Teksti suurus:

Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ühinemislepingu kinnitamine

Väljaandja:Väätsa Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.11.2016
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2016, 1

Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ühinemislepingu kinnitamine

Vastu võetud 24.11.2016 nr 52

Türi Vallavolikogu 28. jaanuari 2016 otsuse nr 5 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ja kohalike omavalitsusüksuste ühinemismenetluse algatamine ning ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmise ja omavalitsusüksuste ühinemise läbirääkimiste alustamiseks“, Väätsa Vallavolikogu 25. veebruari 2016 otsuse nr 10 „Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste korraldamisega nõustumine“ ja Käru Vallavolikogu 23. veebruari 2016 otsuse nr 3 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamine ning läbirääkimiste alustamisest keeldumine“ alusel on Türi vald, Väätsa vald ja Käru vald teinud menetlustoimingud haldusreformi käigus Türi valla, Väätsa valla ja Käru valla ühinemiseks ning ühinemise tulemusena uue haldusüksuse ja avalik-õigusliku juriidilise isiku moodustamiseks.

Lähtudes läbirääkimiste ning menetlustoimingute tulemustest, võtsid Türi Vallavolikogu, Väätsa Vallavolikogu ja Käru Vallavolikogu 24. novembril 2016 vastu otsused haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgil moodustada Türi valla, Väätsa valla ja Käru valla ühinemisel uus haldusüksus Türi vald.
Lähtudes eelmärgitust, on otsus antud Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 6 alusel, arvestades kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktides 10 ja 101 sätestatut.

1. Kinnitada Türi valla, Väätsa valla ja Käru valla ühinemisleping koos lisadega (ühinemisleping lisatud otsusele seitsmel lehel. Ühinemislepingu juures on lisad, mille koosseis on märgitud ühinemislepingus).

2. Väätsa Vallavalitsusel kui ametiasutusel edastada ühinemisleping koos lisadega 10 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest Järva maavanemale ja Rapla maavanemale ning avalikustada ühinemisleping koos lisadega Internetis Väätsa valla veebilehel www.vaatsa.ee ning edastada avalikustamiseks Riigi Teatajale.

Margit Lugna
volikogu esimees

Lisa Ühinemisleping

Lisa 1 Ühinemislepingu seletuskiri

Lisa 2-1 Käru valla 2015 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Lisa 2-2 Türi valla 2015 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Lisa 2-3 Väätsa valla 2015 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Lisa 3 Ühinemistoetusest kavandatavate investeeringut finantseerimise kava

Lisa 4  Ühinevate omavalitsuste kaart

Lisa 5 Riigikantselei seisukoht omavalitsuse sümbolite kasutamise kohta