Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord Koeru valla eelarve koostamisel

Väljaandja:Koeru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2016, 20

Kaasava eelarve menetlemise kord Koeru valla eelarve koostamisel

Vastu võetud 02.12.2016 nr 6

Määruse aluseks on Koeru Vallavolikogu 26. oktoobri 2016 määrus nr 33 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine Koeru valla eelarve koostamisel“.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Koeru valla elanikkonda vallaeelarve koostamisse kaasates (edaspidi kaasava eelarve menetlus) antakse kohaliku kogukonna liikmetele võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida: teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

 (2) Kaasava eelarve menetluse käigus esitatava idee tulemusena realiseeritava objekti eelarve algab 1000 eurost ilma käibemaksuta. Objekt peab olema Koeru vallaga seotud, pakkuma avalikku hüve ja olema Koeru vallas avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

 (3) Koeru valla kodanikke kaasava vallaeelarve osa (edaspidi kaasav eelarve) elluviimisel arvestatakse esitatud ideid ja hääletustulemusi.

§ 2.  Koeru Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) tutvustab kaasava eelarve menetlust avalikkusele muuhulgas:

 (1) ajalehes „Koeru Kaja“;

 (2) Koeru valla veebilehel ja Koeru valla Facebook-i lehel;

 (3) infopäeval hiljemalt 9. detsembril kl 17.00 Koeru Vallavalituses (Paide tee 5, Koeru alevik).

§ 3.  Idee esitamine

 (1) Kaasava eelarve elluviimiseks saab ideid esitada perioodil 9. detsember kuni 23. detsember.

 (2) Kaasava eelarve menetluse käigus võib idee esitada igaüks (eraisik kui ka juriidiline isik).

 (3) Ideid võib esitada kas paberkandjal (isiklikult Koeru Vallavalitsuse kantseleile, esitades isikut tõendava dokumendi) või digitaalselt allkirjastatult e-postiga aadressil koeru@koeruvv.ee.

 (4) Idee esitamisel peab olema märgitud:
 1) idee esitaja (nimi, kontakttelefon või e-posti aadress, postiaadress);
 2) idee nimetus (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
 3) idee eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Koeru valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Koeru valla eelarvest vajalik ja oluline);
 4) idee kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud investeering ellu viiakse; kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul);
 5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
 6) eelarve (idee teostamise hinnanguline maksumus);
 7) muu oluline info (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

§ 4.  Ideede esmane analüüs

 (1) Ideede realiseeritavust järgneva eelarveaasta jooksul analüüsitakse ja hinnatakse.

 (2) Idee, mis ei vasta Koeru Vallavolikogu 26. oktoober 2016 määruse nr 33 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine Koeru valla eelarve koostamisel“ paragrahvis 2 nimetatud nõuetele, ületab ilmselgelt nimetatud määruse paragrahvi 1 lõikes 2 nimetatud rahalist mahtu või ei ole realiseeritav, kõrvaldatakse menetlusest.

 (3) Ideede esmase analüüsi viib läbi komisjon, millesse kuuluvad vallavalitsuse teenistujad:
 1) abivallavanem;
 2) pearaamatupidaja;
 3) ehitusspetsialist;
 4) keskkonnaspetsialist.

 (4) Ideede esmase analüüsi ja hindamise tulemused avaldatakse Koeru valla veebilehel ja Koeru valla Facebook-i lehel.

§ 5.  Ideede sõelumine

 (1) Ideede sõelumise tulemusena selgitatakse välja kuni 5 ideed, mis pannakse realiseerimisele kuuluva idee või ideede väljaselgitamiseks vallakodanike hääletusele.

 (2) Ideede sõelumise käigus võib sarnaseid ideid liita ja täiendada.

 (3) Ideid sõeluvad ideede esitajad ja eksperdid koostöös ajavahemikul 28.-30. detsember.

 (4) Ideede sõelumisel on ekspertideks:
 1) vallavolikogust 2 liiget (opositsioon, koalitsioon);
 2) vallavalitsusest 1 liige;
 3) Koeru Keskkooli õpilasesinduse poolt määratud esindaja;
 4) pensionäride seltsingu esindaja.

 (5) Ideede sõelumisel hinnatakse objekte järgnevate kriteeriumite alusel:
 1) esitatud idee originaalsus ja uudsus;
 2) esitatud idee realiseerimisest kasusaajate hulk;
 3) esitatud idee realiseerimisel tekkiva objekti nähtavus vallaruumis.

 (6) Ideede sõelumise tulemused avaldatakse Koeru valla veebilehel ja Koeru valla Facebook-i lehel hiljemalt 6. jaanuaril.

§ 6.  Vallakodanike hääletus

 (1) Sõelumise tulemusena väljaselgitatud ideed pannakse vallakodanike hääletusele.

 (2) Vallakodanike hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Koeru vald.

 (3) Iga vallakodanike hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kahe erineva endale meelepärase idee poolt.

 (4) Vallakodanike hääletus viiakse läbi Koeru vallavalitsusse isiklikult kohale tulles ja elektrooniliselt Koeru valla veebilehel www.koeruvv.ee perioodil 9. jaanuar kuni 20. jaanuar.

 (5) Hääletamiseks on vajalik ennast identifitseerida isikut tõendava dokumendiga või ID-kaardiga.

§ 7.  Vallakodanike hääletuse tulemuste väljaselgitamine

 (1) Vallakodanike hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

 (2) Realiseerimisele kuulub idee või ideed, mis saab või saavad igaüks vähemalt 30 häält.

 (3) Realiseerimisele kuulub üks või mitu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korras moodustatud paremusjärjestuses enam hääli saanud idee(d), mille eeldatav maksumus kokku ei ületa Koeru Vallavolikogu 26. oktoobri 2016 määruses nr 33 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine Koeru valla eelarve koostamisel“ paragrahvi 1 lõikes 2 nimetatud rahalist mahtu, kuni olukorrani, kus paremusjärjekorras järgmist ideed ei ole võimalik enam täies ulatuses rahastada.

 (4) Kui lõpphääletusel saavad mitu ideed, mille kogumaksumus ületab Koeru Vallavolikogu 26. oktoobri 2016 määruses nr 33 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine Koeru valla eelarve koostamisel“ paragrahvi 1 lõikes 2 nimetatud rahalist mahtu, ühepalju hääli, siis heidetakse liisku.

 (5) Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud realiseerimisele kuuluvad ideed esitab vallavalitsus hiljemalt 26. jaanuariks Koeru vallavolikogule kinnitamiseks.

§ 8.  Idee realiseerimine

 (1) Realiseerimisele kuuluvate ideede elluviimiseks vajalikud vahendid kavandatakse Koeru valla eelarves.

 (2) Rahvahääletusel toetust leidnud investeeringuidee realiseerimise korraldab vallavalitsus vastavalt Koeru vallavolikogu 26. oktoobri 2016 määruse nr 33 „Kaasava eelarve menetluse rakendamine Koeru valla eelarve koostamisel“ § 5.

§ 9.  Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andres Teppan
vallavanem

Jaanika Aava
vallasekretär