HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Kooli ja lasteasutuse pidaja pädevuse delegeerimine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2016, 10

Kooli ja lasteasutuse pidaja pädevuse delegeerimine

Vastu võetud 24.11.2016 nr 29

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Lasteasutuse pidaja pädevusse antud küsimuste delegeerimine

 (1) „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 91 lõikes 4 ja § 242 lõikes 3 lasteasutuse pidaja pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Saue Vallavalitsusele.

 (2) Haridusministri 2. oktoobri 2002. aasta määruse nr 69 „Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord“ § 11 lõike 2 punktis 2 õppeasutuse pidaja pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Saue Vallavalitsusele.

§ 2.  Kooli pidaja pädevusse antud küsimuste delegeerimine

 (1) „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ §-s 13, § 24 lõikes 7, § 26 lõigetes 2 ja 3, § 37 lõikes 2, § 38 lõikes 1, § 42 lõikes 1, § 43 lõikes 2, § 44 lõikes 2, § 51 lõikes 2, § 54 lõikes 1, § 63 lõikes 2, § 71 lõike 2 punktides 4, 6 ja 7 ning lõigetes 5 ja 6, § 73 lõikes 1 ja § 80 lõikes 9 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Saue Vallavalitsusele.

 (2) „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 27 lõikes 5 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded delegeeritakse kooli direktorile.

§ 3.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Riga
vallavolikogu esimees