae Huvialakooli vastuvõtmise, huvialakoolist väljaarvamise ning huvialakooli lõpetamise tingimused ja kord

Rae Huvialakooli vastuvõtmise, huvialakoolist väljaarvamise ning huvialakooli lõpetamise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2015, 19

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Rae Huvialakooli vastuvõtmise, huvialakoolist väljaarvamise ning huvialakooli lõpetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 12.08.2014 nr 22
RT IV, 29.08.2014, 13
jõustumine 01.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.11.2015RT IV, 03.12.2015, 1301.01.2016

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 lõike 1 ja Rae Vallavolikogu 19.novembri 2013 otsuse nr 17 „Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Rae Vallavalitsusele“ punkti 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse Rae Huvialakooli (edaspidi huvikool) vastuvõtmise, väljaarvamise ning lõpetamise tingimused ja kord.

 (2) Huvikooli vastuvõtmine, väljaarvamine ja lõpetamine vormistatakse huvikooli direktori (edaspidi direktor) käskkirjaga.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud käskkirjade ärakirjad edastatakse ühe (1) nädala jooksul Rae Vallavalitsusele.

§ 2.  Huvikooli vastuvõtmine

 (1) Huvikooli võetakse vastu isikuid (edaspidi õppureid), kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Rae vald.

 (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse õppureid väljastpoolt Rae valla haldusterritooriumi isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja Rae Vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingu alusel.
[RT IV, 03.12.2015, 13 - jõust. 01.01.2016]

 (3) Huvikooli vastuvõtuks võib korraldada vastuvõtukatsed, milliste sooritamise tingimused ja korra kinnitab direktor käskkirjaga kooskõlastatult huvikooli õppenõukoguga ning need avalikustatakse huvikooli veebilehel.

 (4) Huvikooli vastuvõtmiseks esitab õppur või alaealise puhul õppuri vanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) taotluse, mille vormi kinnitab direktor käskkirjaga.

 (5) Taotlused registreeritakse huvikoolis nende laekumise järjekorras.

 (6) Direktor komplekteerib ja kinnitab õpperühmad oma käskkirjaga hiljemalt 1. oktoobriks.

 (7) Vabade kohtade olemasolu korral võetakse lapsi huvikooli vastu kogu õppeaasta kestel.

 (8) Vastu võetud õpilaste esialgsed nimekirjad avalikustatakse huvikooli veebilehel hiljemalt 1. oktoobriks.

 (9) Vastuvõtmisest keeldumisel teavitatakse taotluse esitajat kirjalikult kümne tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest, suvisel koolivaheajal jooksva aasta 25. augustiks.

§ 3.  Huvikoolist väljaarvamine

 (1) Õppur arvatakse huvikoolist välja kooli lõpetamisel.

 (2) Direktor võib õppuri huvikoolist välja arvata enne huvikooli lõpetamist järgmistel juhtudel:
 1) vanema kirjaliku avalduse alusel;
 2) õppur on õppeperioodil põhjuseta puudunud järjest rohkem kui (ühe) 1 kuu;
 3) õppetasu on tasumata rohkem kui kaks (2) kuud järjest;
 4) rahvastikuregistri andmetel Rae vallas elukoha aadressi mitteomavate laste registrijärgne kohalik omavalitsus ei ole kahe (2) kuu jooksul tasunud Rae Vallavalitsuse poolt esitatud arvet.

 (3) Õppuri huvikoolist väljaarvamisest käesoleva paragrahvi lõike 2 punktide 2-4 alusel teatab direktor vanemale kirjalikult ühe nädala jooksul otsuse tegemisest arvates.

 (4) Huvikoolist väljaarvamisel tasutakse õppetasu ja õpilaskoha maksumus ka selle kuu eest, millal õppur välja arvati.

 (5) Tasumata jäänud summa nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras.

§ 4.  Huvikooli lõpetamine

 (1) Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.

 (2) Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

 (3) Huvikooli lõpudokumendi kinnitab direktor oma allkirjaga.

§ 5.  Lõppsätted

  Huvikool vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord avalikustatakse huvikooli veebilehel.

/otsingu_soovitused.json