Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja muutmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.12.2019, 16

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja muutmise kord

Vastu võetud 30.09.2019 nr 66
RT IV, 02.10.2019, 8
jõustumine 05.10.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.11.2019RT IV, 03.12.2019, 1306.12.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lg 1 ning Tapa Vallavolikogu 28. märtsi 2018 määruse nr 12 „Tapa valla põhimäärus“ § 72 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia ning täiendavate arengukavade algatamise, koostamise ja muutmise kord ning Tapa vallast sõltuvatelt üksustelt eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni saamiseks andmete esitamise tähtaeg ja kord.

  (2) Tapa valla arengukava (edaspidi valla arengukava) on valla pika- ja lühiajalisi arengueesmärke määrav ja nende elluviimise tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.

  (3) Tapa valla eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) on Tapa valla finantsplaan arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja planeeritud tegevuste finantseerimiseks.

  (4) Valla arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Tapa vallas erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisel ja koordineerimisele ning Tapa valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringute kavandamisel.

  (5) Valla arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat aastat.

  (6) Kui valla arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju Tapa valla eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.

  (7) Täiendav arengukava on:
  1) piirkondlik arengukava;
  2) valdkondlik arengukava;
  3) hallatava asutuse arengukava.

  (8) Eelarvestrateegia koostatakse valla arengukava osana.

§ 2.   Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine

  (1) Valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatab Tapa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) otsusega.

  (2) Piirkondliku arengukava ja valdkonna arengukava koostamise algatab Tapa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.

  (3) Hallatava asutuse arengukava koostamise algatab vallavalitsus korraldusega kui hallatava asutuse põhimääruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 3.   Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu koostamine ja menetlemine

  (1) Valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu koostamist ja muutmist korraldab vallavalitsus, tagades kõikide huvitatud isikute kaasamise.

  (2) Vallavalitsus võib valla arengukava koostamiseks moodustada töörühmi või komisjone.

  (3) Tapa vallast sõltuvad üksused esitavad vallavalitsuse seatud tähtajaks vallavalitsusele ülevaate oma majandusolukorrast ning rahandusministri kehtestatud vormil arvnäitajad, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra arvutamiseks.

  (4) Volikogu menetleb valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõud valla põhimääruses ning muudes õigusaktides sätestatud korras. Pärast eelnõu esimest arutelu volikogu istungil avalikustatakse eelnõu ettepanekute tegemiseks vähemalt kaheks nädalaks valla veebilehel.

  (5) Teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel ja valla ajalehes.

  (6) Vallavalitsus esitab eelnõu volikogu istungile teisele arutelule ning vastuvõtmiseks koos omapoolsete seisukohtadega avalikustamise ja avaliku arutelu käigus laekunud ettepanekute kohta.

§ 4.   Täiendavate arengukavade eelnõude koostamine ja menetlemine

  (1) Piirkondliku arengukava eelnõu koostamist korraldab vallavalitsus.

  (2) Valdkonna arengukava eelnõu koostamist korraldab vallavalitsuse struktuuriüksus, mille haldusalas vastav valdkond asub.

  (3) Hallatava asutuse arengukava eelnõu koostab hallatav asutus koostöös vallavalitsuse struktuuriüksusega, mille haldusalas vastav asutus asub.

  (4) Hallatava asutuse arengukava on koolile ja koolieelsele lasteasutusele kohustuslik dokument, teistele hallatavatele asutustele on arengukava koostamine vabatahtlik.

  (5) Kooli arengukava eelnõu esitatakse enne vallavalitsusele esitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (6) Vallavalitsus suunab täiendava arengukava eelnõu peale valmimist ja valitsuse istungil heakskiitmist avalikustamisele. Eelnõu avalikustatakse vähemalt kaheks nädalaks vastava asutuse ja valla veebilehel.

  (7) Vallavalitsus korraldab eelnõu avaliku arutelu, teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel ja valla ajalehes.

  (8) Vallavalitsus esitab piirkondliku ja valdkondliku arengukava eelnõu peale avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu volikogule menetlemiseks koos omapoolsete seisukohtadega avalikustamise ja avaliku arutelu käigus laekunud ettepanekute kohta.

§ 5.   Arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine

  (1) Valla arengukava ja eelarvestrateegia võtab vastu vallavolikogu määrusega eelarveaastale eelneva aasta 15. oktoobriks. Arengukava ja eelarvestrateegia peavad olema vastu võetud enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist.

  (2) Piirkondliku ja valdkondliku arengukava võtab volikogu vastu määrusega.

  (3) Hallatava asutuse arengukava võtab vallavalitsus vastu määrusega, kui seaduses või hallatava asutuse põhimääruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 6.   Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamine ja muutmine

  (1) Tapa Vallavalitsus vaatab valla arengukava ja eelarvestrateegia üle vähemalt kord aastas hiljemalt jooksva aasta 1. septembriks ning täpsustatakse nelja eelseisva aasta arengusuunad.

  (2) Arengukava ja eelarvestrateegia muutmine toimub samadel alustel selle koostamise, menetlemise ja vastuvõtmisega.

  (3) Arengukava ja eelarvestrateegia muutmisel koostatakse arengukava ja eelarvestrateegia uues redaktsioonis.

  (4) Ülevaade arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest aruandeaastal esitatakse majandusaasta aruande tegevusaruandes.

  (5) Arengukava ja eelarvestrateegia muutmise ja uue redaktsiooni kinnitamise otsustab vallavolikogu määrusega.

§ 7.   Täiendavate arengukavade ülevaatamine ja muutmine

  (1) Piirkondlik ja valdkondlik arengukava vaadatakse üle kord aastas, kui seadusest ei tulene teisiti.

  (2) Ülevaatamise käigus selgitatakse välja arengukava muutmise vajalikkus. Juhul kui muutmine ei osutu vajalikuks, esitatakse vallavalitsusele informatsioon ülevaatamise tulemuste kohta.

  (3) Juhul kui arengukava ülevaatamise käigus selgub vajadus arengukava muuta, valmistab vallavalitsus ette arengukava muutmisettepanekud. Täiendava arengukava muutmine toimub samadel alustel selle koostamise ja vastuvõtmisega.

  (4) Piirkondliku arengukava ja valdkondliku arengukava muutmise ja uue redaktsiooni kinnitamise ning kehtetuks tunnistamise otsustab vallavolikogu määrusega.

  (5) Hallatava asutuse juht esitab vallavalitsusele iga aasta 1. märtsiks ülevaate arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest ning arengukava muutmise vajadusest.

  (6) Juhul kui hallatava asutuse arengukava ülevaatamise käigus selgub vajadus arengukava muuta, valmistab asutus ette arengukava muutmisettepanekud. Hallatava asutuse arengukava muutmine toimub samadel alustel selle koostamise ja vastuvõtmisega.

  (7) Hallatava asutuse arengukava muutmise ja uue redaktsiooni kinnitamise otsustab vallavalitsus määrusega.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tamsalu Vallavolikogu ja Tapa Vallavolikogu poolt 12.12.2016 kinnitatud ühinemislepingus kokkulepitud investeeringud või muud arendustegevused tuleb esitada arengukavas ja eelarvestrateegias kuni aastani 2023.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist algatatud täiendava arengukava menetlemisel ei pea järgima määruse § 4 lõigetes 6-8 sätestatud korda.
[RT IV, 03.12.2019, 13 - jõust. 06.12.2019]

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json