SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2015, 35

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Vastu võetud 28.03.2013 nr 4
RT IV, 04.04.2013, 24
jõustumine 01.09.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.11.2015RT IV, 03.12.2015, 2601.09.2016

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Rapla valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt koolieelses lasteasutuses mittekäiva 1,5 – 7 aastase lapse lapsehoiuteenuse toetuse (edaspidi toetus) rahastamist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Lapsehoiuteenus (edaspidi teenus) on käesoleva määruse tähenduses lapse vanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) toimetulekut või töötamist toetav teenus.

  (2) Lapsehoiuteenuse osutaja käesoleva korra mõistes on lapsehoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kellele on maavanema poolt antud kehtiv tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks.

  (3) Toetus on mõeldud vanemale teenuse eest tehtud kulutuste (v.a. toidukulu) osaliseks hüvitamiseks.

  (4) Toetuse iga-aastase suuruse kehtestab Rapla Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (5) Vanema omaosalus kohatasus on vähemalt 10 % Vabariigi Valitsuse kehtestatavast töötasu alammäärast.

  (6) Toetuse arvestusperioodiks on kalendrikuu. Toetus on kulupõhine ja makstakse välja kulutusi tõendavate dokumentide alusel.

  (7) Toetust makstakse ühe lapse kohta maksimaalselt 11 kalendrikuud aastas.

  (8) Toetuse taotleja ja teenust kasutava lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Rapla vald.

  (9) Õigus taotleda hüvitist on vanemal, kelle laps on Rapla valla lasteaedade avalikus järjekorras ja ei saa soovitud ajaks Rapla valla munitsipaallasteasutuses lapsele kohta. Õigus taotleda hüvitist lõpeb lapse kandmisel koolieelse lasteasutuste või kooli nimekirja.
[RT IV, 03.12.2015, 26 - jõust. 01.09.2016]

  (91) Otsuse erandina lapsehoiuteenuse kasutamise jätkamiseks teeb vallavalitsus vanema põhjendatud taotluse alusel.
[RT IV, 03.12.2015, 26 - jõust. 01.09.2016]

  (10) Õigust toetusele ei teki lapse vanemal, kes ise osutab oma lapsele teenust või ostab teenust sama lapse teiselt vanemalt.

  (11) Toetuse maksmist ja selle üle arvestuse pidamist korraldavad vallavalitsuse haridusnõunik ja raamatupidamine.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab vallavalitsusele:
  1) kirjaliku vormikohase taotluse;
  2) isikut tõendava dokumendi (esmakordsel taotlemisel);
  3) sünnitunnistuse, seda asendava dokumendi või lapse isikut tõendava dokumendi (esmakordsel taotlemisel);
  4) teenuse kasutamise eest saadud arve koopia, kus on välja toodud kohatasu ja toidukulu;
  5) teenuse eest saadud arve maksekorralduse koopia.

  (2) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult 5 tööpäeva jooksul pärast taotluse laekumist.

  (3) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest või kirjaliku teate saatmisest ei ole esitatud täiendavalt nõutud andmeid või dokumente.

  (4) Toetuse taotlemise, määramise ja maksmisega seotud dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 4.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Kalendrikuu jooksul ostetud teenuse eest toetuse saamiseks tuleb vanemal taotlus ja teised § 3 lõikes 1 nimetatud dokumendid esitada vallavalitsusele hiljemalt järgmise kalendrikuu 15. kuupäevaks.

  (2) Toetus kantakse vanema pangakontole hiljemalt kümne tööpäeva jooksul.

  (3) Põhjendatud kahtluse korral teenuse mittekasutamise kohta on vallavalitsusel õigus kuni asjaolude selgitamiseni peatada toetuse maksmine, teavitades vanemat sellest kirjalikult.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2013. a.

/otsingu_soovitused.json